ถ้ารูปภาพของฉันมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะส่งทางอีเมลได้ จะเป็นอย่างไร

ข้อความอีเมลของคุณอาจจะไม่ได้รับการนำส่ง เนื่องจาก เซิร์ฟเวอร์ อีเมลส่วนใหญ่จะกำหนดขนาดจำกัดของแต่ละข้อความ การส่งมักจะไม่เป็นผลสำเร็จถ้าคุณพยายามส่งรูปภาพที่มีขนาดใหญ่มากหรือส่งรูปภาพหลายรูปในครั้งเดียว ถ้าคุณประสบปัญหาในการส่งรูปภาพทางอีเมล ให้ลองทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

การอนุญาตให้ Windows ปรับขนาดรูปภาพอัตโนมัติ

  1. เปิด Windows Photo Gallery โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Photo Gallery

  2. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการส่งทางอีเมล

    เมื่อต้องการส่งรูปภาพมากกว่าหนึ่งรูป ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ในขณะที่คลิกรูปภาพอื่นๆ ที่คุณต้องการ

  3. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก อีเมล

  4. ในกล่องโต้ตอบ แนบรูปภาพและแฟ้ม ให้เลือกขนาดรูปภาพจากรายการ ขนาดรูปภาพ แล้วคลิก แนบ

    Windows จะปรับขนาดรูปภาพและแนบรูปภาพไปที่ข้อความอีเมลโดยอัตโนมัติ

การส่งรูปภาพจำนวนน้อยลงในอีเมลแต่ละฉบับ

แม้ว่ารูปภาพแต่ละรูปจะมีขนาดเล้ก แต่การส่งรูปภาพจำนวนมากเกินไปในข้อความเพียงข้อความเดียวอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ถ้าขนาดแฟ้มรวมกันทั้งหมดแล้วมากเกินไป ถ้าผู้รับมีปัญหาในการรับรูปภาพของคุณ ให้ลองส่งรูปภาพไปครั้งละหนึ่งหรือสองรูป