ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อพิมพ์ สแกน และส่งโทรสาร

คุณสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อพิมพ์ลงในกระดาษได้ด้วย Microsoft Windows XP คุณยังสามารถใช้เครื่องสแกนในการแปลงภาพบนกระดาษเป็นไฟล์ภาพในคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณจะสามารถจัดเก็บและใช้งานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย หรือคุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์หรือเครื่องสแกนที่มีคุณสมบัติของโทรสารเพื่อส่งและรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ บนสายโทรศัพท์ ไปยังหรือจากเครื่องโทรสารได้

วิธีการพิมพ์ไฟล์ลงในกระดาษ

 1. เปิดเอกสาร เว็บเพจ หรืออีเมลที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิกที่เมนู แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

 3. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้ตรวจสอบช่วงของหน้าและจำนวนสำเนา หากต้องการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการพิมพ์หรือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์อื่นๆ ให้คลิกปุ่ม การกำหนดลักษณะ แล้วคลิก พิมพ์

  Windows XP พิมพ์เอกสารของคุณ

วิธีการสแกนโดยใช้ตัวช่วยสร้างเครื่องสแกนและกล้อง

 1. ใส่เอกสารที่คุณต้องการสแกนลงในเครื่องสแกนของคุณ

 2. คลิก เริ่มต้น คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก ตัวช่วยสร้างเครื่องสแกนและกล้อง

 3. ตัวช่วยสร้างเครื่องสแกนและกล้องจะปรากฏ คลิก ถัดไป

 4. ในหน้า เลือกการกำหนดลักษณะการสแกน ให้คลิกตัวเลือก ชนิดรูปภาพ ที่เหมาะสมกับกระดาษที่คุณสแกนมากที่สุด แล้วคลิก ถัดไป

 5. ในหน้า ชื่อรูปภาพและปลายทาง พิมพ์ชื่อสำหรับรูปของคุณ เลือก JPG เป็นรูปแบบแฟ้ม เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกรูปที่สแกน แล้วคลิก ถัดไป

 6. Windows XP สแกนเอกสารของคุณ ในหน้า ตัวเลือกอื่น ให้คลิก ไม่มี แล้วคลิก ถัดไป

 7. ในหน้า การใช้งานตัวช่วยสร้างเครื่องสแกนและกล้องเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถดูเอกสารที่คุณสแกนได้โดยคลิกลิงก์ที่ปรากฏ หากคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์ ให้คลิก ย้อนกลับ เพื่อกลับไปยังหน้า เลือกการกำหนดลักษณะการสแกน ปรับค่าที่คุณตั้งไว้แล้วลองสแกนอีกครั้ง ทำซ้ำจนกว่าคุณจะพอใจ คลิก สิ้นสุด เพื่อปิดตัวช่วยสร้างและเปิดโฟลเดอร์ที่มีเอกสารที่คุณสแกน

  เมื่อคุณสแกนเอกสารแล้ว คุณสามารถส่งเอกสารนั้นในอีเมลหรือส่งทางโทรสารไปยังผู้อื่นได้

วิธีส่งโทรสาร

คุณสามารถส่งและรับโทรสารได้โดยใช้แฟกซ์/โมเด็มคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเอกสารที่คุณต้องการส่งโทรสารอยู่ในกระดาษ ให้สแกนเอกสารนั้นก่อน แล้วจึงส่งรูปที่สแกน เมื่อคุณได้รับโทรสาร คอมพิวเตอร์ของคุณจะบันทึกเป็นไฟล์ภาพซึ่งคุณสามารถบันทึกหรือพิมพ์ได้

เมื่อต้องการเตรียมให้คอมพิวเตอร์ของคุณส่งและรับโทรสาร ให้เชื่อมต่อโมเด็มคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับสายโทรศัพท์ก่อนโดยใช้สายโทรศัพท์มาตรฐาน จากนั้นเตรียมคอมพิวเตอร์ของคุณ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการติดตั้งคอมโพเนนต์ของโทรสาร

