สิทธิ์ในการพิมพ์คืออะไร

สิทธิ์ในการพิมพ์จะกำหนดว่าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ใดที่คุณสามารถจัดการได้ เช่น การเปลี่ยนชื่อหรือการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน การอนุญาตหรือการเอาการเข้าถึงเครื่องพิมพ์ออก และการกำหนดว่าบุคคลใดสามารถจัดการเอกสารหรือคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ได้ โดยปกติแล้ว สิทธิ์ในการพิมพ์จะถูกจัดการโดยผู้ที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์ หรือโดยผู้ดูแลระบบ ถ้าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายธุรกิจหรือองค์กร

สิทธิ์สามารถถูกกำหนดให้แต่ละคนที่ใช้เครื่องพิมพ์หรือกลุ่มของผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ใช้ชนิดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น สมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์มีสิทธิ์ในการจัดการเครื่องพิมพ์โดยค่าเริ่มต้น

Windows มีสิทธิ์ในการพิมพ์สี่ชนิดด้วยกันคือ

  • พิมพ์ โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้แต่ละคนสามารถพิมพ์และยกเลิก หยุดชั่วคราว หรือเริ่มพิมพ์เอกสารหรือแฟ้มที่พวกเขาส่งไปยังเครื่องพิมพ์ใหม่ได้

  • จัดการเอกสาร ถ้าคุณมีสิทธิ์นี้ คุณสามารถจัดการงานทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ที่กำลังรออยู่ในคิวการพิมพ์ รวมทั้งเอกสารหรือแฟ้มที่กำลังพิมพ์โดยผู้ใช้คนอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การดูคิวการพิมพ์

  • จัดการเครื่องพิมพ์ สิทธิ์นี้อนุญาตคุณเปลี่ยนชื่อ ลบ ใช้ร่วมกัน และเลือกการกำหนดลักษณะสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยยังอนุญาตให้คุณเลือกสิทธิ์ในการพิมพ์สำหรับผู้ใช้คนอื่นและจัดการงานทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ได้ด้วย สมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลสำหรับคอมพิวเตอร์จะมีสิทธิ์ในการจัดการเครื่องพิมพ์โดยค่าเริ่มต้น

  • สิทธิ์พิเศษ สิทธิ์เหล่านี้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วใช้โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น สามารถใช้ในการเปลี่ยนเจ้าของเครื่องพิมพ์ได้ ถ้าจำเป็น เครื่องพิมพ์ CREATOR OWNER ถูกให้สิทธิ์ในการพิมพ์ทุกอย่างและเป็นผู้ติดตั้งเครื่องพิมพ์โดยค่าเริ่มต้น