ถ้าคุณอยากทราบว่าตอนนี้โทรทัศน์มีรายการใดหรือจะมีรายการใดในอนาคต ให้เปิดรายการแนะนำใน Windows Media Center รายการแนะนำจะแสดงรายการโทรทัศน์ทั้งหมดในตารางเดียว โดยแสดงวันที่และเวลาที่แนวด้านบน หมายเลขสถานีและชื่อสถานีจะอยู่ถัดลงมาทางด้านซ้าย และชื่อรายการตลอดทั้งตาราง

รูปภาพของรายการแนะนำใน Windows Media Center
รายการแนะนำใน Windows Media Center

คุณสามารถนำทางรายการแนะนำได้ด้วยการใช้เมาส์คลิกรายการที่คุณต้องการดู หรือด้วยการใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนขึ้น ลง ไปทางซ้าย และไปทางขวา ภายในรายการแนะนำ เมื่อต้องการเข้าถึงรายการแนะนำจากหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ โทรทัศน์และภาพยนตร์ แล้วคลิก รายการแนะนำ

คุณยังสามารถนำทางรายการแนะนำด้วยการใช้รีโมทคอนโทรลของ Windows Media Center กดที่ปุ่ม GUIDE บนรีโมทคอนโทรล เลือกรายการด้วยการใช้ปุ่มลูกศร จากนั้นกดปุ่ม 'ตกลง' เพื่อดูรายการ (รีโมท Windows Media Center เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับ Windows Media Center และขายแยกต่างหาก)

ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์หรือรีโมทคอนโทรลของ Windows Media Center เพื่อนำทางรายการแนะนำ

การ
ใช้เมาส์และแป้นพิมพ์
การใช้รีโมทของ Windows Media Center

ไปยังสถานีใดสถานีหนึ่งในรายการแนะนำทันที

ใช้แป้นพิมพ์เพื่อพิมพ์หมายเลขสถานี

กดปุ่มที่มีตัวเลขเพื่อใส่หมายเลขสถานี

เลื่อนไปที่ช่วงเวลาถัดไปหรือก่อนหน้า

คลิกปุ่มลูกศรขวาหรือปุ่มลูกศรซ้าย

กดปุ่มลูกศรขวาหรือปุ่มลูกศรซ้าย

เลื่อนดูสถานีโทรทัศน์ทีละสถานี

คลิกปุ่มลูกศรขึ้นหรือปุ่มลูกศรลง

กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือปุ่มลูกศรลง

เลื่อนดูสถานีโทรทัศน์ต่างๆ อย่างรวดเร็ว

คลิกปุ่มลูกศรขึ้นหรือปุ่มลูกศรลงค้างไว้

กดปุ่ม CH/PG+ หรือปุ่ม CH/PG-

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวาอย่างรวดเร็ว

คลิกปุ่มลูกศรขวาค้างไว้

กดปุ่ม FWD

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายอย่างรวดเร็ว

คลิกปุ่มลูกศรซ้ายค้างไว้

กดปุ่ม REW

กรองรายการแนะนำตามประเภท

คลิก ประเภท ที่ด้านซ้ายของตารางรายการแนะนำ แล้วคลิกประเภทที่ต้องการ คุณสามารถเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่แต่ละประเภทเพื่อแสดงตัวอย่าง หากต้องการกลับไปที่ตารางรายการแนะนำโดยไม่มีการกรอง ให้คลิก ทั้งหมด (เป็นไปไม่ได้ที่จะกรองรายการแนะนำในทุกภูมิภาค)

จากเวลาออกอากาศในปัจจุบัน ให้กดปุ่มลูกศรซ้ายสองครั้ง แล้วเลือก ประเภท กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงเพื่อเลือกประเภท จากนั้นกด 'ตกลง' หรือปุ่มลูกศรขวาเพื่อกรองรายการแนะนำตามประเภทนั้น

ดูข้อมูลรายการ

คลิกขวาที่รายการ แล้วคลิก ข้อมูลรายการ

เลือกรายการ กดปุ่ม 'เพิ่มเติม' เลือก ข้อมูลรายการ และกดปุ่ม 'ตกลง'

เลือกรายการที่จะดู

คลิกที่รายการที่ออกอากาศอยู่ในปัจจุบัน

เลือกรายการที่ออกอากาศอยู่ในปัจจุบัน แล้วกดปุ่ม 'ตกลง'

บันทึกรายการจากภายในรายการแนะนำ

คลิกขวาที่รายการ แล้วคลิก บันทึก หรือ บันทึกชุดข้อมูล

เลือกรายการใดๆ แล้วกดปุ่ม RECORD เมื่อต้องการบันทึกชุดรายการโทรทัศน์ ให้กดปุ่ม RECORD อีกครั้ง

หมายเหตุ

  • หากต้องการเข้าถึงรายการแนะนำใน Windows Media Center คุณจะต้องมีเครื่องรับโทรทัศน์ที่เข้ากันได้และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ คุณยังต้องทำตามขั้นตอนการตั้งค่าสัญญาณโทรทัศน์ใน Windows Media Center จากหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก โทรทัศน์ แล้วคลิก ตั้งค่าสัญญาณโทรทัศน์

  • คุณต้องมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือแบบดิจิทัลเพื่อดูและบันทึกรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดใน Windows Media Center ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มี การ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ คุณอาจต้องติดตั้งเพิ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ โปรดดู การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