การตรวจหาการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์


เมื่อเกิดปัญหาของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์บางอย่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าโปรแกรมหยุดทำงานหรือหยุดตอบสนอง Windows จะสร้างรายงานปัญหา ดังนั้นคุณจึงสามารถตรวจหาการแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถตรวจหาการแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลา หรือคุณสามารถตั้งค่าให้ Windows ตรวจหาการแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติก็ได้

การตรวจหาการแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

  1. เปิด 'ศูนย์ปฏิบัติการ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ ระบบและความปลอดภัย ให้คลิก ตรวจทานสถานะคอมพิวเตอร์ของคุณ

  2. คลิก การบำรุงรักษา

  3. ภายใต้ ตรวจหาการแก้ไขปัญหาของรายงานปัญหา ให้คลิก การตั้งค่า

  4. คลิก ตรวจหาการแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ (แนะนำ)

หมายเหตุ

เมื่อต้องการตรวจหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลา

  1. เปิด 'ศูนย์ปฏิบัติการ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ ระบบและความปลอดภัย ให้คลิก ตรวจทานสถานะคอมพิวเตอร์ของคุณ

  2. คลิก การบำรุงรักษา

  3. ภายใต้ ตรวจหาการแก้ไขปัญหาของรายงานปัญหา ให้คลิก ตรวจหาการแก้ไขปัญหาWindows จะแจ้งให้คุณทราบถ้ามีวิธีการแก้ไขปัญหาใดๆ สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ

  • ปัญหาและการแก้ไขปัญหาบางอย่างจะสามารถดูและแก้ไขได้โดยผู้ดูแลเท่านั้น เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ดูแลเพื่อดูปัญหาเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่