การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกรายการโทรทัศน์บนคอมพิวเตอร์

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเครื่องรับโทรทัศน์ จำเป็นต้องมีเครื่องรับโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือดิจิทัลเพิ่มเติมเพื่อเล่นและบันทึกรายการโทรทัศน์ใน Windows Media Center

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายการโทรทัศน์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

แสดงทั้งหมด

เหตุใดจึงมีข้อขัดแย้งในการบันทึก

คุณอาจได้รับข้อความแจ้งเตือนว่ามีข้อขัดแย้งในการบันทึกในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

 • คุณมีเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องเดียวแต่มีการจัดตารางเวลาการบันทึกมากกว่าหนึ่งรายการในเวลาเดียวกัน

 • คุณมีเครื่องรับโทรทัศน์มากกว่าหนึ่งเครื่องที่เปิดใช้งานอยู่แต่มีการจัดตารางเวลาการบันทึกเกินกว่าจำนวนเครื่องรับที่มีให้ใช้งานในเวลาเดียวกัน

ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งเมื่อได้รับการพร้อมท์ ถ้าคุณไม่แก้ไขข้อขัดแย้งดังกล่าว Windows Media Center จะแก้ไขข้อขัดแย้งโดยอัตโนมัติและเลือกรายการที่จะบันทึก ในบางครั้ง Windows Media Center อาจค้นหาวันและเวลาอื่นสำหรับรายการใดรายการหนึ่งและปรับตารางเวลาการบันทึกเพื่อให้สามารถบันทึกได้ทั้งสองรายการ แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น Windows Media Center จะเลือกรายการที่จะบันทึกโดยยึดตามการจัดลำดับต่อไปนี้

 • การบันทึกแบบครั้งเดียว (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของชุดรายการ)

 • คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญชุดรายการโทรทัศน์ เช่น การบันทึกชุดรายการ การบันทึกตามคำสำคัญ และการบันทึกด้วยตนเอง ได้

 • รายการที่ได้รับการจัดตารางเวลาเป็นลำดับแรก

ถ้า Windows Media Center พบข้อขัดแย้งในการบันทึกรายการโทรทัศน์สองตอนจากการร้องขอการบันทึกชุดรายการโทรทัศน์คนละครั้งกัน Windows Media Center จะใช้รายการลำดับความสำคัญชุดรายการในการตัดสินว่าจะบันทึกรายการใด คุณสามารถจัดลำดับชุดรายการที่คุณต้องการบันทึกมากที่สุดไว้ที่ตำแหน่งบนสุดของรายการลำดับความสำคัญชุดรายการเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าระบบจะบันทึกชุดรายการดังกล่าวได้สำเร็จในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้ง เมื่อคุณจัดตารางเวลาชุดรายการใหม่ ระบบจะเพิ่มชุดรายการดังกล่าวที่ตำแหน่งล่างสุดของรายการและมีลำดับความสำคัญต่ำสุด

เมื่อต้องการปรับลำดับความสำคัญของการบันทึกชุดรายการ

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ โทรทัศน์ + ภาพยนตร์ คลิก รายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ คลิก ดูที่จัดตารางเวลาไว้ คลิก ชุดข้อมูล แล้วคลิก เปลี่ยนลำดับความสำคัญ

 2. ใช้ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงบนหน้าจอเพื่อย้ายชุดรายการที่กำหนดในตารางเวลาขึ้นหรือลงในรายการลำดับความสำคัญชุดรายการ

 3. คลิก เสร็จ เพื่อกลับไปยังหน้าจอ ชุดข้อมูล

เหตุใดรายการโทรทัศน์ของฉันจึงไม่ถูกบันทึก

รายการของคุณอาจไม่ได้รับการบันทึกด้วยเหตุผลต่างๆ เมื่อต้องการตรวจสอบประวัติการบันทึกเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่รายการดังกล่าวอาจไม่ได้รับการบันทึก ให้ทำดังนี้

