การกำหนดค่าหลายเกตเวย์บนเครือข่าย


ในกรณีที่คุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายหลายตัวในคอมพิวเตอร์ และคุณกำหนดค่าเกตเวย์เริ่มต้นสำหรับอะแดปเตอร์แต่ละตัว (ซึ่งสร้างเส้นทางเริ่มต้นในตารางเส้นทาง IP สำหรับปลายทางทั้งหมดที่ไม่อยู่บนเครือข่ายย่อย) ข้อมูลบนเครือข่ายของคุณอาจไม่มีการกำหนดเส้นทางไปยังปลายทางที่ถูกต้องหากคุณเชื่อมต่อไปยัง เครือข่ายที่ไม่เป็นสมาชิกร่วม ซึ่งเป็นเครือข่ายแยกที่ไม่ได้รับการออกแบบให้สามารถสื่อสารได้โดยตรง ปลายทางทั้งหมดที่ไม่อยู่บนเครือข่ายย่อยจะใช้เกตเวย์เดียวเท่านั้น แม้คุณจะกำหนดค่าเกตเวย์เริ่มต้นไว้หลายเกตเวย์ก็ตาม เช่น เมื่อมีการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับทั้งอินทราเน็ตที่มีหลายเครือข่ายย่อยและกับอินเทอร์เน็ต ด้วยเกตเวย์เริ่มต้นที่กำหนดค่าสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายทั้งคู่ คุณสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ต หรือกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดบนอินทราเน็ต แต่ไม่สามารถสื่อสารกับทั้งคู่พร้อมกัน

เมื่อต้องการแก้ปัญหาดังกล่าว ให้ทำดังต่อไปนี้

 • กำหนดค่าเกตเวย์เริ่มต้นสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยเส้นทางที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ (โดยปกติเป็นอะแดปเตอร์เครือข่ายที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

 • อย่ากำหนดค่าเกตเวย์เริ่มต้นสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายอื่น แต่ให้ใช้โพรโทคอลการกำหนดเส้นทางแบบไดนามิกหรือแบบเส้นทางคงที่ เพื่อเพิ่มเส้นทางสำหรับเครือข่ายที่ไม่เป็นสมาชิกร่วมอื่นๆ ลงในตารางเส้นทาง IP เฉพาะที่ ในกรณีที่โครงสร้างพื้นฐานการกำหนดเส้นทางใช้ Routing Information Protocol (RIP) สำหรับ IPv4 คุณสามารถเปิดตัวรอรับการติดต่อ RIP ใน Windows ซึ่งจะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณทราบเส้นทางอื่นๆ บนเครือข่ายโดย "รอรับการติดต่อ" การออกอากาศข้อความ RIP แล้วเพิ่มเส้นทาง IPv4 ลงในตารางเส้นทาง ถ้าโครงสร้างพื้นฐานการกำหนดเส้นทางไม่ใช้ RIP คุณจะไม่สามารถใช้การรอรับการติดต่อ RIP ได้ ทางเลือกคือการใช้คำสั่ง route add -p เพื่อเพิ่มแต่ละเส้นทางลงในตารางเส้นทาง IPv4 ด้วยตัวคุณเอง สำหรับ IPv6 คุณต้องใช้คำสั่ง netsh interface ipv6 add route

การกำหนดค่าเกตเวย์เริ่มต้น

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ อะแดปเตอร์ จากนั้นภายใต้ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ให้คลิก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย

 2. คลิกขวาที่อะแดปเตอร์เครือข่ายที่คุณต้องการกำหนดค่าเกตเวย์เริ่มต้น แล้วคลิก คุณสมบัติ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิกแท็บ เครือข่าย

 4. ภายใต้ การเชื่อมต่อนี้ใช้รายการต่อไปนี้ คลิกที่ อินเทอร์เน็ตโพรโทรคอลรุ่น 4 (TCP/IPv4) หรือ อินเทอร์เน็ตโพรโทรคอลรุ่น 6 (TCP/IPv6) แล้วคลิก คุณสมบัติ

 5. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกระหว่าง รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ หรือ ใช้ที่อยู่ IP ต่อไปนี้

  รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่น 4 (TCP/IPv4)'
  กล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่น 4 (TCP/IPv4)'

