การแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือการเชื่อมโยงใน Internet Explorer

ข้อมูลในหัวข้อ 'วิธีใช้' นี้ใช้กับ Windows Internet Explorer 7

แถบเครื่องมือการเชื่อมโยงใน Internet Explorer จะช่วยให้คุณสามารถเปิดเว็บเพจรายการโปรดโดยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณสามารถแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือการเชื่อมโยงใน Internet Explorer

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกขวาที่แถบคำสั่ง

  รูปภาพแถบคำสั่ง
  แถบคำสั่งของ Internet Explorer
 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการซ่อนแถบเครื่องมือการเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยง เพื่อล้างเครื่องหมายถูก

  • เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือการเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยง เพื่อเลือกแถบเครื่องมือนั้น (เครื่องหมายถูกจะแสดงอยู่ด้านข้าง)

หมายเหตุ

 • หากคุณต้องการแสดงแถบเครื่องมือการเชื่อมโยง แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมด ให้คลิกขวาที่แถบเครื่องมือ แล้วคลิก ล็อกแถบเครื่องมือ เพื่อล้างเครื่องหมายถูก ลากแถบเครื่องมือการเชื่อมโยงไปทางซ้ายเพื่อแสดงการเชื่อมโยง

  รูปภาพแถบเครื่องมือการเชื่อมโยง
  แถบเครื่องมือการเชื่อมโยง
 • เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงลงในแถบเครื่องมือ ให้ลากไอคอนเว็บเพจจากแถบที่อยู่มายังแถบเครื่องมือการเชื่อมโยง

 • เมื่อต้องการเอารายการออกจากแถบการเชื่อมโยง ให้คลิกขวาที่การเชื่อมโยงนั้น คลิก ลบ แล้วคลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบการเชื่อมโยงนั้น