การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ Windows Media Center Extender

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาบางส่วนที่พบได้ทั่วไปเมื่อใช้งาน Windows Media Center Extender

แสดงทั้งหมด

จะทำอย่างไรถ้า Windows Media Center Extender ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center ได้

ปัญหาการเชื่อมต่ออาจเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งค่า Extender หรือหลังจากที่ตั้งค่า Extender เสร็จสมบูรณ์แล้ว หาก Extender ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center คุณสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้จากรายการต่อไปนี้

 • หากไฟร์วอลล์ที่ทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณมีเพียงไฟร์วอลล์ Windows เท่านั้น ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Media Center Extenders ในรายการข้อยกเว้นของไฟร์วอลล์ Windows เอาไว้แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูว่ามีไฟร์วอลล์ใดบ้างกำลังทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงวิธีการตรวจสอบว่าได้เลือกข้อยกเว้น Media Center Extenders ในรายการข้อยกเว้นของไฟร์วอลล์ Windows แล้วหรือไม่ ให้ไปที่บทความ ไฟร์วอลล์และ Media Center Extender บนเว็บไซต์ของ Microsoft

 • หากคุณใช้งานไฟร์วอลล์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft คุณอาจจำเป็นต้องเปิดพอร์ตที่ปรากฏในตารางด้านล่างด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ไฟร์วอลล์บางอย่างได้รับการกำหนดค่าให้อนุญาตให้ Media Center Extender เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center ไว้อยู่แล้ว สำหรับรายการไฟร์วอลล์ที่ได้รับการกำหนดค่าให้อนุญาตให้ Media Center Extender เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดพอร์ตด้วยตนเองสำหรับไฟร์วอลล์อื่นๆ เพื่ออนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ Media Center Extender ได้ ให้ไปที่บทความ ไฟร์วอลล์และ Media Center Extender บนเว็บไซต์ของ Microsoft

  โปรแกรมประยุกต์พอร์ต โพรโทคอล ขอบเขต
  โปรแกรมประยุกต์

  ehshell.exe

  พอร์ต

  554

  โพรโทคอล

  โพรโทคอลควบคุมการส่งผ่าน (TCP)

  ขอบเขต

  เครือข่ายย่อยท้องถิ่นเท่านั้น

  โปรแกรมประยุกต์

  ehshell.exe

  พอร์ต

  5004 และ 5005

  โพรโทคอล

  User Datagram Protocol (UDP)

  ขอบเขต

  เครือข่ายย่อยท้องถิ่นเท่านั้น

  โปรแกรมประยุกต์

  ehshell.exe

  พอร์ต

  8554-8558

  โพรโทคอล

  TCP

  ขอบเขต

  เครือข่ายย่อยท้องถิ่นเท่านั้น

  โปรแกรมประยุกต์

  ehshell.exe

  พอร์ต

  50004-50013

  โพรโทคอล

  UDP

  ขอบเขต

  เครือข่ายย่อยท้องถิ่นเท่านั้น

  โปรแกรมประยุกต์

  ehshell.exe

  พอร์ต

  7777-7781

  โพรโทคอล

  UDP

  ขอบเขต

  เครือข่ายย่อยท้องถิ่นเท่านั้น

  โปรแกรมประยุกต์

  svchost.exe

  พอร์ต

  1900

  โพรโทคอล

  UDP

  ขอบเขต

  เครือข่ายย่อยท้องถิ่นเท่านั้น

  โปรแกรมประยุกต์

  svchost.exe

  พอร์ต

  2177

  โพรโทคอล

  TCP

  ขอบเขต

  เครือข่ายย่อยท้องถิ่นเท่านั้น

  โปรแกรมประยุกต์

  svchost.exe

  พอร์ต

  2177

  โพรโทคอล

  UDP

  ขอบเขต

  เครือข่ายย่อยท้องถิ่นเท่านั้น

  โปรแกรมประยุกต์

  svchost.exe

  พอร์ต

  3390

  โพรโทคอล

  TCP

  ขอบเขต

  เครือข่ายย่อยท้องถิ่นเท่านั้น

  โปรแกรมประยุกต์

  ระบบ

  พอร์ต

  10244

  โพรโทคอล

  TCP

  ขอบเขต

  เครือข่ายย่อยท้องถิ่นเท่านั้น

  โปรแกรมประยุกต์

  mcx2prov.exe

  พอร์ต

  แบบสุ่ม

  โพรโทคอล

  แบบสุ่ม (ใช้ TCP และ UDP)

