คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล คุณจะสามารถเปลี่ยนได้เพียงการตั้งค่าที่นำมาใช้กับ บัญชีผู้ใช้ ของคุณเท่านั้น และไม่สามารถเข้าถึงบันทึกเหตุการณ์บางอย่างได้

บันทึกเหตุการณ์คือแฟ้มพิเศษที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น เวลาที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเมื่อ โปรแกรมเกิดข้อผิดพลาด เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ประเภทนี้ขึ้น Windows จะบันทึกเหตุการณ์ไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ซึ่งคุณสามารถอ่านได้โดยใช้ 'ตัวแสดงเหตุการณ์' ผู้ใช้ขั้นสูงอาจนำรายละเอียดในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Windows และโปรแกรมอื่นๆ ได้

ตัวแสดงเหตุการณ์จะติดตามข้อมูลในแฟ้มบันทึกที่แตกต่างกันหลายๆ แฟ้ม Windows Logs รวมถึง

  • เหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ เหตุการณ์ต่างๆ จะได้รับการจัดประเภทเป็น ข้อผิดพลาดคำเตือน หรือ ข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นกับความรุนแรงของเหตุการณ์นั้น ข้อผิดพลาดจะเป็นปัญหาที่สำคัญ เช่น การสูญเสียข้อมูล ข้อความเตือนคือเหตุการณ์ที่ไม่สำคัญเท่าไรนัก แต่อาจจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ เหตุการณ์แสดงข้อมูลจะอธิบายความสำเร็จในการดำเนินการของโปรแกรม โปรแกรมควบคุม หรือ บริการ

  • เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เหตุการณ์เหล่านี้เรียกว่า การตรวจสอบ และจะถูกกำหนดเป็นสำเร็จหรือล้มเหลว ทั้งนี้ขึ้นกับเหตุการณ์ เช่น ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบ Windows ได้สำเร็จหรือไม่

  • เหตุการณ์การติดตั้ง คอมพิวเตอร์ที่กำหนดค่าให้เป็น ตัวควบคุมโดเมน จะมีแฟ้มบันทึกเพิ่มเติมแสดงไว้ที่นี่

  • เหตุการณ์ของระบบ Windows และบริการระบบของ Windows จะเก็บบันทึกเหตุการณ์ของระบบ และจัดแยกประเภทเป็นข้อผิดพลาด คำเตือน หรือข้อมูล

  • เหตุการณ์ที่มีการส่งต่อ เหตุการณ์เหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังบันทึกนี้โดยคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

แฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์และของบริการจะแตกต่างกันไป โดยจะประกอบด้วยแฟ้มบันทึกที่แยกกันเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ ที่เรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และแฟ้มบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบริการเฉพาะของ Windows

  1. เปิด 'ตัวแสดงเหตุการณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา คลิก เครื่องมือการดูแลระบบ แล้วคลิกสองครั้งที่ ตัวดูเหตุการณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. คลิกที่แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  3. คลิกสองครั้งที่เหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียดของเหตุการณ์นั้น

หมายเหตุ

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ให้คลิกที่เมนู วิธีใช้ แล้วคลิก หัวข้อวิธีใช้