แป้นพิมพ์ลัดของ Windows Mail

ด้วยแป้นพิมพ์ลัด คุณสามารถทำงานเกี่ยวกับ Windows Mail ได้หลายอย่างและนำทางโดยไม่ใช้เมาส์ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทางลัดจะนำไปใช้กับทั้งอีเมลและกลุ่มข่าวสาร

แสดงทั้งหมด

หน้าต่างหลัก หน้าต่างดูข้อความ และหน้าต่างส่งข้อความ

เมื่อต้องการ กด
เมื่อต้องการ

เปิดหัวข้อ 'วิธีใช้'

กด

F1

เมื่อต้องการ

เลือกทุกข้อความหรือข้อความภายในทั้งหมด

กด

CTRL+A

หน้าต่างหลักและหน้าต่างดูข้อความ

เมื่อต้องการ กด
เมื่อต้องการ

ส่งและรับอีเมล

กด

CTRL+M

เมื่อต้องการ

เปิดหรือติิดประกาศข้อความใหม่

กด

CTRL+N

เมื่อต้องการ

เปิดที่ติดต่อ

กด

CTRL+SHIFT+B

เมื่อต้องการ

ลบข้อความอีเมล

กด

DEL หรือ CTRL+D

เมื่อต้องการ

ตอบกลับไปยังผู้เขียนข้อความ

กด

CTRL+R

เมื่อต้องการ

ตอบกลับทั้งหมด

กด

CTRL+SHIFT+R หรือ CTRL+G (เฉพาะกลุ่มข่าวสารเท่านั้น)

เมื่อต้องการ

ส่งต่อข้อความ

กด

CTRL+F

เมื่อต้องการ

ค้นหาข้อความ

กด

CTRL+SHIFT+F

เมื่อต้องการ

พิมพ์ข้อความที่เลือก

กด

CTRL+P

เมื่อต้องการ

ไปยังข้อความถัดไปในรายการ

กด

CTRL+>

เมื่อต้องการ

ไปยังข้อความก่อนหน้าในรายการ

กด

CTRL+<

เมื่อต้องการ

ดูคุณสมบัติของข้อความที่เลือก

กด

ALT+ENTER

เมื่อต้องการ

ไปที่ข้อความอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านถัดไป

กด

CTRL+U

เมื่อต้องการ

ไปที่การสนทนากลุ่มข่าวสารที่ยังไม่ได้อ่านถัดไป

กด

CTRL+SHIFT+U

หน้าต่างหลัก

เมื่อต้องการ กด
เมื่อต้องการ

เปิดข้อความที่เลือก

กด

CTRL+O หรือ ENTER

เมื่อต้องการ

ทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้ว

กด

CTRL+ENTER หรือ CTRL+Q

เมื่อต้องการ

ย้ายไปมาระหว่างรายการข้อความ รายการ 'โฟลเดอร์' (ถ้าเปิดอยู่) และบานหน้าต่าง 'แสดงตัวอย่าง'

กด

TAB

เมื่อต้องการ

ไปที่กลุ่มข่าวสาร

กด

CTRL+W

เมื่อต้องการ

ขยายการสนทนากลุ่มข่าวสาร (แสดงการตอบทั้งหมด)

กด

ลูกศรซ้าย หรือเครื่องหมายบวก (+)

เมื่อต้องการ

ยุบการสนทนากลุ่มข่าวสาร (ซ่อนการตอบ)

กด

ลูกศรขวา หรือเครื่องหมายลบ (-)

เมื่อต้องการ

ทำเครื่องหมายข้อความกลุ่มข่าวสารทั้งหมดว่าอ่านแล้ว

กด

CTRL+SHIFT+A

เมื่อต้องการ

ไปที่กลุ่มข่าวสารหรือโฟลเดอร์ที่ยังไม่ได้อ่านถัดไป

กด

CTRL+J

เมื่อต้องการ

ดาวน์โหลดข้อความกลุ่มข่าวสารสำหรับการอ่านแบบออฟไลน์

กด

CTRL+SHIFT+M

เมื่อต้องการ

ไปที่กล่องขาเข้า

กด

CTRL+l

เมื่อต้องการ

ไปที่โฟลเดอร์

กด

CTRL+Y

เมื่อต้องการ

ฟื้นฟูข้อความกลุ่มข่าวสารและส่วนหัว

กด

F5

หน้าต่างข้อความ—การดูหรือการส่ง

เมื่อต้องการ กด
เมื่อต้องการ

ปิดข้อความ

กด

ESC

เมื่อต้องการ

ค้นหาข้อความ

กด

F3 หรือ CTRL+SHIFT+F

หน้าต่างข้อความ—เฉพาะการส่งเท่านั้น

เมื่อต้องการ กด
เมื่อต้องการ

ตรวจสอบการสะกด

กด

F7

เมื่อต้องการ

แทรกลายเซ็น

กด

CTRL+SHIFT+S

เมื่อต้องการ

ส่งข้อความหรือติดประกาศข้อความไปยังกลุ่มข่าวสาร

กด

CTRL+ENTER หรือ ALT+S

เมื่อต้องการ

สลับไปมาระหว่างแท็บ 'แก้ไข' 'ต้นฉบับ' และ 'แสดงตัวอย่าง' เมื่อทำงานในมุมมอง 'แก้ไขต้นฉบับ'

กด

CTRL+TAB