  ขอบเขต

  อินเทอร์เน็ต

  โปรแกรมประยุกต์

  mcrmgr.exe

  พอร์ต

  แบบสุ่ม

  โพรโทคอล

  แบบสุ่ม (ใช้ TCP และ UDP)

  ขอบเขต

  อินเทอร์เน็ต

  หมายเหตุ

  • ในการสร้างการเชื่อมต่อ Media Center Extender คอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center และ Extender ของคุณต้องอยู่ในเครือข่ายย่อยเดียวกันเท่านั้น

 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center คุณต้องสามารถให้ข้อมูลดังกล่าวเมื่อได้รับพร้อมท์บนคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center สำหรับการตั้งค่า Extender เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center

 • หากคุณใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือหรือโปรแกรมรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรมก่อน Extender จึงจะสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ หากโปรแกรมรักษาความปลอดภัยไม่มีการตั้งค่าที่สามารถแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อได้ คุณจะต้องถอนการติดตั้งโปรแกรมนั้นเพื่อให้สามารถใช้งาน Extender

 • ตรวจสอบว่าทั้ง Media Center Extender และคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center เปิดอยู่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในโหมดไฮเบอร์เนตหรือสลีป

 • หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบผ่านสาย ควรตรวจสอบว่าสายอีเทอร์เน็ตเสียบอยู่กับพอร์ตอีเทอร์เน็ตบน Media Center Extender

  คุณสามารถลองระบุจุดที่เกิดปัญหาโดยการเชื่อมต่อ Xbox 360 กับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center โดยตรงโดยใช้สายอีเทอร์เน็ตทั่วไป หาก Xbox 360 สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center ได้ แสดงว่าปัญหาอาจเกิดจากเราเตอร์ ฮับ หรือสวิตช์ รวมทั้งการตั้งค่าของอุปกรณ์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หาก Xbox 360 และคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ ปัญหาอาจเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าในเราเตอร์ ฮับ หรือสวิตช์ของคุณเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น หรือเป็นปัญหาร่วมกับการตั้งค่าไฟร์วอลล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Xbox 360 เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง และข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อโดยการใช้วิธีการนี้ ให้ไปที่บทความ ปัญหาการเชื่อมต่อ บนเว็บไซต์ของ Microsoft

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center ไม่ได้เข้าร่วมโดเมน นโยบายโดเมนเครือข่ายบางอย่างอาจถูกกำหนดให้ป้องกัน Xbox 360 เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center ในฐานะอุปกรณ์ Media Center Extender หากคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับโดเมน ให้นำคอมพิวเตอร์ออกจากโดเมน แล้วทำการตั้งค่า Extender อีกครั้ง

 • ตรวจสอบว่าทั้งคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center และ Extender ต่างเชื่อมต่อกับเราเตอร์เดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า Xbox 360 และคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกัน หาก Xbox 360 เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านโดยใช้เราเตอร์แบบไร้สาย ให้เสียบปลายสายอีเทอร์เน็ตข้างหนึ่งเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center และเสียบปลายอีกข้างเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตบนเราเตอร์แบบไร้สาย

 • หาก Media Center Extender เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อไร้สาย ให้ตรวจสอบว่า Media Center Extender อยู่ภายในช่วงสัญญาณของจุดเข้าใช้งานหรือเราเตอร์แบบไร้สาย และมีสิ่งกีดขวางระหว่าง Media Center Extender และจุดเข้าใช้งานน้อยที่สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสัญญาณแบบไร้สายอ่อน โปรดดูที่ การแก้ไขปัญหาคุณภาพสัญญาณแบบไร้สายอ่อน

