การใช้การควบคุมโดยผู้ปกครองใน Windows Media Center

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ จำเป็นต้องมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือดิจิทัลเพิ่มเติมเพื่อเล่นและบันทึกรายการโทรทัศน์ใน Windows Media Center

การเข้ามาของสื่อดิจิทัลทำให้มีการเข้าถึงเนื้อหาที่หลากหลายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเนื้อหาบางอย่างอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกคน ผู้ปกครองสามารถระบุและบังคับได้ว่าเนื้อหาใดที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวของตนเอง โดยการกำหนดค่า 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' ภายใน Windows Media Center

เมื่อคุณเปิดใช้งาน 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' จะทำให้สามารถดูได้เฉพาะเนื้อหาของรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ที่ถูกจัดอันดับไม่เกินการจัดอันดับสูงสุดที่อนุญาต เนื้อหาของรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ไม่ได้ถูกจัดอันดับทั้งหมด ดังนั้นคุณสามารถกำหนดค่า 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' ให้บล็อกเนื้อหาที่ไม่ถูกจัดอันดับได้ด้วย เมื่อคุณเปิดใช้งาน 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' คุณจะกำหนดรหัสการเข้าถึงที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกจำกัดหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' ในภายหลัง ขอแนะนำให้คุณจดรหัสดังกล่าวไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การควบคุมโดยผู้ปกครองสามารถควบคุมอะไรได้บ้าง

โปรดสังเกตว่า 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' ไม่ได้มีในทุกประเทศ/ภูมิภาค เมื่อคุณตั้งค่า 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' ให้จำกัดรายการที่ถูกจัดอันดับสูงกว่าการจัดอันดับที่กำหนด และพบว่ามีรายการซึ่งมีการจัดอันดับเกินขีดจำกัดดังกล่าวแต่สามารถเล่นได้ นั่นอาจเป็นเพราะข้อมูลการจัดอันดับที่ถูกส่งไปพร้อมสัญญาณโทรทัศน์นั้นแตกต่างจากการจัดอันดับที่แสดงในรายการแนะนำ Windows Media Center จะใช้การจัดอันดับจากสัญญาณออกอากาศโทรทัศน์เพื่อกำหนดว่าจะบล็อกรายการใดบ้าง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจัดอันดับที่คุณดูในรายการแนะนำจะถูกดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต มีน้อยครั้งที่การจัดอันดับในรายการแนะนำอาจไม่ตรงกับข้อมูลการจัดอันดับที่ได้รับจากสัญญาณออกอากาศโทรทัศน์

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการตั้งค่า 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง'

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วคลิก การควบคุมโดยผู้ปกครอง

 2. คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ใส่ตัวเลข 4 ตัวเพื่อตั้งรหัสของคุณ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการตั้งค่า 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' สำหรับรายการโทรทัศน์ ให้คลิก การจัดอันดับโทรทัศน์ แล้วคลิก เปิดการบล็อกโทรทัศน์

   คุณสามารถตั้งค่าการจัดอันดับสูงสุดที่อนุญาตสำหรับโทรทัศน์ ซึ่งประกอบด้วยการบล็อกรายการที่ถูกจัดอันดับทั้งหมด รายการสำหรับผู้ชมทั่วไป รายการที่ต้องการคำแนะนำจากผู้ปกครอง และรายการสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ

  • (ทางเลือก) คลิก บล็อกรายการโทรทัศน์ที่ไม่มีการจัดอันดับ เพื่อจำกัดเนื้อหาที่ไม่ถูกจัดอันดับ

   นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิก ขั้นสูง ได้หากคุณต้องการปรับการตั้งค่าการจัดอันดับเพื่อการควบคุมเพิ่มเติม ใน การจัดอันดับโทรทัศน์ขั้นสูง คุณสามารถตั้งค่าการจัดอันดับสำหรับห้าด้าน ได้แก่ ความรุนแรงเหนือจริง ภาษาที่มีลักษณะชี้นำ ภาษาหยาบคายก้าวร้าว เนื้อหาทางเพศ และความรุนแรง

  • เมื่อต้องการตั้งค่า 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' สำหรับดีวีดีและภาพยนตร์ ให้คลิก การจัดอันดับภาพยนตร์/ดีวีดี แล้วคลิก เปิดการบล็อกภาพยนตร์

   นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิก บล็อกภาพยนตร์ที่ไม่มีการจัดอันดับ เพื่อจำกัดเนื้อหาที่ไม่ถูกจัดอันดับ และสามารถกำหนด อันดับภาพยนตร์สูงสุดที่อนุญาต ได้ด้วย

  • คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เมื่อต้องการตั้งค่า 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' ใหม่

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วคลิก การควบคุมโดยผู้ปกครอง

 2. ใส่รหัสการเข้าถึงของคุณเมื่อได้รับการพร้อมท์

 3. คลิก ตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองใหม่

 4. คลิก ใช่ เพื่อเอารหัสการเข้าถึงออกและตั้งค่าขีดจำกัดของการจัดอันดับทั้งหมดใหม่

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสการเข้าถึง

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วคลิก การควบคุมโดยผู้ปกครอง

 2. คลิก เปลี่ยนโค้ดการเข้าถึง

 3. ใส่รหัสการเข้าถึงใหม่และยืนยัน

 4. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนโค้ดการเข้าถึง ให้คลิก ตกลง