คุณสามารถเข้าถึงคุณลักษณะและปุ่มทั้งหมดใน Windows Media Center ได้ด้วยการใช้แป้นพิมพ์เพียงอย่างเดียว Windows Media Center มีแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ สำหรับคำสั่งและปุ่มที่ใช้บ่อย ซึ่งคุณสามารถใช้ควบคุม Windows Media Center ได้จากแป้นพิมพ์ของคุณหรือแมโคร

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ของ Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

การใช้ทางลัดเพื่อนำทางแป้นพิมพ์

ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการใช้ทางลัดเพื่อนำทางแป้นพิมพ์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้
ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

เปิด Windows Media Center หรือกลับไปยังหน้าจอ Windows Media Center เริ่ม

แป้น Windows+ALT+ENTER

ปิด Windows Media Center

ALT+F4

ยอมรับการเลือก

ENTER

กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

BACKSPACE

ไปยังตัวเลือกแรกในรายการ

HOME

ไปยังตัวเลือกสุดท้ายในรายการ

END

ไปยังหน้าถัดไป

PAGE DOWN

ไปยังหน้าก่อนหน้า

PAGE UP

ย้ายไปทางซ้าย ขวา ขึ้น หรือลง

แป้นลูกศร

เข้าและออกจากโหมดของหน้าต่าง

ALT+ENTER

การใช้ทางลัดเพื่อควบคุมเสียง

ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการใช้ทางลัดเพื่อควบคุมเสียง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้
ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

ปิดเสียง

F8

ลดระดับเสียงให้เบาลง

F9

เพิ่มระดับเสียงให้ดังขึ้น

F10

เปิดหรือปิดใช้งานคำบรรยายประกอบที่ซ่อนอยู่

CTRL+SHIFT+C

ไปที่ เพลง

CTRL+M

เล่นแฟ้มเสียงหรือเพลง

CTRL+SHIFT+P

หยุดแฟ้มเสียงหรือเพลงชั่วคราวหรือเล่นต่อ

CTRL+P

เล่นแฟ้มเสียงหรือเพลงซ้ำ

CTRL+B

ข้ามไปยังเพลงถัดไป

CTRL+F

กรอเพลงไปข้างหน้า

CTRL+SHIFT+F

ริพซีดี

CTRL+R

แสดงเมนูบริบท

CTRL+D

การใช้ทางลัดเพื่อควบคุมโทรทัศน์

ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการใช้ทางลัดเพื่อควบคุมโทรทัศน์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้
ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

ไปที่รายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้

CTRL+O

ไปที่รายการแนะนำ

CTRL+G

ไปที่รายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสด

CTRL+T

บันทึกรายการโทรทัศน์

CTRL+R

หยุดรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดหรือรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ชั่วคราวหรือเล่นต่อ

CTRL+P

หยุดการบันทึกหรือหยุดการเล่นรายการโทรทัศน์

CTRL+SHIFT+S

เล่นรายการโทรทัศน์ต่อ

CTRL+SHIFT+P

กรอรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดหรือรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้กลับ

CTRL+SHIFT+B

กรอรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดหรือรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ไปข้างหน้า

CTRL+SHIFT+F

ข้ามย้อนหลัง

CTRL+B

ข้ามไปข้างหน้า

CTRL+F

แสดงเมนูบริบท

CTRL+D

ไปยังสถานีถัดไป

PAGE UP

ไปยังสถานีก่อนหน้า

PAGE DOWN

การใช้ทางลัดเพื่อเล่นวิทยุ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการใช้ทางลัดเพื่อเล่นวิทยุ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้
ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

ไปที่รายการวิทยุ

CTRL+A

หยุดรายการวิทยุที่ออกอากาศสดชั่วคราวหรือเล่นต่อ

CTRL+P

หยุดรายการวิทยุที่ออกอากาศสด

CTRL+SHIFT+S

เล่นรายการวิทยุต่อ

CTRL+SHIFT+P

ข้ามย้อนหลัง

CTRL+B

ข้ามไปข้างหน้า

CTRL+F

แสดงเมนูบริบท

CTRL+D

การใช้ทางลัดเพื่อดูรูปภาพ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการใช้ทางลัดเพื่อดูรูปภาพ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้
ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

ไปที่รูปภาพ

CTRL+l

ขยายรูปภาพใน รายละเอียดรูปภาพ

ENTER

เล่นการนำเสนอภาพนิ่ง

CTRL+SHIFT+P

หยุดการนำเสนอภาพนิ่ง

CTRL+SHIFT+S

หยุดการนำเสนอภาพนิ่งชั่วคราว

CTRL+P

ข้ามย้อนหลังไปยังรูปภาพก่อนหน้า

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรซ้าย

ข้ามไปข้างหน้าไปยังรูปภาพถัดไป

ลูกศรลงหรือลูกศรขวา

แสดงเมนูบริบท

CTRL+D

การใช้ทางลัดเพื่อเล่นวิดีโอ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการใช้ทางลัดเพื่อเล่นวิดีโอ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้
ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

ไปที่ วิดีโอ

CTRL+E

เล่น

CTRL+SHIFT+P

หยุดชั่วคราว

CTRL+P

หยุด

CTRL+SHIFT+S

กรอกลับ

CTRL+SHIFT+B

กรอไปข้างหน้า

CTRL+SHIFT+F

ข้ามย้อนหลัง

CTRL+B

ข้ามไปข้างหน้า

CTRL+F

การใช้ทางลัดเพื่อเล่นดีวีดี

ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการใช้ทางลัดเพื่อเล่นดีวีดี

เมื่อต้องการทำเช่นนี้
ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

ไปที่เมนูดีวีดี

CTRL+SHIFT+M

เล่น

CTRL+SHIFT+P

หยุดชั่วคราว

CTRL+P

หยุด

CTRL+SHIFT+S

กรอกลับ

CTRL+SHIFT+B

กรอไปข้างหน้า

CTRL+SHIFT+F

ไปยังบทก่อนหน้า

CTRL+B

ไปยังบทต่อไป

CTRL+F

เปลี่ยนมุมกล้องของ DVD

แป้นลูกศร

เปลี่ยนแปลงการเลือกเสียงของดีวีดี

CTRL+SHIFT+A

เปลี่ยนแปลงการเลือกคำบรรยายของดีวีดี

CTRL+U