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ โทรทัศน์ + ภาพยนตร์ คลิก รายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ คลิก ดูที่จัดตารางเวลาไว้ แล้วคลิก ประวัติ

 2. เมื่อต้องการจัดระเบียบรายการ ให้คลิก เรียงตามวันที่, เรียงตามสถานะ หรือ เรียงตามชื่อเรื่อง

 3. ใช้ปุ่มลูกศรบนหน้าจอเพื่อเลื่อนดูรายการ สถานะสำหรับแต่ละรายการจะถูกแสดงเป็น บันทึกแล้ว, ไม่ถูกบันทึก, ถูกลบ, ถูกยกเลิก, ถูกแทรก หรือ บางส่วน

 4. เมื่อต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการบันทึก ให้คลิกที่รายการดังกล่าว หน้าจอ ประวัติ จะปรากฏขึ้นพร้อมทั้งแสดงคำอธิบายโดยละเอียดของประวัติสำหรับรายการที่บันทึกนั้น

ต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่บันทึกรายการ

 • มีข้อขัดแย้งกับการบันทึกอื่นที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่า คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับความสำคัญในตอนต้นของหัวข้อนี้

 • ไม่มีเครื่องรับที่พร้อมใช้งานเมื่อจัดตารางเวลารายการให้บันทึก

 • ไม่มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์และไม่สามารถลบการบันทึกเพื่อให้มีเนื้อที่ว่างเพิ่มขึ้นสำหรับบันทึกได้ เมื่อต้องการลบการบันทึก ให้ดูที่ การจัดการรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้: คำถามที่ถามบ่อย

 • ไม่มีรายการแนะนำที่ปรับปรุงแล้วที่พร้อมใช้งานสำหรับการบันทึกที่ถูกจัดตารางเวลาไว้ ตรวจสอบว่าได้มีการดาวน์โหลดข้อมูลรายการแนะนำล่าสุดไว้ใน Windows Media Center แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดาวน์โหลดรายการแนะนำ

 • ข้อจำกัดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการออกอากาศหรือผู้สร้างเนื้อหาซึ่งห้ามบันทึกรายการดังกล่าว

 • รายการดังกล่าวเคยถูกบันทึกมาก่อนหน้านี้แล้ว Windows Media Center จะไม่บันทึกรายการในชุดรายการโทรทัศน์หากเคยบันทึกหรือลบแล้วภายในเวลาแปดสัปดาห์ก่อนหน้านี้

 • คุณไดัเก็บการบันทึกไว้จนถึงจำนวนการบันทึกสูงสุดที่กำหนดสำหรับหนึ่งชุดรายการ ให้ลบการบันทึกอื่นๆ สำหรับชุดรายการดังกล่าวหรือเพิ่มจำนวนการบันทึกสูงสุดที่กำหนดสำหรับหนึ่งชุดรายการ เมื่อต้องการจัดการกับการบันทึกของคุณ ให้ดูที่ การจัดการรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้: คำถามที่ถามบ่อย

 • ผู้ให้บริการออกอากาศทางโทรทัศน์ได้เปลี่ยนแปลงตารางเวลาหรือหมายเลขสถานีสำหรับเครือข่ายที่ระบุ หรือรายการดังกล่าวไม่ได้ออกอากาศ

 • ไม่มีสัญญาณโทรทัศน์เนื่องจากสถานีดังกล่าวไม่พร้อมให้บริการ สัญญาณโทรทัศน์ถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ หรือเครื่องรับถูกปิดใช้งาน

 • คอมพิวเตอร์ของคุณปิดอยู่หรือไม่มีกระแสไฟฟ้าในระหว่างที่กำหนดตารางเวลาให้บันทึกรายการดังกล่าว ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ไว้หรืออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ไม่อยู่ หรือไฮเบอร์เนต เพื่อให้บันทึกรายการได้สำเร็จ

