การเพิ่มอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย


ขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ลงในเครือข่ายจะแตกต่างกันออกไป โดยจะขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้ และขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์เครือข่ายของคุณสนับสนุนเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งเครือข่าย ให้ดูที่ การตั้งค่าเครือข่ายในบ้าน

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มคอมพิวเตอร์แบบไร้สายที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Vista Service Pack 2 โดยใช้ปุ่มกด

ถ้าเราเตอร์ของคุณสนับสนุน Windows Connect Now (WCN) หรือ Wi‑Fi Protected Setup (WPS) คุณสามารถเพิ่มคอมพิวเตอร์ไปยังเครือข่ายโดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดคอมพิวเตอร์

 2. เปิด 'เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย' โดยคลิกที่ไอคอนเครือข่าย (รูปภาพของไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ รูปภาพของไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ

  รายการเครือข่ายปัจจุบันที่พร้อมใช้จะปรากฏขึ้น

 3. คลิกเครือข่ายของคุณ แล้วคลิก เชื่อมต่อ

 4. ไม่ต้องพิมพ์คีย์ความปลอดภัย หรือวลีรหัสผ่าน แต่ให้กดปุ่ม Wi‑Fi Protected Setup (WPS) บนเราเตอร์ เราเตอร์จะตั้งค่าคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย และนำการตั้งค่าความปลอดภัยของเครือข่ายไปใช้

  รูปภาพของ Windows Connect Now ที่ช่วยคุณเพิ่มคอมพิวเตอร์ลงในเครือข่าย
  Windows Connect Now ช่วยให้คุณเพิ่มคอมพิวเตอร์ลงในเครือข่ายได้

หมายเหตุ

 • WCN จะตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เปิดการรักษาความปลอดภัยเป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยได้ตามต้องการในภายหลัง

เมื่อต้องการเพิ่มคอมพิวเตอร์แบบไร้สายที่ใช้ Windows 7Windows Vista หรือ Windows XP โดยใช้ USB แฟลชไดรฟ์

ถ้ามีการบันทึกการตั้งค่าของคุณไว้ที่ USB แฟลชไดรฟ์ คุณสามารถใช้แฟลชไดรฟ์เพื่อเพิ่มคอมพิวเตอร์ลงในเครือข่ายของคุณได้ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในเครือข่าย

 2. เสียบ USB แฟลชไดรฟ์เข้ากับ USB พอร์ตที่คอมพิวเตอร์

 3. สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Vista ในกล่องโต้ตอบ เล่นอัตโนมัติ ให้คลิก ตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย

  สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ในกล่องโต้ตอบ USB แฟลชไดรฟ์ ให้คลิก ตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย

  คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายลงใน USB แฟลชไดรฟ์ ให้เสียบ USB แฟลชไดรฟ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก จัดการเครือข่ายไร้สาย

  3. คลิกขวาที่เครือข่าย คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิก คัดลอกโพรไฟล์เครือข่ายนี้ไปยัง USB แฟลชไดรฟ์

  4. เลือกอุปกรณ์ USB แล้วคลิก ถัดไป

  5. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง แล้วคลิก ปิด

เมื่อต้องการเพิ่มคอมพิวเตอร์แบบไร้สายที่ใช้ Windows 7 ด้วยตนเอง

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

 2. เปิด 'เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย' โดยคลิกที่ไอคอนเครือข่าย (รูปภาพของไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ รูปภาพของไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ

 3. เลือกเครือข่ายไร้สายจากรายการที่ปรากฏ แล้วคลิก เชื่อมต่อ

 4. พิมพ์คีย์ความปลอดภัยของเครือข่ายหรือวลีรหัสผ่านถ้าคุณได้รับการขอให้ทำเช่นนั้น แล้วคลิก ตกลง

  คุณจะเห็นข้อความการยืนยันเมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย

 5. เมื่อต้องการยืนยันว่าคุณได้เพิ่มคอมพิวเตอร์แล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้

  เปิด 'เครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย จากนั้นภายใต้ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ให้คลิก ดูคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์

  คุณควรจะเห็นไอคอนของคอมพิวเตอร์ที่คุณเพิ่มเข้าไป และไอคอนของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย

