การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูโทรทัศน์บนคอมพิวเตอร์

ต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไปที่คุณอาจพบในขณะที่ใช้ Windows Media Center เพื่อดูโทรทัศน์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

แสดงทั้งหมด

เหตุใดจึงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามจะดูโทรทัศน์

ตารางต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโทรทัศน์

คำอธิบายข้อผิดพลาด
การกระทำ

ไม่ได้ติดตั้งเครื่องรับ (เครื่องรับ USB ภายนอก)—เครื่องรับอาจไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ ไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว หรือไม่ได้ถูกกำหนดค่าให้ใช้กับ Windows Media Center

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายเครื่องรับโทรทัศน์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้ว

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุง โปรแกรมควบคุม ให้ตรวจสอบจากเอกสารของเครื่องรับโทรทัศน์

เมื่อต้องการกำหนดค่าเครื่องรับโทรทัศน์ให้ใช้กับ Windows Media Center บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ แล้วคลิก ตั้งค่าสัญญาณโทรทัศน์

ไม่พบการ์ดรับสัญญาณ (การ์ดรับสัญญาณภายใน)—การ์ดรับสัญญาณอาจไม่ได้ถูกติดตั้งไว้ ไม่ได้เปิดใช้งาน ไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว หรือไม่ได้ถูกกำหนดค่าสำหรับใช้กับ Windows Media Center

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

ตรวจหาโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วสำหรับการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

หากต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตโปรแกรมควบคุม ให้ดูที่ การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ของคุณ

เมื่อต้องการกำหนดค่าการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์สำหรับใช้กับ Windows Media Center ที่หน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ แล้วคลิก ตั้งค่าสัญญาณโทรทัศน์

การ์ดรับสัญญาณถูกใช้งานอยู่—การ์ดรับสัญญาณอาจถูกใช้งานอยู่โดยโปรแกรมอื่น

ปิดโปรแกรมสื่ออื่นๆ ทั้งหมดที่กำลังใช้อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ แล้วลองดูรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดใน Windows Media Center

ข้อผิดพลาดของเครื่องรับ (รูปแบบโทรทัศน์ไม่ถูกต้อง) หมายความว่า ฮาร์ดแวร์เครื่องรับไม่สนับสนุนรูปแบบโทรทัศน์สำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่เลือก

 • ปรับสัญญาณไปยังสถานีอื่น

 • เริ่มการทำงานของ Windows Media Center ใหม่

 • เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวิดีโอ—ตัวถอดรหัสวิดีโอถูกใช้งานอยู่โดยโปรแกรมอื่น

ปิดโปรแกรมสื่ออื่นๆ ทั้งหมดที่กำลังใช้ตัวถอดรหัส แล้วลองใหม่อีกครั้ง

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวิดีโอ—ตัวถอดรหัสวิดีโอทำงานผิดปกติหรือไม่ได้ติดตั้งอยู่

 • เริ่มการทำงานของ Windows Media Center ใหม่

 • เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

 • ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการติดตั้งใหม่หรือการปรับปรุงซอฟต์แวร์ตัวถอดรหัสดังกล่าว

ข้อผิดพลาดของอุปกรณ์เสียง—การ์ดเสียงไม่ได้ถูกติดตั้งไว้ ไม่ได้เปิดใช้งาน หรือไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งการ์ดเสียงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

เปิดใช้งานการ์ดเสียงนั้นในตัวจัดการอุปกรณ์ของ Windows

สำหรรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ให้ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ

