การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานีวิทยุใน Windows Media Center

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการเล่นวิทยุ FM ใน Windows Media Center

ต้องมีเครื่องรับ FM เพิ่มเติมสำหรับการเล่นสถานีวิทยุช่วงความถี่ FM ใน Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

เหตุใดวิทยุ FM จึงไม่สามารถเล่นได้

วิทยุ FM อาจไม่สามารถเล่นได้เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • มีการปรับช่องรับสัญญาณคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังความถี่ที่ไม่พร้อมให้บริการหรือมีสัญญาณอ่อน

  • บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ เพลง คลิก วิทยุ แล้วคลิก วิทยุ FM

 • ไม่ได้เชื่อมต่อสายเคเบิลสำหรับวิทยุ FM กับฮาร์ดแวร์เครื่องรับอย่างถูกต้อง หรือเสาอากาศไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายเคเบิลหรือเสาอากาศวิทยุกับตัวเชื่อมต่อวิทยุ FM บนเครื่องรับและจัดไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดีที่สุด ถ้าคุณมีเครื่องรับสองเครื่องที่สนับสนุนวิทยุ FM โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อเครื่องรับแต่ละเครื่องกับแหล่งสัญญาณวิทยุ FM ของตัวเอง Windows Media Center จะใช้เครื่องรับที่มีอยู่ตามที่จำเป็น และหากคุณมีเสาอากาศวิทยุ FM เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องรับเพียงเครื่องเดียว คุณจะไม่สามารถรับวิทยุได้เมื่อใช้งานเครื่องรับนั้นอยู่สำหรับการรับโทรทัศน์ โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณเกี่ยวกับการจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ที่ต้องการ

 • คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่ได้ติดตั้งเครื่องรับที่สนับสนุนวิทยุ FM หรืออาจไม่มีเครื่องรับติดตั้งอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่รวมอยู่ในการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูเอกสารประกอบที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์หรือติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ

 • คอมพิวเตอร์ของคุณมีเครื่องรับติดตั้งอยู่ แต่ยังไม่ได้กำหนดค่าสำหรับใช้กับ Windows Media Center เมื่อต้องการกำหนดค่าเครื่องรับดังกล่าวสำหรับใช้กับ Windows Media Center ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทั่วไป คลิก การติดตั้ง Windows Media Center แล้วคลิก ตั้งค่าสัญญาณโทรทัศน์

  2. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อกำหนดค่าเครื่องรับของคุณ ตัวเลือกวิทยุควรจะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณได้กำหนดค่าเครื่องรับของคุณแล้ว

 • คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีปัญหากับฮาร์ดแวร์เครื่องรับดังกล่าว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งโปรแกรมควบคุมปัจจุบันสำหรับฮาร์ดแวร์เครื่องรับดังกล่าว และเปิดใช้งานเครื่องรับ FM อยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

 • ถ้าวิทยุ FM ยังคงไม่เล่น ให้ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

เหตุใดจึงไม่สามารถตรวจพบสถานีวิทยุ FM

Windows Media Center ไม่พบหรือค้นหาความถี่วิทยุที่มีสัญญาณอ่อนได้ ถ้าคุณใส่ความถี่ด้วยตนเองหรือปรับช่องรับสัญญาณไปยังสถานีที่มีสัญญาณอ่อนโดยตรง Windows Media Center จะเล่นสถานีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้โหมด ค้นหาWindows Media Center อาจเลี่ยงผ่านสัญญาณอ่อนไป

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายเคเบิลหรือเสาอากาศวิทยุอยู่กับคอมพิวเตอร์และจัดไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดีที่สุด โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณเกี่ยวกับการจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ที่ต้องการ ถ้าสัญญาณวิทยุ FM ยังคงอ่อนอยู่ ให้ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีปัญหากับฮาร์ดแวร์เครื่องรับดังกล่าว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานฮาร์ดแวร์เครื่องรับอยู่และมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้อง หากต้องการดูอย่างรวดเร็วว่าฮาร์ดแวร์เครื่องรับของคุณทำงานอยู่หรือไม่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถดูโทรทัศน์ได้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ดูเอกสารประกอบสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณ

เหตุใดวิทยุ FM จึงหยุดเล่นโดยไม่คาดคิด

ฮาร์ดแวร์เครื่องรับที่อาจรวมอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถมีได้ทั้งอินพุตสำหรับวิทยุ FM และอินพุตสำหรับสัญญาณโทรทัศน์ ในบางกรณี ฮาร์ดแวร์เครื่องรับชนิดนั้นอาจไม่สามารถรับวิทยุ FM ในเวลาเดียวกับที่รับสัญญาณโทรทัศน์ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้เครื่องรับดังกล่าวอยู่สำหรับการรับวิทยุ FM ในขณะที่จัดตารางเวลา Windows Media Center ให้เริ่มการบันทึก จะปรากฏคำเตือนว่าช่วงการทำงานของวิทยุ FM จะหยุดทำงานเมื่อการบันทึกรายการโทรทัศน์เริ่มขึ้น ถ้าคุณไม่เลือก Windows Media Center จะหยุดเล่นวิทยุ FM โดยอัตโนมัติและเริ่มบันทึกรายการโทรทัศน์ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าคุณมีอุปกรณ์ Windows Media Center Extender ใดๆ เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ อาจมีผู้ที่ปรับช่องรับสัญญาณไปยังรายการโทรทัศน์หรือรายการวิทยุ FM บน Media Center Extender และมีสิทธิในการควบคุมฮาร์ดแวร์เครื่องรับที่คุณใช้อยู่

เหตุใดการกรอไปข้างหน้าหรือการกรอกลับจึงไม่ทำงานเมื่อฉันเล่นวิทยุ FM

Windows Media Center ไม่สนับสนุนการกรอไปข้างหน้าหรือการกรอกลับเมื่อเล่นวิทยุ FM แต่คุณสามารถจะเลือกปุ่ม SKIP หรือปุ่ม REPLAY บนรีโมทคอนโทรลเพื่อข้ามไปข้างหน้า 29 วินาทีหรือย้อนหลังไป 7 วินาที

ถ้าคุณต้องการควบคุม Windows Media Center ด้วยรีโมทคอนโทรล จำเป็นต้องมีรีโมทคอนโทรลสำหรับ Windows Media Center เพิ่มเติม

เหตุใดจึงไม่พบตัวเลือกสำหรับเล่นวิทยุ FM

ถ้าคุณติดตั้งฮาร์ดแวร์เครื่องรับสำหรับวิทยุ FM หรือเชื่อมต่อเครื่องรับที่สนับสนุนวิทยุ FM เมื่อเร็วๆ นี้ Windows Media Center อาจไม่ตรวจพบเครื่องรับที่เพิ่มดังกล่าว

คุณต้องกำหนดค่าเครื่องรับสำหรับใช้กับ Windows Media Center ก่อนที่วิทยุ FM จะแสดง โดยให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทั่วไป คลิก การติดตั้ง Windows Media Center แล้วคลิก ตั้งค่าสัญญาณโทรทัศน์

 2. ดำเนินการตามขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครื่องรับของคุณ ตัวเลือก วิทยุ ควรจะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณได้กำหนดค่าเครื่องรับแล้ว

เหตุใดจึงไม่พบวิทยุทางอินเทอร์เน็ต

สถานีวิทยุบนอินเทอร์เน็ตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและสถานีวิทยุบนอินเทอร์เน็ตจะปรากฏใน วิทยุ เมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์สำหรับวิทยุทางอินเทอร์เน็ตของคู่ค้าอย่างน้อยหนึ่งโปรแกรมไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น ถ้าคุณไม่พบวิทยุทางอินเทอร์เน็ตใน วิทยุ ให้ลองดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์ของคู่ค้าใหม่อีกครั้ง

ตรวจหาโปรแกรมประยุกต์สำหรับวิทยุทางอินเทอร์เน็ตของคู่ค้าที่คุณสามารถติดตั้งและใช้งานใน Windows Media Center (บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ สื่อออนไลน์ แล้วคลิก ไลบรารีโปรแกรม คลิก เพลง & วิทยุ แล้วจึงคลิก เพลง + วิทยุ เพื่อดูรายชื่อหุ้นส่วนวิทยุทางอินเทอร์เน็ตที่พร้อมให้บริการ)