 • หาก Media Center Extender เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย และเครือข่ายไร้สายของคุณใช้คีย์เพื่อความปลอดภัย ให้ตรวจสอบว่าคุณมีคีย์เพื่อความปลอดภัยที่ถูกต้องสำหรับชนิดของวิธีการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายที่เครือข่ายของคุณใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายแบบต่างๆ โปรดดูที่ การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายมีวิธีใดบ้าง

 • ลองเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center, Media Center Extender และฮับเครือข่าย เราเตอร์ หรือสวิตช์ของคุณใหม่

จะทำอย่างไรถ้า Windows Media Center ตรวจไม่พบ Extender ในระหว่างการตั้งค่า

ลองใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบผ่านสาย ให้ตรวจสอบว่าสายอีเทอร์เน็ตเสียบอยู่กับพอร์ตอีเทอร์เน็ตบน Extender แล้วตรวจสอบว่าตัวเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตที่ปลายสายอีกข้างเสียบเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตบนเราเตอร์ ฮับ หรือสวิตช์

 • ตรวจสอบว่า Media Center Extender เสียบสายและเปิดอยู่

 • หาก Media Center Extender เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อไร้สาย ให้ตรวจสอบว่า Media Center Extender อยู่ภายในช่วงสัญญาณของจุดเข้าใช้งานหรือเราเตอร์แบบไร้สาย และมีสิ่งกีดขวางระหว่าง Media Center Extender และจุดเข้าใช้งานน้อยที่สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสัญญาณแบบไร้สายอ่อน โปรดดูที่ การแก้ไขปัญหาคุณภาพสัญญาณแบบไร้สายอ่อน

 • หาก Media Center Extender เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย และเครือข่ายไร้สายของคุณใช้คีย์เพื่อความปลอดภัย ให้ตรวจสอบว่าคุณมีคีย์เพื่อความปลอดภัยที่ถูกต้องสำหรับชนิดของวิธีการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายที่เครือข่ายของคุณใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายแบบต่างๆ โปรดดูที่ การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายมีวิธีใดบ้าง

ฉันไม่สามารถเล่นแฟ้มเสียงและวิดีโอบางแฟ้มได้เมื่อใช้ Xbox 360 เป็น Media Center Extender แฟ้มเสียงและวิดีโอประเภทใดบ้างที่ฉันสามารถเล่นได้เมื่อใช้ Xbox 360 เป็น Media Center Extender

ตารางต่อไปนี้มีรายการชนิดของแฟ้มวิดีโอและเสียงที่สามารถเล่นได้บน Xbox 360 เมื่อใช้งานเป็น Media Center Extender

คุณอาจสามารถเล่นแฟ้มวิดีโอหรือเสียงที่มีรูปแบบต่างกันในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งคุณอาจไม่สามารถเล่นได้เมื่อใช้ Xbox 360 เป็น Media Center Extender ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปลงสัญญาณที่ต้องใช้ในการเล่นแฟ้มเสียงหรือวิดีโอบางแฟ้มอาจติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ แต่ไม่สามารถใช้งานหรือไม่ได้ติดตั้งใน Xbox 360

รูปแบบแฟ้มวิดีโอ
ขนาดเฟรมวิดีโอสูงสุด (พิกเซล)
รูปแบบเสียง

แฟ้มวิดีโอ Windows Media Video (WMV) 7, 8 และ 9

(แฟ้มวิดีโออาจได้รับการปกป้องโดยใช้สิทธิ์การใช้งานสื่อ)

1920 x 1080 (1080p)

แฟ้มเสียง Windows Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro หรือ WMA Lossless

แฟ้มวิดีโอ WMV Image 1 หรือ 2

(สร้างโดยใช้ Microsoft Photo Story รุ่นใดก็ได้)

1920 x 1080 (1080p)

แฟ้มเสียง Windows Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro หรือ WMA Lossless

