โปรแกรมควบคุมที่ลงทะเบียนคืออะไร

โปรแกรมควบคุมที่ลงทะเบียนคือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่มีลายเซ็นดิจิทัล ลายเซ็นดิจิทัลเป็นเครื่องหมายความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ รวมทั้งระบุว่ามีผู้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเดิมของชุดโปรแกรมควบคุมหรือไม่ ถ้าโปรแกรมควบคุมมีลายเซ็นของผู้เผยแพร่ที่มีการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวกับผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรอง คุณมั่นใจได้ว่าโปรแกรมควบคุมมาจากผู้เผยแพร่นั้นจริงๆ และไม่มีการเปลี่ยนแปลง

Windows จะแจ้งเตือนคุณด้วยข้อความอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ถ้าโปรแกรมควบคุมไม่มีลายเซ็น หรือมีลายเซ็นของผู้เผยแพร่ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวจากผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรอง หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่วางจำหน่าย

แสดงทั้งหมด

Windows ไม่สามารถตรวจสอบผู้เผยแพร่โปรแกรมควบคุมนี้

โปรแกรมควบคุมนี้ไม่มีลายเซ็นดิจิทัล หรือมีการเซ็นชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรอง คุณควรติดตั้งโปรแกรมควบคุมนี้ เฉพาะเมื่อคุณได้รับจากแผ่นดิสก์ของผู้ผลิตดั้งเดิมหรือจากผู้ดูแลระบบของคุณเท่านั้น

โปรแกรมควบคุมมีการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมควบคุมนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากมีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้เผยแพร่ที่ผ่านการตรวจสอบ ชุดโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรวมซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจทำความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือขโมยข้อมูล โดยปกติแล้ว ผู้เผยแพร่ที่ถูกกฎหมายจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงชุดโปรแกรมควบคุมหลังจากที่มีการเซ็นซื่อแบบดิจิทัลแล้ว ึคุณควรติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อคุณได้รับจากแผ่นดิสก์ของผู้ผลิตดั้งเดิมเท่านั้น

Windows ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมนี้ได้

โปรแกรมควบคุมที่ไม่มีลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้องหรือมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เซ็นชื่อแล้ว จะไม่สามารถติดตั้งบน Windows รุ่นที่ทำงานบน x64 ได้ ดังนั้นคุณจะเห็นข้อความนี้ก็ต่อเมื่อคุณกำลังเรียกใช้ Windows รุ่นที่ทำงานบน x64 เท่านั้น

ถ้าคุณเห็นข้อความใดๆ ดังกล่าวเมื่อพยายามติดตั้งโปรแกรมควบคุม คุณควรเยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนของผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อขอรับโปรแกรมควบคุมที่มีลายเซ็นดิจิทัลสำหรับอุปกรณ์ของคุณ