  ถ้าคุณกำหนดค่าอะแดปเตอร์เครือข่ายให้รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ เซิร์ฟเวอร์ DHCP จะกำหนดเกตเวย์เริ่มต้นให้ หากคุณระบุการกำหนดค่าสำรอง (เฉพาะ IPv4) เกตเวย์เริ่มต้นคือที่อยู่ IP ในกล่อง 'เกตเวย์เริ่มต้น' บนแท็บ 'การกำหนดค่าสำรอง' คุณสามารถระบุเกตเวย์เริ่มต้นได้เพียงหนึ่งเกตเวย์

  หากคุณระบุการกำหนดค่าที่อยู่ IP เอง เกตเวย์เริ่มต้นคือที่อยู่ IP ในกล่อง 'เกตเวย์เริ่มต้น' บนแท็บ 'ทั่วไป'

การเปิดตัวรอรับการติดต่อ RIP

 1. เปิด 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

 2. ที่บานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวรอรับการติดต่อ RIP แล้วคลิก ตกลง

การเพิ่มเส้นทางสำหรับ IPv4 ด้วยตัวเอง

 1. เปิดหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก พร้อมท์คำสั่ง

 2. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ route -p add [ปลายทาง] [mask <เน็ตมาสก์>] [เกตเวย์] [metric <เมตริก>] [if <ส่วนติดต่อ>]

  ตารางต่อไปนี้จะอธิบายพารามิเตอร์สำหรับคำสั่ง route -p add

  พารามิเตอร์
  คำอธิบาย

  ปลายทาง

  ระบุปลายทางของเส้นทางเครือข่าย ปลายทางอาจเป็นที่อยู่ IP หรือคำนำหน้าเครือข่ายย่อย (หรือที่เรียกว่า ที่อยู่เครือข่าย หรือ ตัวระบุเครือข่าย) (ในกรณีที่โฮสต์บิตของคำนำหน้ามีการตั้งค่าไปที่ 0) เป็นที่อยู่ IP สำหรับเส้นทางโฮสต์ หรือเป็น 0.0.0.0 สำหรับเส้นทางเริ่มต้น

  mask

  ระบุซับเน็ตมาสก์ที่เกี่ยวกับปลายทางเครือข่าย ซับเน็ตมาสก์สามารถเป็นซับเน็ตมาสก์ที่เหมาะสมสำหรับที่อยู่ IP หรือคำนำหน้าเครือข่ายย่อย เป็น 255.255.255.255 สำหรับเส้นทางโฮสต์ หรือเป็น 0.0.0.0 สำหรับเส้นทางเริ่มต้น หากเว้นไว้ จะใช้ซับเน็ตมาสก์ 255.255.255.255 เนื่องจากปลายทางมีความสัมพันธ์กับซับเน็ตมาสก์ในการกำหนดเส้นทาง จึงไม่สามารถระบุให้มากกว่าซับเน็ตมาสก์ที่เกี่ยวข้องได้ กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือไม่สามารถตั้งค่าบิตไปที่ 1 ในปลายทางดังกล่าว ถ้าบิตที่เกี่ยวข้องในซับเน็ตมาสก์เท่ากับ 0

  เกตเวย์

  ระบุการที่อยู่ IP ของการส่งต่อหรือของฮ็อพต่อไป ซึ่งชุดที่อยู่ซึ่งปลายทางที่เครือข่ายและซับเน็ตมาสก์กำหนดไว้สามารถส่งถึง สำหรับเส้นทางเครือข่ายย่อยแนบแบบท้องถิ่น ที่อยู่เกตเวย์คือที่อยู่ IP ที่กำหนดให้กับส่วนติดต่อที่แนบกับเครือข่ายย่อย สำหรับเส้นทางระยะไกล (ที่พร้อมใช้บนเราเตอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่า) ที่อยู่เกตเวย์คือที่อยู่ IP ที่สามารถเข้าถึงโดยตรงที่กำหนดโดยเราเตอร์ใกล้เคียง

  metric

  ระบุเมตริกต้นทุนจำนวนเต็ม (ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 9999) สำหรับเส้นทางดังกล่าว ซึ่งใช้ในการเลือกระหว่างหลายเส้นทางในตารางเส้นทางที่ตรงกันมากที่สุด กับที่อยู่ปลายทางของแพคเก็ตที่จะมีการโอนต่อไป โดยจะเลือกเส้นทางที่มีเมตริกที่ต่ำสุด เมตริกแสดงให้เห็นจำนวนฮ็อพ ความเร็วของเส้นทาง ความน่าเชื่อถือของเส้นทาง อัตราความเร็วของเส้นทาง หรือคุณสมบัติการดูแล

