การเปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ใน Internet Explorer


การตั้งค่าพร็อกซีถูกนำมาใช้เพื่อแจ้งให้ Internet Explorer ทราบเกี่ยวกับที่อยู่เครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์สื่อกลาง (รู้จักกันในชื่อของ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์) ซึ่งถูกนำมาใช้ระหว่างเบราว์เซอร์และอินเทอร์เน็ตบนบางเครือข่าย การเปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซีเป็นสิ่งที่คุณมักจะต้องทำ หากคุณกำลังทำการเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายขององค์กร ตามค่าเริ่มต้น Internet Explorer จะตรวจพบการตั้งค่าพร็อกซีโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องตั้งค่าพร็อกซีด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลที่ได้มาจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ โดยทำดังนี้

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

  3. คลิกแท็บ การเชื่อมต่อ แล้วคลิก การตั้งค่า LAN

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับ LAN ของคุณ

  5. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

  6. ในกล่อง พอร์ต ให้พิมพ์หมายเลขพอร์ต

  7. หากเครือข่ายของคุณต้องใช้ที่อยู่พร็อกซีแยกกันสำหรับบริการที่ต่างกัน อาทิ เช่น HTTP, HTTPS หรือ FTP ให้คลิกปุ่ม ขั้นสูง แล้วพิมพ์ที่อยู่พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวที่จะใช้

  8. เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง จนกระทั่งคุณกลับไปที่ Internet Explorer

หมายเหตุ

  • ในสภาวะแวดล้อมขององค์กรบางแห่ง ผู้ดูแลอาจตั้งค่าไว้ล่วงหน้าหรือปิดการตั้งค่าเครือข่ายหรือพร็อกซีต้องการความช่วยเหลือหรือไม่