การเปิดและปรับแต่งแป้นพิมพ์บนหน้าจอเอง

แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะแสดงแป้นพิมพ์ที่มีลักษณะเหมือนแป้นพิมพ์ที่ใช้งานจริงไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อมูลได้โดยใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือก้านควบคุม (Joystick) คุณสามารถปรับแต่งแป้นพิมพ์บนหน้าจอเองได้โดยการเปลี่ยนแบบอักษร เพิ่มเสียงคลิก หรือเปลี่ยนโหมดการพิมพ์

แสดงทั้งหมด

การเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยใช้เมาส์

 1. คลิกเมนู เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ด แล้วชี้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึง จากนั้นคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ เพื่อเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 2. ถ้าต้องการกลับไปที่เอกสารของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้น

 3. ถ้าต้องการปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้คลิก ปิด

การเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยใช้แป้นพิมพ์ของคุณ

 1. แสดงเมนู เริ่ม โดยกด Ctrl+Esc (หรือแป้นโลโก้ Windows) ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด โดยกด P แล้วไปที่ เบ็ดเตล็ด โดยกดแป้นลูกศรลง จากนั้นกด Enter กด Enter อีกครั้งเพื่อไปที่ เบ็ดเตล็ด ไปที่ แป้นพิมพ์บนหน้าจอ โดยกดแป้นลูกศรลง แล้วกด Enter

 2. ถ้าต้องการกลับไปที่เอกสารของคุณ กด Alt+Tab เพื่อเลือกเอกสาร

 3. ถ้าต้องการปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้กด Alt+F และ X

การปรับแต่งแป้นพิมพ์บนหน้าจอเองโดยใช้เมาส์

 1. เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงแบบอักษร ให้ทำดังนี้ คลิกที่เมนู การตั้งค่า แล้วคลิก แบบอักษร ในกล่องโต้ตอบ แบบอักษร ให้คลิก แบบอักษร, ลักษณะแบบอักษร และ ขนาด จากเมนู เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

  • ถ้าต้องการเพิ่มเสียงคลิก ให้ทำดังนี้ คลิกที่เมนู การตั้งค่า แล้วคลิก ใช้เสียงคลิก

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงโหมดการพิมพ์ ให้ทำดังนี้ คลิกเมนู การตั้งค่า แล้วคลิก โหมดการพิมพ์ แล้วเลือกโหมดการพิมพ์โหมดใดโหมดหนึ่งดังต่อไปนี้

   • ใน โหมดการคลิกคุณสามารถพิมพ์ข้อมูลด้วยเมาส์ได้โดยการชี้และคลิกอักขระบนแป้นพิมพ์ ถ้าต้องการเลือกตัวเลือกนี้ ให้เลือก คลิกเพื่อเลือก

   • ใน โหมดการโฮเวอร์คุณสามารถใช้เมาส์หรือก้านควบคุม (Joystick) เพื่อชี้ไปที่แป้นเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และอักขระที่เลือกไว้จะพิมพ์ขึ้นโดยอัตโนมัติ หากต้องการเลือกตัวเลือกนี้ ให้เลือก โฮเวอร์เพื่อเลือก และป้อนเวลาจากเมนูดรอปดาวน์ เวลาน้อยที่สุดที่จะโฮเวอร์ คลิก ตกลง

   • ใน โหมดการสแกนแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะสแกนแป้นพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และเน้นพื้นที่ที่คุณสามารถพิมพ์อักขระบนแป้นพิมพ์ได้โดยการกดแป้นลัดหรือการใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูลที่ใช้สวิตช์ ถ้าต้องการเลือกตัวเลือกนี้ ให้เลือก ใช้ก้านควบคุมหรือกดแป้นเพื่อเลือก และป้อนเวลาจากเมนู ช่วงการสแกน คลิก ขั้นสูง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการสแกน เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พอร์ตอนุกรม พอร์ตขนาน หรือพอร์ตเกม หรือกล่องกาเครื่องหมาย แป้นบนแป้นพิมพ์

 2. ถ้าต้องการกลับไปที่เอกสารของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้น

 3. ถ้าต้องการปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้คลิก ปิด

การปรับแต่งแป้นพิมพ์บนหน้าจอเองโดยใช้คีย์บอร์ด

 1. เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงแบบอักษร ให้ทำดังนี้ แสดงเมนู การตั้งค่า โดยกด Alt+S เลือก แบบอักษร โดยกด F และในกล่องโต้ตอบ แบบอักษร จากเมนู ให้เลือกลักษณะของ แบบอักษร โดยใช้แป้นลูกศรขึ้น เลือก ลักษณะแบบอักษร โดยใช้แป้นลูกศรลง และเลือก ขนาดแบบอักษร โดยใช้แป้น Tab คลิก Enter

  • ถ้าต้องการเพิ่มเสียงคลิก ให้ทำดังนี้ แสดงเมนู การตั้งค่า โดยกด Alt+S เลือก ใช้เสียงการคลิก โดยกด U

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงโหมดการพิมพ์ ให้ทำดังนี้ แสดงเมนู การตั้งค่า โดยกด Alt+S เลือก โหมดการพิมพ์ โดยกด T แล้วเลือกโหมดการพิมพ์โหมดใดโหมดหนึ่งดังต่อไปนี้

   • ใน โหมดการคลิกคุณสามารถพิมพ์ข้อมูลด้วยเมาส์ได้โดยการชี้และคลิกอักขระบนแป้นพิมพ์ ถ้าต้องการเลือกตัวเลือกนี้ ให้เลือก คลิกเพื่อเลือก โดยกด Alt+K กด Enter

   • ใน โหมดการโฮเวอร์คุณสามารถใช้เมาส์หรือก้านควบคุม (Joystick) เพื่อชี้ไปที่แป้นเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และอักขระที่เลือกไว้จะพิมพ์ขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้าต้องการเลือกตัวเลือกนี้ ให้เลือก โฮเวอร์เพื่อเลือก โดยกด H และกด Tab เพื่อเข้าสู่เมนู เวลาน้อยที่สุดที่จะโฮเวอร์ ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกเวลา กด Enter

   • ใน โหมดการสแกนแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะสแกนแป้นพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และเน้นพื้นที่ที่คุณสามารถพิมพ์อักขระบนแป้นพิมพ์ได้โดยการกดแป้นลัดหรือการใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูลที่ใช้สวิตช์ ถ้าต้องการเลือกตัวเลือกนี้ ให้เลือก ใช้ก้านควบคุมหรือกดแป้นเพื่อเลือก โดยกด J ในการป้อนเวลา ให้กด Tab เพื่อเปิดเมนู ช่วงการสแกน และกดแป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกเวลา กด Alt+A เพื่อเปิดตัวเลือก ขั้นสูง ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการสแกน ให้กด S เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย พอร์ตอนุกรม พอร์ตขนาน หรือพอร์ตเกม หรือกด K เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แป้นบนแป้นพิมพ์ กด Enter สองครั้ง

 2. ถ้าต้องการกลับไปที่เอกสารของคุณ กด Alt+Tab เพื่อเลือกเอกสาร

 3. ถ้าต้องการปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้กด Alt+F และ X