แฟ้มวิดีโอ VC-1

(แฟ้มวิดีโออาจได้รับการปกป้องโดยใช้สิทธิ์การใช้งานสื่อ)

1920 x 1080 (1080p)

แฟ้มเสียง Windows Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro หรือ WMA Lossless

แฟ้มวิดีโอ MPEG-1

ไม่มีข้อมูล

แฟ้มเสียง MPEG-1 Layer 1 หรือ 2

แฟ้มวิดีโอ MPEG-2

1920 x 1080 (1080i)

แฟ้มเสียง AC-3 หรือ MPEG-1 Layer 1 หรือ 2

รูปแบบแฟ้มเสียง

แฟ้มเสียง Windows Media Audio (WMA) Standard (ได้แก่ Windows Media Audio 7, 8 และ 9)

(แฟ้มเสียงสามารถปกป้องได้โดยใช้สิทธิ์การใช้งานสื่อ)

แฟ้มเสียง Windows Media Audio (WMA) Pro

(แฟ้มเสียงสามารถปกป้องได้โดยใช้สิทธิ์การใช้งานสื่อ)

แฟ้มเสียง Windows Media Audio (WMA) Lossless

(แฟ้มเสียงสามารถปกป้องได้โดยใช้สิทธิ์การใช้งานสื่อ)

แฟ้มเสียง MPEG-1 Layer 3 (MP3)

แฟ้มเสียง WAV-PCM

เหตุใดจึงมักปรากฏการแจ้งเตือนปัญหาด้านเครือข่ายเมื่อฉันใช้อุปกรณ์ Media Center Extender

หากคุณใช้เครือข่ายไร้สาย ให้ตรวจสอบว่ามีแบนด์วิดท์เครือข่ายเพียงพอ คุณสามารถทดสอบแบนด์วิดท์เครือข่ายของคุณได้ ไม่ว่าจะใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายหรือแบบผ่านสาย โดยใช้ 'ตัวปรับแต่งประสิทธิภาพเครือข่าย' ใน Windows Media Center สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายเมื่อใช้ Extender โปรดดูที่ เว็บไซต์ Microsoft.

เมื่อต้องการใช้ 'ตัวปรับแต่งประสิทธิภาพเครือข่าย' ใน Windows Media Center

 1. เริ่มอุปกรณ์ Media Center Extender

 2. ในหน้าจอ เริ่ม บน Media Center Extender ให้เลื่อนไปที่ งาน แล้วเลือก ปรับแต่งเครือข่าย

 3. ทำตามขั้นตอนใน ตัวปรับแต่งประสิทธิภาพเครือข่าย เพื่อดูว่ามีแบนด์วิดท์เพียงพอหรือไม่ในเครือข่ายในบ้านของคุณ

หากแบนด์วิดท์ที่ใช้งานได้ในเครือข่ายไร้สายของคุณมีน้อยเกินไป ให้ลองทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้ (หากเป็นไปได้)

 • ใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบผ่านสายเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Media Center Extender และคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center เมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบผ่านสายจะให้ความเร็วในการเชื่อมต่อที่รวดเร็วกว่า เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องใช้ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบผ่านสาย โปรดดูที่ สิ่งที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการติดตั้งเครือข่ายในบ้าน

 • หาก Media Center Extender เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อไร้สาย ให้ตรวจสอบว่า Media Center Extender อยู่ภายในช่วงสัญญาณของจุดเข้าใช้งานหรือเราเตอร์แบบไร้สาย และมีสิ่งกีดขวางระหว่าง Media Center Extender และจุดเข้าใช้งานน้อยที่สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสัญญาณแบบไร้สายอ่อน โปรดดูที่ การแก้ไขปัญหาคุณภาพสัญญาณแบบไร้สายอ่อน

 • หากคุณใช้เครือข่ายแบบไร้สาย และไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบผ่านสายได้ ให้ลองปรับรุ่นเครือข่ายไร้สายของคุณเพื่อใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายที่รวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับรายการเครือข่ายไร้สายแบบต่างๆ รวมถึงข้อดีและข้อเสียของเครือข่ายไร้สายแต่ละชนิด โปรดดูที่ สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งเครือข่ายในบ้าน