หมายเหตุ

เมื่อต้องการเพิ่มคอมพิวเตอร์แบบไร้สายที่ใช้ Windows Vista ด้วยตนเอง

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

 2. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก เชื่อมต่อไปยัง
 3. เลือกเครือข่ายไร้สายจากรายการที่ปรากฏ แล้วคลิก เชื่อมต่อ

 4. พิมพ์คีย์ความปลอดภัยของเครือข่ายหรือวลีรหัสผ่านถ้าคุณได้รับการขอให้ทำเช่นนั้น แล้วคลิก ตกลง

  คุณจะเห็นข้อความการยืนยันเมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย

 5. เมื่อต้องการยืนยันว่าคุณได้เพิ่มคอมพิวเตอร์แล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้

  เปิด 'เครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย จากนั้นภายใต้ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ให้คลิก ดูคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์

  คุณควรจะเห็นไอคอนของคอมพิวเตอร์ที่คุณเพิ่มเข้าไป และไอคอนของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่เห็นไอคอนในโฟลเดอร์เครือข่าย 'การค้นพบเครือข่ายและการใช้แฟ้มร่วมกัน' อาจปิดอยู่ เมื่อต้องการเปิด 'การค้นพบเครือข่ายและการใช้แฟ้มร่วมกัน' ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นภายใต้ การใช้ร่วมกันและการค้นพบ ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเพิ่มคอมพิวเตอร์แบบไร้สายที่ใช้ Windows XP ด้วยตนเอง

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแล

 2. คลิก เริ่ม คลิกขวา คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. คลิกแท็บ ชื่อคอมพิวเตอร์ แล้วคลิก เปลี่ยน

 4. ถ้าชื่อของเวิร์กกรุ๊ปไม่ใช่ WORKGROUP ให้เปลี่ยนชื่อเป็น WORKGROUP แล้วคลิก ตกลง ไม่เช่นนั้น ให้คลิก ยกเลิก เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ การเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์

  ถ้าคุณต้องเปลี่ยนชื่อเวิร์กกรุ๊ป คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วดำเนินตามขั้นตอนด้านล่างต่อไป

 5. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก การเชื่อมต่อเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก การเชื่อมต่อเครือข่าย

 6. คลิกไอคอนการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย จากนั้นภายใต้ งานเกี่ยวกับเครือข่าย ให้คลิก ดูเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน

 7. เลือกเครือข่ายไร้สายจากรายการที่ปรากฏ แล้วคลิก เชื่อมต่อ

เมื่อต้องการเพิ่มคอมพิวเตอร์แบบผ่านสาย (อีเทอร์เน็ต) ที่ใช้ Windows 7

 1. ต่อสายคอมพิวเตอร์เข้ากับฮับสวิตช์ หรือเราเตอร์ แล้วเปิดใช้งาน (ถ้าบ้านของคุณมีการเดินสายอีเทอร์เน็ต และคุณมีหัวต่อในห้องที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ คุณสามารถต่อสายคอมพิวเตอร์เข้ากับหัวต่ออีเทอร์เน็ตแทนได้)

 2. เมื่อต้องการยืนยันว่าคุณได้เพิ่มคอมพิวเตอร์แล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้

  เปิด 'เครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย จากนั้นภายใต้ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ให้คลิก ดูคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์

  คุณควรจะเห็นไอคอนของคอมพิวเตอร์ที่คุณเพิ่มเข้าไป และไอคอนของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย

หมายเหตุ

เมื่อต้องการเพิ่มคอมพิวเตอร์แบบผ่านสาย (อีเทอร์เน็ต) ที่ใช้ Windows Vista

 1. ต่อสายคอมพิวเตอร์เข้ากับฮับสวิตช์ หรือเราเตอร์ แล้วเปิดใช้งาน (ถ้าบ้านของคุณมีการเดินสายอีเทอร์เน็ต และคุณมีหัวต่อในห้องที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ คุณสามารถต่อสายคอมพิวเตอร์เข้ากับหัวต่ออีเทอร์เน็ตแทนได้)

 2. เมื่อต้องการยืนยันว่าคุณได้เพิ่มคอมพิวเตอร์แล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้

  เปิด 'เครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย จากนั้นภายใต้ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ให้คลิก ดูคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์

