การแสดงหรือซ่อนเมนูแบบคลาสสิคใน Windows Media Player

เมนูแบบคลาสสิคใน Windows Media Player (แต่เดิมเรียกว่าแถบเมนู) ทำให้คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ของโปรแกรมเล่น ฟังก์ชันดังกล่าวจะมีการซ่อนไว้เป็นค่าเริ่มต้น

แม้ว่าฟังก์ชันในเมนูแบบคลาสสิคจะปรากฏในเมนูแบบหล่นลงใต้แท็บ กำลังเล่นในขณะนี้ แท็บ ไลบรารีริพเขียน และแท็บ ซิงค์ แต่คุณอาจต้องการแสดงเมนูแบบคลาสสิคเพื่อเข้าถึงคำสั่งที่ใช้งานบ่อยน้อยกว่าซึ่งปรากฏบนเมนู แฟ้มมุมมองเล่นเครื่องมือ และเมนู วิธีใช้ เท่านั้น

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการแสดงเมนูแบบคลาสสิค

  • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • คลิกขวาในพื้นที่ว่างของแถบงาน (เช่น พื้นที่ด้านซ้ายของแท็บ กำลังเล่นในขณะนี้) หรือพื้นที่ว่างทางซ้ายหรือขวาของตัวควบคุมการเล่น แล้วคลิก แสดงเมนูแบบคลาสสิค

    • กด CTRL+M

เมื่อต้องการซ่อนเมนูแบบคลาสสิค

  • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • คลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิก เมนูแบบคลาสสิค

    • กด CTRL+M