Media Center Extender ตอบสนองช้าในขณะที่ฉันกำลังใช้งาน

ปัญหานี้อาจเกิดจากการมีแบนด์วิดท์เครือข่ายต่ำ หรือคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center อาจทำงานช้าตามทรัพยากรระบบที่มีอยู่น้อย

เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อของคุณ ให้ใช้ ตัวปรับแต่งประสิทธิภาพเครือข่าย

เมื่อต้องการใช้ 'ตัวปรับแต่งประสิทธิภาพเครือข่าย' ใน Windows Media Center

 1. เริ่มอุปกรณ์ Media Center Extender

 2. ในหน้าจอ เริ่ม บน Media Center Extender ให้เลื่อนไปที่ งาน แล้วเลือก ปรับแต่งเครือข่าย

 3. ทำตามขั้นตอนใน ตัวปรับแต่งประสิทธิภาพเครือข่าย เพื่อดูว่ามีแบนด์วิดท์เพียงพอหรือไม่ในเครือข่ายในบ้านของคุณ

เมื่อต้องการดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีทรัพยากรระบบเหลืออยู่เพียงพอหรือไม่ โปรดไปที่ การดูรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ตัวจัดการงาน

เมื่อใช้ Extender ให้พยายามหลีกเลี่ยงการทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรัพยากรระบบของคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการเรียกใช้สำเนาสำรองบนคอมพิวเตอร์หรือการแก้ไขและดูวิดีโอเมื่อใช้ Extender

จะเกิดอะไรขึ้นหากการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center ขาดหายไป

Media Center Extender อาจสูญเสียการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center ได้ด้วยหลายสาเหตุ ต่อไปนี้คือสาเหตุบางประการที่ทำให้เกิดปัญหานี้ และวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้บางวิธี

 • อุปกรณ์ Media Center Extender อาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center ปิดอยู่ หรืออยู่ในโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนต

 • Media Center Extender อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center ของคุณทำงานอย่างถูกต้อง

 • ลองเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center, Media Center Extender และฮับเครือข่าย เราเตอร์ หรือสวิตช์ของคุณใหม่

 • คอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center อาจทำงานอื่นอยู่ และมีทรัพยากรระบบที่สามารถใช้งานได้ไม่เพียงพอในขณะนั้น ปิดโปรแกรมที่ไม่ใช้งาน

หาก Media Center Extender เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center โดยใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย ให้ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายทำงานอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบและแก้ไขดังต่อไปนี้

 • กำจัดสิ่งกีดขวางต่างๆ ระหว่าง Media Center Extender และจุดเข้าใช้งาน

 • หากคุณไม่ได้ใช้เครือข่าย 802.11a ให้ตรวจสอบว่าไม่มีอุปกรณ์ใดๆ รบกวนการเชื่อมต่อ

 • ให้ลองย้าย Media Center Extender หรือจุดเข้าใช้งาน เพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทั้งสอง

จะเกิดอะไรขึ้นหาก Extender ไม่ได้รับที่อยู่ IP ที่ถูกต้อง

ข้อความ ไม่พบที่อยู่ IP ที่ถูกต้อง หมายความว่า Media Center Extender ไม่ได้รับที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ที่ถูกต้อง และ Media Center Extender กับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center สื่อสารกันไม่ถูกต้อง แม้ว่า Media Center Extender อาจเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center แต่การสื่อสารระหว่างสองอุปกรณ์จะล้มเหลว หาก Media Center Extender ไม่สามารถรับที่อยู่ IP ที่ถูกต้องได้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ และเราเตอร์เครือข่าย ฮับ หรือสวิตช์ของคุณ รวมถึงคุณอาจต้องเริ่มทำงานของ Media Center Extender หรือคอมพิวเตอร์ Windows Media Center ใหม่