 • ถ้าคุณมีกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ สายเคเบิลควบคุมสัญญาณอินฟราเรด (IR) อาจถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ ซึ่งทำให้ Windows Media Center ไม่สามารถเปลี่ยนสถานีเพื่อเริ่มบันทึก

เหตุใดจึงไม่พบการบันทึก

คุณอาจไม่พบรายการที่บันทึกไว้เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • รายการของคุณอาจไม่ได้รับการบันทึกหรืออาจถูกบันทึกไว้แล้วถูกลบออก คุณสามารถตรวจสอบประวัติการบันทึกเพื่อค้นหาว่ามีการบันทึกหรือลบรายการดังกล่าวออก ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้อยู่ในตอนต้นของหัวข้อนี้

 • รายการที่บันทึกไว้อยู่ในโฟลเดอร์ที่ไม่พร้อมใช้งานและต่างจากโฟลเดอร์ที่ตั้งค่าไว้สำหรับการบันทึก ให้ตรวจสอบว่าโฟลเดอร์ที่มีการบันทึกดังกล่าวพร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์เริ่มต้นสำหรับเก็บรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้โดยให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ คลิก ตัวบันทึก แล้วคลิก ที่เก็บตัวบันทึก

  2. คลิกปุ่ม - หรือ + ที่อยู่ถัดจากตัวเลือก บันทึกบนไดรฟ์ เพื่อเลือกไดรฟ์ใหม่ คลิก บันทึก แล้วไปที่หน้าจอ รายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ และตรวจสอบรายการของคุณอีกครั้ง

 • ถ้าคุณยังคงไม่พบรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ คุณสามารถค้นหาโฟลเดอร์ Recorded TV ได้ (ตำแหน่งเริ่มต้นอยู่ที่ C:\Users\Public\Recorded TV) ถ้าคุณเก็บการบันทึกของคุณไว้บนไดรฟ์ภายนอก ตำแหน่งของโฟลเดอร์ดังกล่าวอาจอยู่ที่ G:\Recorded TV เป็นต้น

เหตุใดจึงบันทึกสถานีที่ไม่ถูกต้อง

ถ้าคุณรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ Windows Media Center อาจพบข้อผิดพลาดในขณะที่เปลี่ยนสถานีเพื่อเริ่มการบันทึกรายการ ข้อผิดพลาดในการเปลี่ยนสถานีบนกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • มีการกำหนดตำแหน่งสายเคเบิลควบคุมสัญญาณอินฟราเรดไม่ถูกต้องที่ด้านหน้ากล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์หรือไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ และ Windows Media Center ไม่สามารถส่งสัญญาณไปยังกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์เพื่อเปลี่ยนสถานี

 • อาจมีการกำหนดค่าความเร็วในการเปลี่ยนสถานีโทรทัศน์ของกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หากมีการเลือกความเร็วในการเปลี่ยนสถานีที่ไม่ถูกต้อง กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์อาจได้รับสัญญาณเพียงสองจากสามหมายเลขสถานีที่ Windows Media Center ส่งให้ และเปลี่ยนเลขสถานีจำนวนสองหลักแทนที่จะเปลี่ยนเลขสถานีจำนวนสามหลัก คุณอาจต้องการตั้งค่าสัญญาณโทรทัศน์ของคุณใหม่และเลือกความเร็วในการเปลี่ยนสถานีที่แตกต่างออกไป

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความเร็วในการเปลี่ยนสถานี

  • บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ แล้วคลิก ตั้งค่าสัญญาณโทรทัศน์ และดำเนินการตามขั้นตอนของตัวช่วยสร้าง

