การใช้คุณลักษณะ 'ความง่ายในการเข้าถึง' ใน Windows Media Center

Windows Media Center สามารถทำงานร่วมกับคุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Windows Vista ต่อไปนี้ 'ผู้บรรยาย' 'แว่นขยาย' และ Descriptive Video Services (DVS) คุณสามารถใช้ 'ผู้บรรยาย' เพื่อแปลงข้อความเป็นคำพูด ตั้งค่า 'แว่นขยาย' เพื่อปรับปรุงมุมมองสำหรับหน้าจอของคุณ และเปิดใช้งาน Descriptive Video Services สำหรับโทรทัศน์ของคุณ

การใช้ 'ผู้บรรยาย'

'ผู้บรรยาย' เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับการแปลงข้อความเป็นคำพูดใน Windows Vista สำหรับผู้ใช้ที่ตาบอดหรือมีความบกพร่องทางด้านการมองเห็น 'ผู้บรรยาย' จะอ่านสิ่งที่แสดงบนหน้าจอของคุณ ซึ่งได้แก่ เนื้อหาของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ ตัวเลือกเมนู หรือข้อความที่คุณพิมพ์

Windows Media Center มีการสนับสนุนการนำทางพื้นฐานสำหรับ 'ผู้บรรยาย' และตัวอ่านหน้าจออื่นๆ ที่สามารถทำงานร่วมกับ Active Accessibility 2.0 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ 'ผู้บรรยาย' ใน Windows Vista และ Windows Media Center ให้ดูที่ การฟังการอ่านออกเสียงข้อความด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย

การใช้แว่นขยายหน้าจอ

'แว่นขยาย' เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ด้านการแสดงผลใน Windows Vista ที่ทำให้หน้าจออ่านได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางด้านการมองเห็น 'แว่นขยาย' จะสร้างหน้าต่างแยกต่างหากที่แสดงส่วนที่ขยายของหน้าจอของคุณ

Windows Media Center สนับสนุน 'แว่นขยาย' และโปรแกรมแว่นขยายหน้าจออื่นๆ ที่สามารถทำงานร่วมกับ DirectX ซึ่งเป็นชุดส่วนติดต่อสำหรับการเขียนโปรแกรมประยุกต์มัลติมีเดียของ Microsoft ที่มีอยู่แล้วภายในระบบปฏิบัติการ Windows

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ 'แว่นขยาย' ใน Windows Vista และ Windows Media Center ให้ดูที่ การทำให้รายการบนหน้าจอใหญ่ขึ้น (แว่นขยาย)

การเปิดใช้งาน Descriptive Video Service (DVS)

DVS จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปต่างๆ บนหน้าจอสำหรับผู้ดูที่มีความบกพร่องทางด้านการมองเห็น DVS ไม่ได้มีพร้อมใช้งานในทุกภูมิภาค คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการโทรทัศน์ของคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของ DVS ในภูมิภาคของคุณ

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ จำเป็นต้องมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือดิจิทัลเพิ่มเติมเพื่อเล่นและบันทึกรายการโทรทัศน์ใน Windows Media Center

  1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ แล้วคลิก เสียง

  2. ภายใต้ เสียง ให้เปลี่ยนการเลือกเป็น SAP โดยใช้ปุ่ม + และ - บนหน้าจอ

    วิธีการดังกล่าวเป็นการเปิดใช้งาน DVS โปรดสังเกตว่าสถานี Second Audio Program (SAP) อาจมีแทร็กเสียงเพิ่มเติมที่มีเสียงบรรยายทับ DVS หรือการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ

  3. หลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึก เพื่อกลับไปยังหน้าจอ การตั้งค่า ของโทรทัศน์