การนำการตั้งค่าภูมิภาคและภาษาไปใช้กับบัญชีผู้ใช้ที่สงวนไว้


เมื่อคุณเลือกการตั้งค่าภูมิภาคและภาษาสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น ภาษาสำหรับการป้อนค่า หรือรูปแบบแป้นพิมพ์เริ่มต้น คุณสามารถนำการตั้งค่าเหล่านี้มาใช้กับบัญชีผู้ใช้พิเศษใน Windows ซึ่งเรียกว่า บัญชีผู้ใช้ที่สงวนไว้ บัญชีผู้ใช้ที่สงวนไว้จะประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้เริ่มต้นและบัญชีของระบบ บัญชีผู้ใช้เหล่านี้จะมีการอธิบายไว้ด้านล่าง

  1. เปิด 'ภูมิภาคและภาษา' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม แล้วคลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค จากนั้นคลิก ภูมิภาคและภาษา

  2. คลิกแท็บ การบริหารระบบ แล้วคลิก การตั้งค่าการคัดลอก ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการคัดลอกการตั้งค่าปัจจุบันไปยังบัญชีผู้ใช้เริ่มต้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บัญชีผู้ใช้ใหม่ บัญชีผู้ใช้เริ่มต้นจะถูกใช้เป็นแม่แบบสำหรับการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ การตั้งค่านี้จะอนุญาตให้ผู้ดูแลตั้งค่ารูปแบบเริ่มต้น รูปแบบแป้นพิมพ์ และภาษาที่แสดงสำหรับผู้ใช้ใหม่ บัญชีผู้ใช้ใดๆ ที่สร้างในคอมพิวเตอร์หลังจากคัดลอกการตั้งค่าไปยังบัญชีผู้ใช้เริ่มต้นแล้ว จะนำการตั้งค่านี้ไปใช้ บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่เดิมจะไม่ได้รับผลกระทบ

    • เมื่อต้องการคัดลอกการตั้งค่าปัจจุบันไปยัง หน้าจอต้อนรับ และบัญชีของระบบอื่น (ระบบท้องถิ่น บริการท้องถิ่น และบริการเครือข่าย) ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าจอต้อนรับและบัญชีระบบ บัญชีของระบบเป็นบัญชีผู้ใช้พิเศษที่มีการใช้โดยบริการของ Windows การตั้งค่านี้จะอนุญาตให้ผู้ดูแลระบุภาษาที่แสดงและรูปแบบแป้นพิมพ์สำหรับ 'หน้าจอต้อนรับ' และยังให้สามารถตั้งค่าภาษาที่แสดงสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ระบุภาษาที่แสดงได้อีกด้วยต้องการความช่วยเหลือหรือไม่