 • Windows Media Center อาจพยายามจะปรับสัญญาณไปยังสถานีที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจบริการรายการโทรทัศน์ของคุณ ในบางกรณี ลักษณะการทำงานอัตโนมัติของกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์บางตัวจะมีผลกระทบต่อการที่ Windows Media Center สามารถควบคุมกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ เมื่อ Windows Media Center ปรับสัญญาณไปยังสถานีที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจบริการรายการโทรทัศน์ของคุณ กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์อาจเปลี่ยนไปยังสถานีเริ่มต้น แสดงข้อความบนหน้าจอ ยังคงอยู่ที่สถานีที่ชมล่าสุด หรือเปลี่ยนไปยังสถานีที่สามารถดูได้ที่ใกล้เคียงที่สุดในรายการแทน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์จะใช้การกระทำที่เป็นค่าเริ่มต้นซึ่ง Windows Media Center ไม่สามารถตรวจพบได้และส่งผลให้ Windows Media Center มีข้อมูลไม่ตรงกันและบันทึกสถานีที่ไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ Windows Media Center พยายามเข้าถึงและบันทึกสถานีที่คุณไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก คุณควรปิดสถานีที่ไม่ได้รวมอยู่ในแพคเกจบริการรายการโทรทัศน์ของคุณโดยให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ คลิก รายการแนะนำ แล้วคลิก แก้ไขสถานี

  2. ใช้ปุ่มลูกศรบนหน้าจอเพื่อเลื่อนดูรายการและค้นหาสถานีที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อน เมื่อคุณคลิกที่แต่ละสถานี หน้าต่างแทรกจะแสดงสถานีนั้น

   รูปภาพของหน้าต่างแทรก
   ภาพของหน้าต่างแทรก
  3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละสถานี เมื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายไว้ สถานีดังกล่าวจะแสดงในรายการแนะนำ และเมื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย สถานีดังกล่าวจะไม่ปรากฏขึ้น

  4. คลิก บันทึก เมื่อคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อกลับไปยังหน้าจอการตั้งค่ารายการแนะนำ (Guide การตั้งค่า)

  ในกรณีที่มีการแสดงข้อความบนหน้าจอ การนำทางสถานีเพื่อบันทึกรายการโทรทัศน์จะไม่สามารถทำได้จนกว่าคุณจะกระทำการใดๆ ด้วยรีโมทของกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ ข้อความดังกล่าวอาจทำให้เกิดการบันทึกที่ไม่ถูกต้องจำนวนมากถ้าคุณไม่อยู่ใช้งานคอมพิวเตอร์และไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันที

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์เหลือน้อยหรือเต็ม

ข้อความแจ้งเตือนสำหรับเนื้อที่ดิสก์ซึ่งเหลือน้อยหรือไม่มีเนื้อที่ดิสก์เหลืออยู่จะบ่งชี้ว่าฮาร์ดดิสก์ที่เก็บรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้นั้นใกล้จะเต็มแล้วและ Windows Media Center จะไม่สามารถทำให้การบันทึกที่กำหนดไว้ในตารางเวลาครั้งถัดไปหรือครั้งต่อๆ ไปเสร็จสมบูรณ์ได้จนกว่าจะมีเนื้อที่ว่างเพียงพอ ฮาร์ดดิสก์อาจใกล้จะเต็มถ้า

 • มีการบันทึกจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถลบได้ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ใน การจัดการรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้: คำถามที่ถามบ่อย

 • มีแฟ้มอื่นๆ จำนวนมากรวมถึงแฟ้มสื่อต่างๆ เช่น เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอ ซึ่งเก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ที่จะบันทึกรายการโทรทัศน์

 • บันทึกรายการโทรทัศน์ดิจิทัลจำนวนมากไว้ซึ่งไม่สามารถลบได้ รายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้จากสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลบางสถานีจะเก็บรายละเอียดของรูปภาพมากกว่าและเก็บเสียงที่มีความละเอียดสูงที่คุณภาพดีกว่า ผลที่เกิดขึ้นคือ ขนาดแฟ้มของรายการโทรทัศน์ดิจิทัลที่บันทึกไว้จะมีขนาดใหญ่กว่าการบันทึกรายการโทรทัศน์ที่มีความละเอียดระดับมาตรฐานและอาจทำให้ฮาร์ดดิสก์ของคุณเต็มได้เร็วกว่า