 1. ให้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ หากคุณไม่แน่ใจว่าบัญชีของคุณเป็นบัญชีผู้ดูแลระบบหรือไม่ คุณสามารถลองติดตั้งคอมโพเนนต์ของโทรสารได้ หากบัญชีของคุณไม่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ คุณจะได้รับข้อความและการติดตั้งจะหยุดลง

 2. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 3. ในแผงควบคุม ให้คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

 4. คลิก เพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก เพื่อเริ่มต้นตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windows

 5. ในรายการ คอมโพเนนต์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บริการรับส่งโทรสาร แล้วคลิก ถัดไป หากเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บริการรับส่งโทรสาร แล้ว ให้คลิก ยกเลิก คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งคอมโพเนนต์โทรสาร

 6. โปรแกรมติดตั้งจะติดตั้งคอมโพเนนต์ของโทรสาร เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือน ให้ใส่ซีดี Microsoft Windows XP แล้วคลิก ตกลง

 7. คลิก เสร็จสิ้น แล้วคลิก ปิด ย้ายไปยังส่วนถัดไปเพื่อกำหนดค่าบริการรับส่งโทรสาร

เมื่อต้องการกำหนดค่าบริการรับส่งโทรสาร

 1. คลิก เริ่มต้นคลิก โปรแกรมทั้งหมดคลิก เบ็ดเตล็ดคลิก การติดต่อสื่อสารคลิก โทรสารแล้วคลิก คอนโซลโทรสาร

 2. ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าโทรสาร คลิก ถัดไป

 3. ในหน้า ข้อมูลผู้ส่ง ให้พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในใบปะหน้าโทรสาร คุณไม่จำเป็นต้องกรอกทุกช่อง แล้วคลิก ถัดไป

 4. ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าโทรสารจะแสดงหน้า เลือกอุปกรณ์สำหรับส่งหรือรับโทรสาร หากคุณต้องการรับโทรสารขาเข้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการรับ หากสายโทรศัพท์ที่คุณเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณมีไว้เพื่อรับส่งโทรสารเท่านั้น ให้คลิก ตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจาก หากคุณต้องการตอบรับโทรสารขาเข้าด้วยตัวเอง ให้คลิก ตอบรับด้วยตัวเอง แล้วคลิก ถัดไป

 5. ในหน้า Transmitting Subscriber Identification (TSID) ให้พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในช่อง TSID โดยปกติแล้ว ข้อมูลนี้จะประกอบด้วยหมายเลขโทรสารและชื่อธุรกิจหรือชื่อของคุณ คลิก ถัดไป

 6. ในหน้า Called Subscriber Identification (CSID) ให้พิมพ์ข้อมูลของคุณในช่อง CSID CSID ที่คุณพิมพ์จะแสดงในเครื่องโทรสารจากตำแหน่งที่ส่งโทรสาร หมายเลขนี้จะช่วยให้คุณยืนยันว่าคุณกำลังส่งโทรสารไปยังผู้รับที่ถูกต้อง CSID มักเหมือนกับ TSID คลิก ถัดไป

 7. ในหน้า ตัวเลือกเส้นทาง ให้เลือกว่าจะพิมพ์โทรสารโดยอัตโนมัติหรือไม่ หากคุณไม่พิมพ์โทรสารขาเข้าโดยอัตโนมัติ โทรสารขาเข้านั้นจะมีอยู่ในคอนโซลโทรสาร เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์ลงบน หากคุณต้องการพิมพ์โทรสารที่คุณรับโดยอัตโนมัติ แล้วคลิก ถัดไป

 8. ในหน้า สิ้นสุดการใช้งานตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าโทรสาร ให้คลิก เสร็จสิ้น

 9. ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าโทรสารจะปิดและการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยของ Windows จะเปิด หากได้รับการแจ้งเตือน ให้คลิก ยกเลิกการบล็อก

