การเลือกพอร์ต COM สำหรับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth


โปรแกรมคอมพิวเตอร์บางโปรแกรมจำเป็นต้องใช้พอร์ต COM (บางครั้งเรียกว่า พอร์ตอนุกรม) ในการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ซึ่งอาจรวมถึง

  • โปรแกรมที่ทำข้อมูลที่ติดต่อให้ตรงกันกับโทรศัพท์เคลื่อนที่

  • โปรแกรมที่แยกพิกัด Global Positioning System (GPS) จากตัวรับ GPS

เมื่อคุณเพิ่มอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ในคอมพิวเตอร์ของคุณ บ่อยครั้งที่จะมีการสร้างพอร์ต COM ขาเข้า และพอร์ต COM ขาออกขึ้นมา พอร์ต COM ขาเข้าจะอนุญาตให้อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของคุณ ขณะที่พอร์ต COM ขาออกจะอนุญาตให้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณได้ โดยปกติแล้วคุณจำเป็นต้องใช้พอร์ต COM เพียงแค่พอร์ตเดียวเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การตัดสินใจว่าจะใช้พอร์ต COM ใดนั้น คุณสามารถ ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มากับโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ส่วนใหญ่จะเลือกพอร์ต COM ที่จะใช้เอง คุณจึงไม่ต้องดำเนินการนี้ คุณสามารถตรวจสอบเพื่อดูว่าอุปกรณ์ใช้พอร์ต COM ในแท็บ 'พอร์ต COM' ของ 'การตั้งค่า Bluetooth' ของคุณหรือไม่ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเปิดแท็บนี้ ให้ดูที่ด้านล่าง

ถ้าคุณจำเป็นต้องเลือกพอร์ต COM และไม่แน่ใจว่าควรเลือกใช้พอร์ตใด ให้ลองใช้พอร์ต COM ทีละพอร์ต และเลือกใช้พอร์ตที่อนุญาตให้โปรแกรมและอุปกรณ์ของคุณติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนพอร์ต COM ที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้ติดต่อกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth

  1. เปิด 'แผงควบคุม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. ในกล่องค้นหาของ 'แผงควบคุม' ให้พิมพ์ Bluetooth แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Bluetooth

  3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่า Bluetooth ให้คลิกแท็บ พอร์ต COM แล้วเลือกพอร์ต จากนั้นคลิก ตกลง

    ถ้าไม่มีพอร์ต COM อยู่ในรายการ หมายความว่าอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ของคุณไม่ได้ใช้พอร์ต COM คลิก เพิ่ม ถ้าคุณต้องการเพิ่มพอร์ต COM เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้ได้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่