  if

  ระบุดัชนีส่วนติดต่อสำหรับส่วนติดต่อที่ปลายทางสามารถเข้าถึงได้ สำหรับรายการส่วนติดต่อและดัชนีส่วนติดต่อที่สอดคล้อง ให้ใช้หน้าจอคำสั่งพิมพ์เส้นทาง คุณสามารถใช้ค่าเลขฐานสิบหกหรือค่าเลขฐานสิบสำหรับดัชนีส่วนติดต่อ ถ้าใช้ค่าเลขฐานสิบหกให้นำหน้าเลขฐานสิบหกด้วย 0x เมื่อพารามิเตอร์ if ถูกเว้นไว้ จะกำหนดส่วนติดต่อจากที่อยู่เกตเวย์

  พารามิเตอร์ -p ช่วยเพิ่มเส้นทางที่กำหนดลงในรีจีสทรี และใช้เพื่อเตรียมใช้งานตารางเส้นทาง IP ทุกครั้งที่มีการเริ่มโพรโทคอล TCP/IP

การเพิ่มเส้นทางสำหรับ IPv6 ด้วยตัวเอง

 1. เปิดหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก พร้อมท์คำสั่ง

 2. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ netsh interface ipv6 add route [prefix=]<ที่อยู่ IPv6>/<จำนวนเต็ม> [interface=]<สตริง> [[nexthop=]<ที่อยู่ IPv6>] [[siteprefixlength=]<จำนวนเต็ม>] [[metric=]<จำนวนเต็ม>] [[publish=]<value>] [[validlifetime=]<จำนวนเต็ม>|infinite] [[preferredlifetime=]<จำนวนเต็ม>] [[store=]<ค่า>]

  ตารางต่อไปนี้จะอธิบายพารามิเตอร์สำหรับคำสั่ง netsh interface ipv6 add route

  พารามิเตอร์
  คำอธิบาย

  prefix

  คำนำหน้าเครือข่ายย่อยหรือที่อยู่เพื่อการเพิ่มเส้นทาง

  interface

  ดัชนีหรือชื่อส่วนติดต่อ

  nexthop

  ที่อยู่เกตเวย์ ถ้าคำนำหน้าไม่อยู่บนการเชื่อมโยง

  siteprefixlength

  ความยาวคำนำหน้าสำหรับทั้งไซต์ ถ้าอยู่บนการเชื่อมโยง

  metric

  เมตริกเส้นทาง

  publish

  แทนค่าใดค่าหนึ่งดังต่อไปนี้

  • no: ไม่โฆษณาในการโฆษณาเส้นทาง (ค่าเริ่มต้น)

  • age: โฆษณาในการโฆษณาเส้นทางที่มีอายุการใช้งานลดลง

  • yes: โฆษณาในการโฆษณาเส้นทางที่มีอายุการใช้งานไม่เปลี่ยนแปลง

  เมื่อตั้งค่าการเผยแพร่ไปที่ "age" การโฆษณาเส้นทางจะมีอายุการใช้งานที่ถูกต้องจนกว่าจะลบออก เมื่อตั้งค่าการเผยแพร่ไปที่ "yes" จะไม่มีการลบเส้นทางออกโดยไม่คำนึงถึงค่า validlifetime และทุกการโฆษณาเส้นทางจะมีอายุการใช้งานที่ถูกต้องตามที่กำหนด (เหมือนกัน) เมื่อตั้งค่าการเผยแพร่ไปที่ "no" หรือ "age" เส้นทางจะถูกลบหลังสิ้นสุดอายุการใช้งานที่ถูกต้อง

  validlifetime

  อายุการใช้งานที่ถูกต้องของเส้นทาง โดยกำหนดเป็น วัน ชั่วโมง นาที และวินาที (เช่น 1d2h3m4s) ค่าเริ่มต้นคือ "infinite"

  preferredlifetime

  อายุการใช้งานของเส้นทางตามที่ต้องการ ค่าเริ่มต้นเท่ากับอายุการใช้งานที่ถูกต้อง

  store

  แทนค่าใดค่าหนึ่งดังต่อไปนี้

  • active: เปลี่ยนเฉพาะครั้งล่าสุดจนกว่าจะเริ่มต้นระบบครั้งต่อไป

  • persistent: เปลี่ยนถาวร (ค่าเริ่มต้น)ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่