การแก้ไขปัญหาการค้นหาคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายภายในบ้าน

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างที่พบโดยทั่วไปเกี่ยวกับการค้นหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บน เครือข่าย ภายในบ้าน

แสดงทั้งหมด

ฉันไม่เห็นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆ ในโฟลเดอร์ 'เครือข่าย'

ปัญหานี้อาจเกิดจากสาเหตุสองประการต่อไปนี้

 • คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย โฟลเดอร์ 'เครือข่าย' จะว่างเปล่า แม้ว่าจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ บนเครือข่ายก็ตาม เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายดังกล่าวหรือติดตั้งเครือข่ายใหม่

  เปิด 'เชื่อมต่อกับเครือข่าย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก เชื่อมต่อไปยัง

 • การค้นหาเครือข่ายกำลังป้องกันไม่ให้คุณเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ อื่นๆ หากการตั้งค่าการค้นหาเครือข่ายบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณถูกตั้งไว้ที่ 'ปิด' คุณจะมองไม่เห็นเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ บนเครือข่าย เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการค้นหาเครือข่ายของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

  2. ถ้าการค้นหาเครือข่ายปิดอยู่ ให้คลิกปุ่มลูกศร รูปภาพของปุ่มลูกศร เพื่อขยายส่วนดังกล่าว คลิก เปิดการค้นหาเครือข่าย แล้วคลิก นำไปใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ฉันไม่เห็นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ฉันคาดว่าจะเห็นในโฟลเดอร์ 'เครือข่าย'

ปัญหานี้อาจเกิดจากสาเหตุสองประการต่อไปนี้

 • เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้อยู่บนเครือข่าย เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวลงในเครือข่ายด้วยการต่อเข้ากับฮับสวิตช์ หรือ เราเตอร์ (หากเครือข่ายเป็นระบบ อีเทอร์เน็ต) หรือด้วยการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้ 'ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อกับเครือข่าย' (หากเป็นเครือข่ายไร้สาย) หากคุณคิดว่าได้เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ลงบนเครือข่ายแล้ว แต่ยังมีปัญหาอยู่ คุณสามารถเรียกใช้ 'การวินิจฉัยเครือข่าย' บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพยายามค้นหาปัญหา เมื่อต้องการเรียกใช้ 'การวินิจฉัยเครือข่าย' ใน พื้นที่แจ้งเตือน ให้คลิกขวาที่ไอคอนเครือข่าย แล้วคลิก วินิจฉัยและซ่อมแซม

 • การตั้งค่าการค้นหาเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกตั้งไว้ที่ 'ปิด' ซึ่งทำให้คุณมองไม่เห็นเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการค้นหาเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้เข้าสู่ระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก แผงควบคุม คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน คลิกปุ่มลูกศร รูปภาพของปุ่มลูกศร เพื่อขยายส่วน การค้นหาเครือข่าย คลิก เปิดการค้นหาเครือข่าย แล้วคลิก นำไปใช้ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ขอให้บุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องเปลี่ยนการตั้งค่าการค้นหาเครือข่ายเป็น 'เปิด' เพื่อที่คุณจะสามารถเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวในโฟลเดอร์ 'เครือข่าย' ได้

หมายเหตุ

 • อาจใช้เวลาหลายนาทีสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows รุ่นก่อนๆ กว่าที่จะค้นหาพบ และมองเห็นได้ในโฟลเดอร์ 'เครือข่าย' หากเครือข่ายของคุณมี Workgroup มากกว่าหนึ่ง คอมพิวเตอร์อาจต้องใช้เวลาถึง 15 นาทีในการเรียกใช้ Windows รุ่นก่อนหน้านี้เพื่อให้ปรากฏบนโฟลเดอร์ 'เครือข่าย'

จากคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP ฉันไม่สามารถมองเห็นคอมพิวเตอร์ใดๆ บนเครือข่ายที่เรียกใช้ Windows Vista

บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP ให้ตรวจสอบชื่อ Workgroup และเปรียบเทียบกับชื่อ Workgroup บนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เรียกใช้ Windows Vista หากชื่อ Workgroup ไม่ตรงกัน ให้เปลี่ยนชื่อดังกล่าวเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดบนเครือข่ายมีชื่อ Workgroup เดียวกัน

เมื่อต้องการตรวจสอบหรือเปลี่ยนชื่อ Workgroup บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP

 1. ให้คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก ประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

 2. คลิกแท็บ ชื่อคอมพิวเตอร์

  ชื่อ Workgroup จะแสดงขึ้น เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ Workgroup ให้คลิก เปลี่ยน

เมื่อต้องการตรวจสอบหรือเปลี่ยนชื่อ Workgroup บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Vista

 • ให้คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

  ชื่อ Workgroup จะแสดงขึ้นภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และ Workgroup เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ Workgroup ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน