คุณสามารถใช้ Windows Media Center เพื่อดูรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสดและรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ได้ คุณยังทำได้แม้กระทั่งหยุดชั่วคราวหรือกรอกลับรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสด เพื่อไม่ให้พลาดทุกฉากทุกตอน

รูปภาพของรายการโทรทัศน์พร้อมกับแสดงตัวควบคุมการเลื่อน
การเล่นรายการโทรทัศน์ใน Windows Media Center พร้อมกับแสดงตัวควบคุมการเลื่อน

ถ้าคุณอยากทราบว่าตอนนี้โทรทัศน์มีรายการใดหรือจะมีรายการใดในอนาคต ให้ใช้คุณลักษณะรายการแนะนำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดู ใช้รายการแนะนำใน Windows Media Center

รายการแนะนำจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ทั้งหมดที่สามารถดูได้ ถ้าคุณต้องการจำกัดให้รายการมีแค่ภาพยนตร์ ให้ใช้รายการแนะนำภาพยนตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วนที่ชื่อ "เมื่อต้องการค้นหาและดูภาพยนตร์ทางโทรทัศน์" ได้ภายหลังในหัวข้อนี้

แสดงทั้งหมด

การดูดูรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสด

 1. ในการเริ่มดูรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ โทรทัศน์และภาพยนตร์ แล้วคลิก รายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสด

  • ใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับ Windows Media Center กด รายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสด

  • บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ โทรทัศน์และภาพยนตร์ คลิก รายการแนะนำ ค้นหารายการโทรทัศน์ที่คุณต้องการดู แล้วคลิกรายการใดรายการหนึ่งที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนั้น

 2. เมื่อต้องการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ที่คุณกำลังดู ให้คลิกขวาที่รายการโทรทัศน์ดังกล่าวในขณะที่เล่นอยู่ แล้วคลิก ข้อมูลรายการ คลิก ดู เพื่อกลับไปยังรายการโทรทัศน์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานี ให้เลื่อนเมาส์ แล้วคลิก รูปภาพของปุ่ม 'ลดสถานี' หรือ รูปของปุ่ม 'เพิ่มสถานี' เพื่อเลื่อนลงหนึ่งสถานีหรือขึ้นไปหนึ่งสถานีตามลำดับ

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการไปยังสถานีล่าสุดที่คุณดูก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม ENTER บนรีโมทคอนโทรล

การหยุดเล่นรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสดหรือภาพยนตร์ชั่วคราว

 1. ในขณะที่คุณกำลังดูรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสดหรือภาพยนตร์ ให้เลื่อนเมาส์ แล้วคลิก หยุดชั่วคราวรูปภาพของปุ่ม 'หยุดชั่วคราว'.
 2. เมื่อคุณพร้อม คุณสามารถใช้ ตัวควบคุมการเลื่อน เพื่อควบคุมการเล่นรายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ที่หยุดไว้ชั่วคราวดังกล่าว เลื่อนเมาส์ แล้วคลิก ข้ามย้อนหลัง, กรอกลับ, กรอไปข้างหน้า หรือ ข้ามไปข้างหน้า

 3. เมื่อต้องการเล่นรายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ดังกล่าวต่อ ให้เลื่อนเมาส์ แล้วคลิก เล่นรูปภาพของปุ่ม 'เล่น' บนตัวควบคุมการเลื่อน

การหยุดเล่นรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสดหรือภาพยนตร์

 1. ขณะที่คุณกำลังดูรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสดหรือภาพยนตร์ ให้เลื่อนเมาส์ แล้วคลิก หยุดรูปภาพของปุ่ม 'หยุด'
 2. เมื่อคุณพร้อม บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ โทรทัศน์และภาพยนตร์ แล้วคลิก รายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสด เพื่อดูโทรทัศน์ต่อ

การปรับระดับเสียงในขณะที่ดูรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสดหรือภาพยนตร์

 1. ขณะที่คุณกำลังดูรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสดหรือภาพยนตร์ ให้เลื่อนเมาส์ แล้วคลิกปุ่ม - หรือ +รูปภาพของปุ่ม 'ควบคุมระดับเสียง' เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
 2. คลิกปุ่มปิดเสียง รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง' เพื่อเปิดหรือปิดเสียง