  ขณะนี้คอมพิวเตอร์ของคุณจะพร้อมส่งและเลือกรับโทรสารได้ คุณสามารถใช้คอนโซลโทรสารเพื่อเรียกดูโทรสารขาเข้าหรือออก หรือเพื่อรับโทรสารด้วยตัวเองได้

เมื่อต้องการส่งโทรสาร

 1. เปิดเอกสาร เว็บเพจ หรือข้อความอีเมลที่คุณต้องการส่งโทรสาร

 2. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

 3. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ในส่วน เลือกเครื่องพิมพ์ ให้คลิก โทรสารแล้วคลิก เครื่องพิมพ์

 4. ในหน้า ยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างการส่งโทรสาร ให้คลิก ถัดไป

 5. ในหน้า ข้อมูลผู้รับ ให้พิมพ์ชื่อผู้รับในช่อง ถึง พิมพ์หมายเลขโทรสารของผู้รับในช่อง หมายเลขโทรสาร หากคุณต้องการส่งโทรสารไปยังผู้รับที่มากกว่าหนึ่งราย ให้พิมพ์ข้อมูลผู้รับในช่องที่เหมาะสม แล้วคลิก เพิ่ม ผู้รับจะปรากฏในรายการ และช่องต่างๆ จะถูกล้างเพื่อให้คุณสามารถป้อนข้อมูลผู้รับเพิ่มเติม เมื่อคุณเพิ่มผู้รับเสร็จแล้ว ให้คลิก ถัดไป

 6. ในหน้า การเตรียมใบปะหน้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลือกแม่แบบใบปะหน้าที่มีข้อมูลต่อไปนี้ คลิกแม่แบบที่คุณต้องการในรายการ แม่แบบใบปะหน้า กรอกข้อมูลในช่อง บรรทัดหัวเรื่อง และเลือกที่จะกรอกช่อง หมายเหตุ หรือไม่ก็ได้ แล้วคลิก ถัดไป

 7. ในหน้า กำหนดเวลา ให้คลิก ถัดไป

 8. ในหน้า สิ้นสุดการใช้งานตัวช่วยสร้างการส่งโทรสาร ให้คลิก เสร็จสิ้น

  คอมพิวเตอร์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเครื่องโทรสารโดยอัตโนมัติและส่งโทรสารพร้อมกับใบปะหน้า หากเอกสารต้นฉบับของคุณเป็นกระดาษ ให้สแกนเอกสารนั้นก่อน แล้วจึงส่งโทรสารรูปที่สแกน

เมื่อต้องการดูโทรสารที่คุณได้รับ

 1. คลิก เริ่มต้นคลิก โปรแกรมทั้งหมดคลิก เบ็ดเตล็ด คลิก การติดต่อสื่อสาร คลิก โทรสารแล้วคลิก คอนโซลโทรสาร

 2. ในคอนโซลโทรสาร ให้คลิก กล่องขาเข้า โทรสารที่รับจะแสดงในบานหน้าต่างด้านขวา

เมื่อต้องการรับโทรสารด้วยตัวเอง

 1. คลิก เริ่มต้นคลิก โปรแกรมทั้งหมดคลิก เบ็ดเตล็ด คลิก การติดต่อสื่อสาร คลิก โทรสารแล้วคลิก คอนโซลโทรสาร

 2. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก รับโทรสารเดี๋ยวนี้

  ตัวตรวจสอบโทรสารจะปรากฏและรอโทรสารขาเข้า เมื่อโทรศัพท์ดัง ตัวตรวจสอบโทรสารจะตอบรับอัตโนมัติ เชื่อมต่อกับเครื่องโทรสารระยะไกล และรับโทรสาร หลังจากที่คุณได้รับโทรสารแล้ว คุณสามารถเปิดตัวตรวจสอบโทรสารทิ้งไว้เพื่อให้รับโทรสารเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถปิดตัวตรวจสอบเพื่อรับโทรสารด้วยตัวเองได้