การเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดแฟ้มชนิดใดชนิดหนึ่ง


ถ้าคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้มใน Windows และแฟ้มนั้นเปิดขึ้นในโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คุณไม่ต้องการใช้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้กับแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง หรือเปลี่ยนการตั้งค่านี้เพื่อให้ Windows เปิดแฟ้มทั้งหมดที่เป็นแฟ้มชนิดเดียวกันในโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกก็ได้

  1. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. คลิกขวาที่แฟ้มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก เปิดด้วย หรือชี้ไปที่ เปิดด้วย แล้วคลิก เลือกโปรแกรมเริ่มต้น

  3. คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้เปิดแฟ้ม

  4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • ถ้าคุณต้องการให้แฟ้มชนิดนั้นทุกแฟ้มเปิดขึ้นในโปรแกรมซอฟต์แวร์เดียวกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โปรแกรมที่เลือกในการเปิดแฟ้มชนิดนี้เสมอ จากนั้นคลิก ตกลง

    • ถ้าคุณต้องการให้เฉพาะแฟ้มนั้นเปิดขึ้นในโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เลือกเพียงครั้งนี้ครั้งเดียว ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โปรแกรมที่เลือกในการเปิดแฟ้มชนิดนี้เสมอ จากนั้นคลิก ตกลง