การเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ


คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายจำเป็นต้องมีชื่อเฉพาะเพื่อให้สามารถระบุตัวตนและติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีชื่อเริ่มต้นอยู่แล้ว แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเหล่านั้นได้ จะเป็นการดีที่สุดถ้าตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ให้สั้น (จำนวนน้อยกว่าสิบห้าอักขระ) และสามารถจดจำได้ง่าย

เราแนะนำให้คุณใช้อักขระมาตรฐานของอินเทอร์เน็ตเท่านั้นในการตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ อักขระมาตรฐานได้แก่ ตัวเลข 0 ถึง 9 อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กจาก A ถึง Z และเครื่องหมายยัติภังค์ (-) ชื่อคอมพิวเตอร์ต้องไม่เป็นตัวเลขทั้งหมด และไม่เว้นวรรค นอกจากนี้ ต้องไม่มีอักขระพิเศษ ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

< > ; : " * + = \ | ? ,

หมายเหตุ

  • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) บางรายอาจต้องการให้คุณใช้ชื่อคอมพิวเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะสามารถระบุคอมพิวเตอร์ของคุณและตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีคุณได้ ถ้า ISP ของคุณต้องการชื่อคอมพิวเตอร์ที่เฉพาะเจาะจง ก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อที่พวกเขากำหนดให้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ (1:19)

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. ภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และเวิร์กกรุ๊ป ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. บนแท็บ ชื่อคอมพิวเตอร์ ให้คลิก เปลี่ยน

  4. ภายใต้ ชื่อคอมพิวเตอร์ ให้ลบชื่อคอมพิวเตอร์เดิม แล้วพิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์ใหม่ จากนั้นคลิก ตกลง ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของโดเมน คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ระบุชื่อและรหัสผ่านของบัญชีที่มีสิทธิในการเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ในโดเมนต้องการความช่วยเหลือหรือไม่