 • ฮาร์ดดิสก์ที่คุณใช้สำหรับบันทึกอาจมีขนาดเล็กเกินไป ในกรณีนี้คุณอาจต้องการเปลี่ยนไปใช้ดิสก์อื่นที่มีขนาดใหญ่กว่า

  เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์ในทันที คุณสามารถลบรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้บางรายการด้วยตนเองหรือจัดสรรเนื้อที่ดิสก์เพิ่มขึ้นสำหรับการบันทึก เมื่อต้องการลบการบันทึก ให้ดูที่ การจัดการรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้: คำถามที่ถามบ่อย

ฉันจะเพิ่มจำนวนการบันทึกสูงสุดเพื่อให้สามารถบันทึกรายการในชุดรายการมากขึ้นได้อย่างไร

การบันทึกได้ถูกยกเลิกเนื่องจากมีการบันทึกจนถึงจำนวนสูงสุดที่กำหนดให้เก็บได้ในหนึ่งชุดรายการ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการบันทึกเกิดขึ้นในอนาคต คุณสามารถเพิ่มจำนวนการบันทึกสูงสุดที่กำหนดให้เก็บได้ดังกล่าว (ให้ดูที่ การจัดการรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้: คำถามที่ถามบ่อย)

เหตุใด Windows Media Center จึงไม่พบสถานีที่จะบันทึก

คุณอาจต้องเปิดสถานีดังกล่าวแล้วกำหนดตารางเวลาการบันทึกใหม่ เมื่อต้องการเปิดสถานี ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ คลิก รายการแนะนำ แล้วคลิก แก้ไขสถานี

 2. ใช้ปุ่มลูกศรบนหน้าจอเพื่อเลื่อนดูรายการและค้นหาสถานีที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อน เมื่อคุณคลิกที่แต่ละสถานี หน้าต่างแทรกจะแสดงสถานีนั้น

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากสถานีที่คุณต้องการเปิด เมื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายไว้ สถานีดังกล่าวจะแสดงในรายการแนะนำ และเมื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย สถานีดังกล่าวจะไม่ปรากฏขึ้น

 4. คลิก บันทึก เมื่อคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อกลับไปยังหน้าจอการตั้งค่ารายการแนะนำ (Guide การตั้งค่า)

เหตุใด Windows Media Center จึงไม่สามารถบันทึกได้

ให้ลองกำหนดตารางเวลาการบันทึกใหม่ ความล้มเหลวบางอย่างอาจต้องการให้คุณกำหนดตารางเวลาการบันทึกใหม่เท่านั้น เมื่อต้องการกำหนดตารางเวลาการบันทึกใหม่ ให้ดูที่ การจัดการรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้: คำถามที่ถามบ่อย ความล้มเหลวอื่นๆ อาจเป็นเรื่องยุ่งยากมากกว่าและต้องการให้คุณเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Media Center ใหม่

เหตุใด Windows Media Center จึงไม่สามารถหยุดการบันทึกได้

ให้ลองหยุดการบันทึกด้วยตนเองหรือลองเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ใหม่

เหตุใด Windows Media Center จึงไม่สามารถสร้างแฟ้มการบันทึกได้

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีเนื้อที่ดิสก์ไม่เพียงพอหรือไม่พบโฟลเดอร์ Recorded TV ให้ลองลบการบันทึกออกบางส่วนเพื่อให้มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์เพิ่มขึ้น ตรวจสอบว่ามีโฟลเดอร์ Recorded TV อยู่ แล้วลองกำหนดตารางเวลาการบันทึกใหม่ เมื่อต้องการกำหนดตารางเวลาการบันทึกใหม่ ให้ดูที่ การจัดการรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้: คำถามที่ถามบ่อย