การส่งรูปภาพหรือวิดีโอทางอีเมล

คุณสามารถส่งรูปภาพและวิดีโอที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณในรูปของสิ่งที่แนบไปกับข้อความอีเมล

 1. เปิด Windows Photo Gallery โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Photo Gallery

 2. คลิกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการส่งทางอีเมล

  เมื่อต้องการเลือกรายการมากกว่าหนึ่งรายการ ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ในขณะที่คลิกรายการที่คุณต้องการเลือก

 3. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก อีเมล

 4. ในกล่องโต้ตอบ แนบรูปภาพและแฟ้ม ให้เลือกขนาดรูปภาพจากรายการ ขนาดรูปภาพ

 5. คลิก แนบ

  Windows จะเปิดข้อความอีเมบใหม่ และแนบรูปภาพหรือวิดีโอของคุณไปกับข้อความโดยใช้โปรแกรมอีเมลที่คุณเลือก

 6. เมื่อคุณเขียนข้อความอีเมลเสร็จ ให้คลิก ส่ง

หมายเหตุ

 • คุณควรลดขนาดรูปภาพให้เหมาะสำหรับการส่งอีเมลก่อนที่จะส่งรูปภาพเหล่านั้นเนื่องจากระบบอีเมลบางระบบอาจไม่ให้ส่งแฟ้มที่มีขนาดใหญ่มากได้ เซิร์ฟเวอร์ อีเมลจำนวนมากมีขนาดจำกัดเป็น 1–2 เมกะไบต์ (MB) ต่อข้อความ การลดขนาดของรูปภาพของคุณให้เหมาะสำหรับการส่งอีเมลไม่มีผลกระทบต่อขนาดหรือคุณภาพของรูปภาพต้นฉบับในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพราะเป็นการปรับขนาดรูปภาพที่ส่งไปกับอีเมลเท่านั้น

 • คุณสามารถส่งวิดีโอโดยใช้เทคนิคเดียวกันนี้ แต่วิดีโอจะไม่ถูกปรับขนาด โดยทั่วไปแฟ้มวิดีโอมีขนาดใหญ่ จึงต้องระวังไม่ให้มีขนาดใหญ่เกิน 1–2 MB

 • ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถ ลาก แฟ้มรูปภาพไปที่ข้อความอีเมลที่เปิดอยู่ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้วิธีนี้ คุณจะไม่มีตัวเลือกที่จะทำให้แฟ้มรูปภาพมีขนาดเล็กลงโดยอัตโนมัติ