การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth


หลังจากที่คุณได้จับคู่ (เชื่อมต่อ) อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth กับคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของอุปกรณ์ หรือเปิดหรือปิดใช้งานบริการสำหรับอุปกรณ์ได้ คุณยังสามารถควบคุมวิธีจับคู่ของคอมพิวเตอร์ของคุณกับอุปกรณ์นี้ และกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth อื่นๆ ได้อีกด้วย

คุณจำเป็นต้องติดตั้งเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

การเปิดหรือปิดใช้งานบริการ หรือเปลี่ยนชื่อของอุปกรณ์

ชนิดของบริการที่คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานได้นั้นจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยทั่วไปจะมีบริการมากกว่าเมาส์หรือแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ตัวอย่างของบริการบางอย่างที่คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานบนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ได้ เช่น Dial-up Networking การถ่ายโอนแฟ้ม และระบบเสียงสเตอริโอ

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิกขวาที่อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก คุณสมบัติ

  ถ้าอุปกรณ์ได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง อุปกรณ์นั้นควรปรากฏอยู่ใน 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ซึ่งอาจจะแสดงด้วยชื่อที่ต่างกัน (และบางครั้งก็อาจไม่เกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจน) นอกจากยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ใน Windows 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' จะแสดงชื่อใดก็ตามที่ผู้ผลิตได้กำหนดให้กับอุปกรณ์นั้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ที่ปรากฏในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกแท็บ Bluetooth พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานบริการ ให้คลิกแท็บ บริการ เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากบริการ แล้วคลิก ตกลง ถ้าคุณไม่เข้าใจบริการที่แสดงในรายการ ให้ตรวจสอบคู่มือของอุปกรณ์ หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

  • เมื่อต้องการปิดใช้งานบริการ ให้คลิกแท็บ บริการ ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับบริการดังกล่าว แล้วคลิก ตกลง ถ้าคุณไม่เข้าใจบริการที่แสดงในรายการ ให้ตรวจสอบคู่มือของอุปกรณ์ หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

เมื่อต้องการควบคุมวิธีที่คอมพิวเตอร์ของคุณจับคู่กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกสำหรับวิธีการค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth (หรือถูกค้นพบ) ของคอมพิวเตอร์ของคุณได้หลายตัวเลือก

 1. เปิด 'แผงควบคุม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ในกล่องค้นหาของ 'แผงควบคุม' ให้พิมพ์ Bluetooth แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Bluetooth

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่า Bluetooth ให้คลิกแท็บ ตัวเลือก และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถมองเห็นได้โดยอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้อุปกรณ์ Bluetooth ค้นหาคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้

   เมื่อคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth อยู่ในโหมดการค้นพบ คอมพิวเตอร์จะกระจายสัญญาณไร้สายที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นสามารถตรวจพบคอมพิวเตอร์นั้นได้ การดำเนินการนี้บางครั้งเรียกว่า โหมดการจับคู่ ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณจะยังคงสามารถตรวจพบอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ที่อยู่ในโหมดการค้นพบได้ แต่อุปกรณ์เหล่านั้นจะไม่สามารถตรวจพบคอมพิวเตอร์ของคุณ

   รูปภาพของแท็บ 'ตัวเลือก' ในกล่องโต้ตอบ 'การตั้งค่า Bluetooth'
   แท็บ 'ตัวเลือก' ในกล่องโต้ตอบ 'การตั้งค่า Bluetooth'

   คำเตือน

   • เมื่อต้องการป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณต้องการให้อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณพบเท่านั้น

  • เมื่อต้องการให้มีการอนุญาตในการเพิ่มอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้อุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อมายังคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้

  • เมื่อต้องการให้มีการแจ้งให้ทราบเมื่อมีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth พยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แจ้งเตือนฉันเมื่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหม่ต้องการจะเชื่อมต่อต้องการความช่วยเหลือหรือไม่