ฉันจะควบคุมการรับชมสื่อขณะใช้ Xbox 360 เป็น Media Center Extender ได้อย่างไร

คุณสามารถเลือกใช้ตัวควบคุม Xbox 360 รีโมทคอนโทรล Xbox 360 หรือรีโมทคอนโทรลของ Windows Media Center ก็ได้ โปรดไปที่ คู่มืออ้างอิงฉบับย่อของ Media Center ในเว็บไซต์ Xbox เพื่อดูแผนผังโดยละเอียดที่แสดงวิธีใช้คุณลักษณะต่างๆใน Windows Media Center โดยใช้ตัวควบคุม Xbox 360

หากคุณต้องการควบคุม Windows Media Center ด้วยรีโมทคอนโทรล คุณต้องใช้รีโมทคอนโทรลเสริมสำหรับ Windows Media Center

เมื่อต้องการใช้รีโมทคอนโทรล Windows Media Center สำหรับ Xbox 360

 1. เมื่อใช้ตัวควบคุม Xbox 360 เลื่อนไปที่ My Xbox แล้วเลือก System Settings

 2. ในหน้าจอ System Settings ให้เลือก Console Settings

 3. เลือก Remote Control

 4. เพื่อให้สามารถใช้รีโมทคอนโทรล Windows Media Center เมื่อใช้ Xbox 360 กับตัวควบคุม Xbox 360 ให้เลือก Both Remotes

หมายเหตุ

 • หากคุณมีแดชบอร์ดเก่าของ Xbox 360 คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ารีโมทคอนโทรลในเบลด ระบบ

ขณะนี้คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรล Windows Media Center หรือรีโมทคอนโทรล Xbox 360 เพื่อควบคุม Xbox 360 ได้แล้ว

ฉันเพิ่มเนื้อหาใหม่ลงในไลบรารีของฉันใน Windows Media Center แต่ตอนนี้ฉันไม่เห็นเนื้อหาใหม่ใน Extender ของฉัน ฉันควรทำอย่างไร

หากคุณเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ที่จะตรวจดูใน Windows Media Center หลังจากตั้งค่า Extender ครั้งแรก คุณจะต้องเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ใน Extender เช่นกัน เพื่อให้เนื้อหาในโฟลเดอร์ใหม่ปรากฏใน Extender ของคุณ ทั้งนี้เนื่องจากมีไลบรารีที่ต่างกันสองไลบรารี ไลบรารีหนึ่งสำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center และอีกไลบรารีสำหรับ Media Center Extender

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าโฟลเดอร์เพื่อให้ใช้สื่อร่วมกันได้ขณะใช้ Xbox 360 เป็น Extender ให้ไปที่บทความ การกำหนดค่าโฟลเดอร์ บนเว็บไซต์ของ Microsoft

คุณลักษณะใดบ้างที่ไม่สามารถใช้งานได้ใน Windows Media Center เมื่อใช้ Media Center Extender

ตารางต่อไปนี้จะเน้นถึงการรับชมสื่อบางอย่างที่ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้อุปกรณ์ Media Center Extender

Windows ส่วนติดต่อผู้ใช้ Media Center คุณลักษณะที่ไม่สามารถใช้งานได้ใน Media Center Extender
Windows ส่วนติดต่อผู้ใช้ Media Center

รูปภาพ

คุณลักษณะที่ไม่สามารถใช้งานได้ใน Media Center Extender
 • การพิมพ์

Windows ส่วนติดต่อผู้ใช้ Media Center

เพลง

คุณลักษณะที่ไม่สามารถใช้งานได้ใน Media Center Extender
 • การแสดงภาพประกอบเพลง

 • กรอไปข้างหน้าหรือกรอกลับ

Windows ส่วนติดต่อผู้ใช้ Media Center

โทรทัศน์

คุณลักษณะที่ไม่สามารถใช้งานได้ใน Media Center Extender
 • ตั้งค่าสัญญาณโทรทัศน์

 • ปรับการตั้งค่าการแสดง

 • การเคลื่อนไหวช้า

Windows ส่วนติดต่อผู้ใช้ Media Center

ซีดีหรือดีวีดี

คุณลักษณะที่ไม่สามารถใช้งานได้ใน Media Center Extender
 • เขียนลงซีดี

 • เขียนลงดีวีดี

 • ดูดีวีดีที่ใส่ลงในดีวีดีไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center