  คุณควรจะเห็นไอคอนของคอมพิวเตอร์ที่คุณเพิ่มเข้าไป และไอคอนของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่เห็นไอคอนในโฟลเดอร์เครือข่าย 'การค้นพบเครือข่ายและการใช้แฟ้มร่วมกัน' อาจปิดอยู่ เมื่อต้องการเปิด 'การค้นพบเครือข่ายและการใช้แฟ้มร่วมกัน' ให้คลิกที่ปุ่ม 'เริ่ม' รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นภายใต้ การใช้ร่วมกันและการค้นพบ ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเพิ่มคอมพิวเตอร์แบบผ่านสาย (อีเทอร์เน็ต) ที่ใช้ Windows XP

 1. ต่อสายคอมพิวเตอร์เข้ากับฮับสวิตช์ หรือเราเตอร์ แล้วเปิดใช้งาน (ถ้าบ้านของคุณมีการเดินสายอีเทอร์เน็ต และคุณมีหัวต่อในห้องที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ คุณสามารถต่อสายคอมพิวเตอร์เข้ากับหัวต่ออีเทอร์เน็ตแทนได้)

 2. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแล

 3. คลิก เริ่ม คลิกขวา คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 4. คลิกแท็บ ชื่อคอมพิวเตอร์ แล้วคลิก เปลี่ยน

 5. ถ้าชื่อของเวิร์กกรุ๊ปไม่ใช่ WORKGROUP ให้เปลี่ยนชื่อเป็น WORKGROUP แล้วคลิก ตกลง

  ถ้าคุณต้องเปลี่ยนชื่อเวิร์กกรุ๊ป คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วดำเนินตามขั้นตอนด้านล่างต่อไป

 6. คลิก เริ่ม แล้วคลิก ตำแหน่งเครือข่ายของฉัน

 7. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ งานเกี่ยวกับเครือข่าย คลิก ดูคอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ป

 8. เลือกคอมพิวเตอร์จากรายการที่ปรากฏ แล้วคลิก เชื่อมต่อ

เมื่อต้องการเพิ่มอุปกรณ์ไร้สาย

เมื่อต้องการเพิ่มโทรศัพท์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth แป้นพิมพ์ เมาส์ หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำใน การเชื่อมต่อ Bluetooth และอุปกรณ์ไร้สายหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ เมื่อต้องการเพิ่มอุปกรณ์ไร้สายในเครือข่ายของคุณ เช่น เครื่องพิมพ์หรือเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์แบบไร้สาย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิดใช้งานอุปกรณ์

 2. ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ลงในเครือข่ายของคุณ

 3. เมื่อคุณเพิ่มอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย

 4. เมื่อต้องการยืนยันว่าคุณได้เพิ่มอุปกรณ์แล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้

  เปิด 'เครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย จากนั้นภายใต้ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ให้คลิก ดูคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์

  คุณควรจะเห็นไอคอนของอุปกรณ์ ถ้าอุปกรณ์เป็นเครื่องพิมพ์ คุณอาจต้องเปิดใช้งานการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน เพื่อให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายสามารถใช้เครื่องพิมพ์นั้นได้

หมายเหตุ

เมื่อต้องการเพิ่มอุปกรณ์แบบผ่านสาย

 1. เปิดอุปกรณ์และต่อสายอุปกรณ์เข้ากับฮับสวิตช์เราเตอร์ หรือเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับฮับ สวิตช์ หรือเราเตอร์ ขณะนี้อุปกรณ์ควรเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแล้ว

 2. เมื่อต้องการยืนยันว่าคุณได้เพิ่มอุปกรณ์แล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้

  เปิด 'เครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย จากนั้นภายใต้ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ให้คลิก ดูคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์

  คุณควรจะเห็นไอคอนของอุปกรณ์ ถ้าอุปกรณ์เป็นเครื่องพิมพ์ คุณอาจต้องเปิดใช้งานการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน เพื่อให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายสามารถใช้เครื่องพิมพ์นั้นได้

หมายเหตุ

เมื่อต้องการเพิ่มเครื่องพิมพ์

 • คุณสามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณ (เรียกว่า เครื่องพิมพ์เฉพาะที่) เพิ่มเครื่องพิมพ์ลงในเครือข่าย หรือเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งเครื่องพิมพ์ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่