การใช้เทเลเท็กซ์ในขณะที่ดูโทรทัศน์

สถานีโทรทัศน์บางสถานีในสหราชอาณาจักรและที่อื่นๆ มีการออกอากาศบริการบริการเทเลเท็กซ์ซึ่งสามารถแสดงผลโดยตัวรับสัญญาณโทรทัศน์และให้บริการหน้าที่เป็นข้อความข่าวสาร ข้อมูล เกม และบริการอื่นๆ Windows Media Center สนับสนุนการแสดงผลเทเลเท็กซ์ เทเลเท็กซ์ไม่ได้มีให้บริการในทุกประเทศหรือทุกภูมิภาค และไม่ได้มีให้บริการสำหรับทุกสถานี ถ้าคุณเปิดเทเลเท็กซ์สำหรับสถานีที่ไม่มีเทเลเท็กซ์ หน้าจอจะแสดงผลเป็นหน้าว่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานีที่มีเทเลเท็กซ์ โปรดติดต่อผู้ให้บริการโทรทัศน์ของคุณ

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ โทรทัศน์และภาพยนตร์ แล้วคลิก รายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสด เมื่อต้องการเปิดใช้เทเลเท็กซ์ ให้กดปุ่ม TXT บนรีโมทคอนโทรล หรือคลิกขวาที่เมนู บริบท และเลือกรายการเทเลเท็กซ์

 2. เมื่อต้องการนำทางไปยังเทเลเท็กซ์ต่างๆโดยใช้แป้นพิมพ์ ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งหรือกลับไปยังหน้าหลักโดยตรง ให้ใส่หมายเลขหน้า 3 หลักด้วยแป้นพิมพ์ตัวเลขบนแป้นพิมพ์

  • เมื่อต้องการไปยังหน้าถัดไปที่พร้อมให้บริการ ให้คลิก CH/PG+

  • เมื่อต้องการไปยังหน้าก่อนหน้า ให้คลิก CH/PG-

  • เมื่อต้องการสลับไปยังหน้าย่อยถัดไป ให้คลิกปุ่มลูกศร (ลง) หน้า เทเลเท็กซ์ บางหน้าอาจไม่มีหน้าย่อย หากมีหน้าย่อย Windows Media Center จะวนไปยังหน้าย่อยถัดไปโดยอัตโนมัติทุกๆ 30 วินาที

  • เมื่อต้องการสลับไปยังหน้าย่อยก่อนหน้า ให้คลิกปุ่มลูกศร (ขึ้น)

  • เมื่อต้องการไปยังหน้าเทเลเท็กซ์ที่ดูล่าสุด ให้คลิก ย้อนกลับ

 3. เมื่อต้องการทำงานบนหน้าเทเลเท็กซ์ที่เลือก ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งหรือกลับไปยังหน้าหลักโดยตรง ให้ใส่หมายเลขหน้า 3 หลักโดยใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขบนแป้นพิมพ์ แถบเครื่องมือจะแสดงหน้าที่คุณอยู่ในขณะนั้น

  • เมื่อต้องการไปหน้า Fastext ใดๆ ให้คลิกปุ่ม Fastext ปุ่มใดปุ่มหนึ่งในสี่ปุ่มบนแถบเครื่องมือที่ตรงกับสีของหน้าที่คุณต้องการไป

  • เมื่อต้องการแสดงข้อความที่ซ่อนอยู่ ให้คลิก เปิดเผยข้อความ บนแถบเครื่องมือ

  • เมื่อต้องการเปิดหรือปิดใช้งานการสลับหน้าย่อยอัตโนมัติ ให้คลิก ค้างไว้ บนแถบเครื่องมือ ถ้าเลือกปุ่ม ค้างไว้ ไว้ การสลับหน้าย่อยจะถูกปิดใช้งาน

  • เมื่อต้องการสลับโหมดการแสดงสำหรับเทเลเท็กซ์ ให้คลิก รวม บนแถบเครื่องมือเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการแสดงผลของโทรทัศน์และเทเลเท็กซ์ คุณสามารถดูโทรทัศน์พร้อมกับเทเลเท็กซ์ หรือดูเฉพาะเทเลเท็กซ์อย่างเดียวบนพื้นหลังสีดำ

การใช้คำบรรยายในขณะที่ดูโทรทัศน์

รายการโทรทัศน์บางรายการมีการออกอากาศในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพูดของประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ บางครั้งผู้ให้บริการออกอากาศจึงรวมเอาคุณลักษณะภาษาสำหรับคำบรรยายทดแทนการได้ยินไว้เป็นส่วนหนึ่งในสัญญาณโทรทัศน์ ดังนั้น คุณจึงสามารถกำหนดค่า Windows Media Center ให้แสดงผลคำบรรยายที่ออกอากาศด้วยคุณลักษณะนี้ได้

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคำบรรยายใน Windows Media Center:

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน แล้วคลิกหน้าจอ การตั้งค่า

 2. คลิก โทรทัศน์ แล้วคลิก คำบรรยายทดแทนการได้ยิน

 3. ภายใต้ การแสดงคำบรรยาย ให้คลิก ปิด, เปิดหรือ เปิดเมื่อปิดเสียง

หมายเหตุ

 • ในประเทศหรือภูมิภาคที่สนับสนุนเทเลเท็กซ์ คุณอาจจำเป็นต้องค้นหาหน้าที่มีการออกอากาศคำบรรยาย (เช่น 888 ) จากนั้นป้อนข้อมูลนี้เมื่อได้รับพร้อมท์ใน Windows Media Center

 • บางครั้งคำบรรยายจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่กำลังออกอากาศอยู่ ในกรณีนี้ คุณไม่สามารถปิดคำบรรยายได้

 • ไม่ใช่การออกอากาศทั้งหมดที่มีสัญญาณคำบรรยายทดแทนการได้ยิน

การค้นหาและดูภาพยนตร์ทางโทรทัศน์

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ โทรทัศน์และภาพยนตร์ แล้วคลิก รายการแนะนำภาพยนตร์

 2. ให้คลิก ฉายอยู่ในขณะนี้, จะฉายถัดไป, ประเภทหรือ อันดับสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของภาพยนตร์ที่คุณต้องการชมทางโทรทัศน์หรือเวลาที่ออกอากาศภาพยนตร์

 3. คลิกภาพยนตร์ที่กำลังออกอากาศอยู่ทางโทรทัศน์ในขณะนั้น

 4. คลิก ดู

 5. เมื่อต้องการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่คุณกำลังดู ให้คลิกขวาที่ภาพยนตร์ดังกล่าวในขณะที่เล่นอยู่ แล้วคลิก รายละเอียดภาพยนตร์ คลิก ดู เพื่อกลับไปยังภาพยนตร์

การค้นหาภาพยนตร์ทางโทรทัศน์

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ โทรทัศน์และภาพยนตร์ คลิกปุ่มลูกศรขวาเพื่อไปยังประเภทท้ายสุด แล้วคลิก ค้นหา

 2. ให้คลิก ชื่อเรื่อง, คำสำคัญ, ประเภท, นักแสดงภาพยนตร์ หรือ ผู้กำกับภาพยนตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการค้นหาที่คุณต้องการใช้

 3. ใส่เกณฑ์ในการค้นหา

 4. ในผลลัพธ์ ให้คลิกภาพยนตร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพยนตร์ เช่น คำอธิบายหรือเวลาที่ภาพยนตร์นั้นมีกำหนดออกอากาศ

หมายเหตุ

 • คุณต้องมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือแบบดิจิทัลเพื่อดูและบันทึกรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสดใน Windows Media Center ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มี การ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ คุณอาจต้องติดตั้งเพิ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ โปรดดู การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ถ้าคุณต้องการควบคุม Windows Media Center ด้วยรีโมทคอนโทรล จำเป็นต้องมีรีโมทคอนโทรลสำหรับ Windows Media Center เพิ่มเติม