 • ฟังซีดีเพลงที่อยู่ในซีดีรอมไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center

Windows ส่วนติดต่อผู้ใช้ Media Center

สื่อออนไลน์

คุณลักษณะที่ไม่สามารถใช้งานได้ใน Media Center Extender
 • เกมบางเกม (ตัวอย่างเช่น Hearts, Chess Titans และ Freecell)

Windows ส่วนติดต่อผู้ใช้ Media Center

งาน

คุณลักษณะที่ไม่สามารถใช้งานได้ใน Media Center Extender
 • ซิงค์ไปที่อุปกรณ์

 • โหมดสื่อเท่านั้น

 • เพิ่ม Extender

Windows ส่วนติดต่อผู้ใช้ Media Center

การตั้งค่า

คุณลักษณะที่ไม่สามารถใช้งานได้ใน Media Center Extender
 • เพลง

 • ดีวีดี

 • แบบแผนชุดสี

 • ตัวเลือกการดาวน์โหลดอัตโนมัติ

 • ตั้งค่าสัญญาณโทรทัศน์

 • ตั้งค่าลำโพงของคุณ

 • ทดสอบความแรงสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล

 • กำหนดค่าโทรทัศน์หรือจอภาพของคุณ

 • เรียกใช้การตั้งค่าอีกครั้ง

 • การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล

 • เทเลเท็กซ์

 • การเลื่อนตัวอักษรวิ่ง

 • ป็อปอัพ

Windows ส่วนติดต่อผู้ใช้ Media Center

การตั้งค่าทั่วไปและการตั้งความเป็นส่วนตัว/คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

คุณลักษณะที่ไม่สามารถใช้งานได้ใน Media Center Extender

เรียกข้อมูลสื่อสำหรับซีดีและดีวีดีจากอินเทอร์เน็ต

ฉันสามารถค้นหาความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเมื่อใช้ Media Center Extender ได้จากที่ใดอีกบ้าง

ต่อไปนี้เป็นการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่อาจช่วยให้คุณพบวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจประสบขณะใช้ Media Center Extender

 • ไปที่ ไซต์การสนับสนุนของ Microsoft ในไซต์การสนับสนุนของ Microsoft ให้พิมพ์คำว่า Xbox 360 ในกล่องค้นหา ค้นหาการสนับสนุน (KB) แล้วคลิกปุ่ม เรียกใช้การค้นหา จากนั้น คุณสามารถกรองผลลัพธ์การค้นหาของคุณสำหรับ Windows Vista

 • ไปที่ ภาพรวมเกี่ยวกับ Windows Media Center บนเว็บไซต์ของ Microsoft บทความนี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Media Center และ Media Center Extender

 • หากคุณพบข้อผิดพลาดขณะใช้ Media Center Extender คุณสามารถไปที่ 'ตัวแสดงเหตุการณ์' และดูข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับ Windows Media Center และ Media Center Extender หลังจากพบข้อผิดพลาดใน 'ตัวแสดงเหตุการณ์' แล้ว คุณสามารถเลือกข้อผิดพลาดและดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาดเฉพาะ (เรียกว่า EventID) ได้โดยคลิกการเชื่อมโยงวิธีใช้ บันทึกเหตุการณ์ออนไลน์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดและการใช้ 'ตัวแสดงเหตุการณ์' ใน Windows Vista โปรดดูที่ การเปิดตัวแสดงเหตุการณ์

 • ไปที่เว็บไซต์ The Green Button เพื่อขอความช่วยเหลือจากไซต์ชุมชนของ Media Center

หมายเหตุ

 • คุณต้องมีเครื่องรับโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือดิจิทัลเพื่อใช้ในการเล่นและบันทึกรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสดใน Windows Media Center หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ คุณอาจสามารถติดตั้งเพิ่มการ์ดได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ โปรดดูที่ การขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