เหตุใดโทรทัศน์จึงหยุดเล่นหรือเปลี่ยนสถานีโดยไม่คาดคิด

อุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์บางอุปกรณ์มีทั้งอินพุตสำหรับวิทยุ FM และอินพุตสำหรับสัญญาณโทรทัศน์ อุปกรณ์เหล่านี้บางชิ้นไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุ FM และสัญญาณโทรทัศน์พร้อมๆ กันได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้เครื่องรับดังกล่าวอยู่สำหรับการรับวิทยุ FM ในขณะที่จัดตารางเวลา Windows Media Center ให้เริ่มการบันทึกรายการโทรทัศน์ อาจมีคำเตือนปรากฏขึ้นว่า เซสชันของวิทยุ FM จะหยุดทำงานเมื่อการบันทึกรายการโทรทัศน์เริ่มขึ้น ถ้าคุณไม่เลือก Windows Media Center จะหยุดเล่นวิทยุ FM โดยอัตโนมัติและเริ่มบันทึกรายการโทรทัศน์ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องรับโทรทัศน์ ให้ดูที่ โทรทัศน์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณโทรทัศน์และเครื่องรับโทรทัศน์

ถ้าคุณมี Windows Media Center Extenders หนึ่งเครื่องขึ้นไปที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้าน และมีอุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์เพียงหนึ่งเครื่อง ผู้อื่นอาจสามารถเข้าถึงเครื่องรับโทรทัศน์ของคุณได้จากอีกห้องหนึ่ง

เหตุใด Windows Media Center จึงไม่สามารถเปลี่ยนสถานีได้

ถ้าคุณรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์และ Windows Media Center ไม่สามารถเปลี่ยนสถานีได้หรือเปลี่ยนสถานีไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

 • สายเคเบิลการควบคุมระยะไกลแบบอินฟราเรด หรือเรียกอีกอย่างว่า IR Blaster อาจเชื่อมต่ออยู่ ถ้ามีการเชื่อมต่อ อาจมีการจัดตำแหน่งไม่ถูกต้องที่ด้านหน้าของกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ ถ้า IR Blaster ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่หรือจัดตำแหน่งอย่างถูกต้อง Windows Media Center จะไม่สามารถส่งสัญญาณไปยังกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์เพื่อเปลี่ยนสถานีได้

  ถ้าคุณมีปัญหาในการจัดวาง IR Blaster บนกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์อย่างถูกต้อง ให้ลองใช้ไฟฉายส่องหาตัวรับสัญญาณบนกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์

 • หากมีการเปลี่ยนสถานีไม่ถูกต้องอยู่บ่อยๆ แสดงว่าอาจกำหนดค่ารหัสควบคุม IR ไว้ไม่ถูกต้องในระหว่างการตั้งค่าสัญญาณโทรทัศน์ เมื่อต้องการกำหนดค่าสัญญาณโทรทัศน์ของคุณใหม่ บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ แล้วคลิก ตั้งค่าสัญญาณโทรทัศน์

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันลืมรหัสการเข้าถึงสำหรับการควบคุมโดยผู้ปกครอง

คุณสามารถตั้งค่ารหัสการเข้าถึงใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้การควบคุมโดยผู้ปกครองใน Windows Media Center.

เหตุใดจึงไม่มีสัญญาณโทรทัศน์บนสถานีโทรทัศน์มาตรฐานใดๆ

สัญญาณโทรศัพท์แบ่งออกเป็นสองชนิดคือ แบบมาตรฐานและแบบดิจิทัล ถ้าคุณได้รับข้อความว่า Windows Media Center ไม่พบสัญญาณโทรทัศน์ของสถานีมาตรฐาน อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • ถ้าคุณรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านเสาอากาศ สถานีดังกล่าวอาจไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หรือคุณอาจไม่สามารถรับสัญญาณได้

 • ถ้าคุณสมัครสมาชิกบริการเคเบิลหรือดาวเทียม การสมัครของคุณอาจไม่ครอบคลุมถึงสถานีที่คุณกำลังพยายามเข้าถึง เมื่อต้องการเอาสถานีที่คุณไม่ได้รับออก บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ คลิก รายการแนะนำ แล้วคลิก แก้ไขสถานี

 • ถ้าคุณรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ระบบเคเบิลหรือดาวเทียม อาจไม่มีการปรับสัญญาณของกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ดังกล่าวไปยังสถานีที่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับสัญญาณที่กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ไปยังสถานีที่คุณกำลังพยายามค้นหาอยู่แล้วจริงๆ

