การเปลี่ยนเสียงของคอมพิวเตอร์

คุณสามารถตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์เล่นเสียงเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำภายในระบบ เช่น เมื่อคุณเข้าสู่ระบบหรือปิดโปรแกรม คุณสามารถกำหนดเสียงให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในระบบได้โดยใข้วิธีดังต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

การเปลี่ยนเสียงของคอมพิวเตอร์โดยใช้เมาส์

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้คลิก เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม

  3. คลิก เสียงและอุปกรณ์เล่นเสียง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของเสียงและอุปกรณ์เล่นเสียง คลิกแท็บ เสียง เลื่อนลงไปที่รายการ เหตุการณ์ของโปรแกรม คลิก เหตุการณ์ของระบบ แล้วคลิกเมนู เสียง เพื่อฟังเสียงที่คุณต้องการได้ยินเมื่อดำเนินการสิ่งที่เลือก

  4. คลิก ตกลง แล้วคลิกปุ่ม ปิด ในแผงควบคุม

การเปลี่ยนเสียงของคอมพิวเตอร์โดยใช้แป้นพิมพ์

  1. แสดงเมนู เริ่ม โดยกด Ctrl+Esc (หรือแป้นโลโก้ Windows) จากนั้นเปิด แผงควบคุม โดยกด C

  2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้ไปที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม และเปิด เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค โดยกด Tab แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรเพื่อไปที่ เสียงและอุปกรณ์เล่นเสียง แล้วกด Enter

  3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของเสียงและอุปกรณ์เล่นเสียง ให้ไปที่แท็บ เสียง โดยกด Ctrl+Tab กด Alt+P เพื่อไปที่รายการ เหตุการณ์ของโปรแกรม เลือกเหตุการณ์ของระบบโดยการเลื่อนแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลง ไปที่เมนู เสียง โดยกด Alt+S และเลือกเสียงสำหรับการดำเนินการสิ่งที่เลือก โดยกดแป้นลูกศรขึ้นและแป้นลูกศรลง แล้วกด Enter

  4. ปิดแผงควบคุมโดยกด Alt+F และ C