การเปลี่ยนขนาดของหน่วยความจำเสมือน


ถ้าคุณได้รับคำเตือนว่าหน่วยความจำเสมือนของคุณเหลือน้อย คุณจำเป็นต้องเพิ่มขนาดต่ำสุดของแฟ้มเก็บเพจWindows จะตั้งค่าขนาดแฟ้มเก็บเพจเริ่มต้นต่ำสุดให้เท่ากับจำนวนหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณและขนาดสูงสุดให้เท่ากับสามเท่าของจำนวน RAM ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณเห็นข้อความเตือนที่ระดับที่แนะนำนี้ ให้เพิ่มขนาดต่ำสุดและขนาดสูงสุด

  1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก การตั้งค่าระบบขั้นสูง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. ในแท็บ ขั้นสูง ภายใต้ ประสิทธิภาพ ให้คลิก การตั้งค่า

  4. คลิกแท็บ ขั้นสูง และภายใต้ หน่วยความจำเสมือน ให้คลิก เปลี่ยน

  5. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย จัดการขนาดแฟ้มเก็บเพจของทุกไดรฟ์โดยอัตโนมัติ

  6. ภายใต้ Drive [Volume Label] ให้คลิกไดรฟ์ที่มีแฟ้มเพจที่คุณต้องการเปลี่ยน

  7. คลิก กำหนดขนาดเอง พิมพ์ขนาดใหม่เป็นหน่วยเมกะไบต์ในกล่อง ขนาดเริ่มต้น (MB) หรือ ขนาดสูงสุด (MB) คลิก ตั้งค่า แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

  • โดยปกติ การเพิ่มขนาดไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผล แต่ถ้าคุณลดขนาด คุณจำเป็นต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ เราแนะนำไม่ให้คุณปิดใช้งานหรือลบแฟ้มเก็บเพจออกต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่