 • ถ้าคุณมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์หนึ่งเครื่องขึ้นไปที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คุณอาจมีปัญหากับเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์แต่ละเครื่อง และติดตั้ง โปรแกรมควบคุม ที่เหมาะสมแล้ว หากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรับโทรทัศน์ของคุณเข้ากันได้กับ Windows Vista ให้ไปที่เว็บไซต์ Windows Vista Hardware Compatibility List

 • ถ้าคุณรับสัญญาณโทรทัศน์จากเสาอากาศหรือหัวต่อสายเคเบิลในผนัง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเชื่อมต่อกับช่องต่อสัญญาณ TV-IN บนฮาร์ดแวร์เครื่องรับโทรทัศน์ของคุณอย่างถูกต้องแล้ว

 • ถ้าคุณรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ระบบเคเบิลหรือดาวเทียม ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์เปิดอยู่และมีการต่อสายเคเบิลทั้งสองต่อไปนี้

  • สายเคเบิลที่เชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์ของคุณกับกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์

  • สายเคเบิลที่เชื่อมต่อกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ของคุณเข้ากับช่องต่อสัญญาณ TV-IN บนฮาร์ดแวร์เครื่องรับโทรทัศน์ของคุณ

 • ติดต่อผู้ให้บริการโทรทัศน์ของคุณ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการของคุณใช้งานได้อยู่และไม่ได้ประสบปัญหาทางเทคนิค

เหตุใดจึงไม่มีสัญญาณโทรทัศน์สำหรับสถานีโทรทัศน์ที่ใช้เสาอากาศแบบดิจิทัล ซึ่งระบุอยู่ใน Windows Media Center

ถ้าคุณกำลังใช้เสาอากาศและเครื่องรับโทรทัศน์แบบดิจิทัลเพื่อรับสัญญาณดิจิทัล และคุณได้รับข้อความว่า Windows Media Center ไม่พบสัญญาณโทรทัศน์สำหรับสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลใดๆ ให้ลองแก้ปัญหาดังนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังรับสัญญาณที่แรงเพียงพอ โดยขยับเสาอากาศไปยังตำแหน่งที่ไม่ถูกกีดขวาง แล้วตรวจสอบความแรงของสัญญาณใน Windows Media Center

  เมื่อต้องการตรวจสอบความแรงของสัญญาณโทรทัศน์สำหรับสถานีโทรทัศน์แบบดิจิทัล บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ แล้วคลิก ความแรงสัญญาณของเสาอากาศโทรทัศน์แบบดิจิทัล

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายเคเบิลแบบโคแอกเซียล เชื่อมต่อกับทั้งอุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์แบบดิจิทัลและเสาอากาศโทรทัศน์แบบดิจิทัลอย่างแน่นหนา เครื่องรับโทรทัศน์แบบดิจิทัลบางเครื่องมีตัวเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งตัว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายเคเบิลกับช่องต่อสัญญาณ TV-IN แล้ว

 • ตรวจสอบข้อมูลสำหรับเสาอากาศโทรทัศน์แบบดิจิทัลของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าเสาอากาศนั้นสนับสนุนโทรทัศน์แบบดิจิทัล

 • ถ้าคุณมีเครื่องขยายสัญญาณสำหรับเสาอากาศโทรทัศน์แบบดิจิทัล ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสายเคเบิลที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองอย่างแน่นหนา และเครื่องขยายสัญญาณเปิดอยู่

เหตุใดฉันจึงไม่ได้รับสัญญาณสำหรับสถานีโทรทัศน์ที่ใช้เสาอากาศแบบดิจิทัลที่ระบุ

ถ้าคุณใช้เสาอากาศและเครื่องรับโทรทัศน์แบบดิจิทัลเพื่อรับสัญญาณดิจิทัล และคุณได้รับข้อความว่า Windows Media Center ไม่พบสัญญาณโทรทัศน์สำหรับสถานีโทรทัศน์ที่ใช้เสาอากาศแบบดิจิทัลสถานีหนึ่ง อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • การจัดวางหรือตำแหน่งของเสาอากาศทำให้ไม่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัลทางอากาศที่แรงและสม่ำเสมอได้ ให้ลองจัดตำแหน่งเสาอากาศใหม่เพื่อให้รับสัญญาณโทรทัศน์ได้ดีขึ้น แล้วตรวจสอบความแรงของสัญญาณใน Windows Media Center

  เมื่อต้องการตรวจสอบความแรงของสัญญาณโทรทัศน์สำหรับสถานีโทรทัศน์แบบดิจิทัล บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ แล้วคลิก ความแรงสัญญาณของเสาอากาศโทรทัศน์แบบดิจิทัล

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตำแหน่งเสาอากาศของคุณเพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับเสาอากาศ

 • เครือข่ายไร้สาย โทรศัพท์มือถือ ไมโครเวฟ และสัญญาณวิทยุบางอย่างอาจรบกวนสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัลทางอากาศได้ ให้ลองปิดแต่ละอุปกรณ์ดังกล่าวในขณะที่ดูโทรทัศน์แบบดิจิทัลที่ถ่ายทอดสด เพื่อดูว่าสัญญาณดังกล่าวรบกวนการรับสัญญาณโทรทัศน์หรือไม่

 • ถ้าคุณสังเกตว่าสัญญาณโทรทัศน์หยุดชะงักเป็นเวลานาน อาจเป็นไปได้ว่าสถานีดังกล่าวไม่มีการออกอากาศรายการโทรทัศน์ในบางช่วงเวลาของวัน ตรวจสอบรายการโทรทัศน์ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • ถ้าคุณอาศัยอยู่ในยุโรปและมีเสาอากาศที่สนับสนุนสถานีที่ใช้ระบบ Digital Video Broadcast-Terrestrial (DVB-T) การตรวจหาโดย Windows Media Center อาจระบุสถานีที่คุณไม่ได้รับ คุณสามารถเอาสถานีเหล่านี้ออกจากอินเทอร์เฟซของ Windows Media Center Guide ได้ โดยทำดังนี้

  บนเมนู เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ คลิก รายการแนะนำ แล้วคลิก แก้ไขสถานี

เหตุใดฉันจึงไม่ได้รับสัญญาณที่แรงสำหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิลแบบดิจิทัล

ถ้าคุณได้รับข้อความแจ้งว่า Windows Media Center ไม่พบสัญญาณโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์เคเบิลแบบดิจิทัลสถานีหนึ่ง อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • คุณอาจไม่ได้สมัครสมาชิกกับสถานีโทรทัศน์เคเบิลแบบดิจิทัลนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ ให้ติดต่อบริษัทผู้ให้บริการระบบเคเบิลของคุณ ถ้ามีสถานีที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริการเคเบิลของคุณปรากฏขึ้นในรายการแนะนำ คุณสามารถเอาสถานีนั้นออกได้โดยทำดังนี้

  บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ คลิก รายการแนะนำ แล้วคลิก แก้ไขสถานี

 • ถ้าคุณมี CableCARD การ์ดนั้นอาจไม่ได้ใส่ไว้อย่างถูกต้อง ใส่ CableCARD ใหม่อีกครั้ง และลองปรับสัญญาณอีกครั้ง ถ้า Windows Media Center กำหนดให้คุณตั้งค่า CableCARD อีกครั้ง ให้ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ

 • Windows Media Center พร้อมใช้งานเฉพาะใน Windows Vista Home Premium และ Windows Vista Ultimate เท่านั้น

 • คุณต้องมีเครื่องรับโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือแบบดิจิทัล เพื่อเล่นและบันทึกรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดใน Windows Media Center ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มี การ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ คุณอาจต้องติดตั้งเพิ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ ให้ดูที่ การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