การแปลงฮาร์ดดิสก์หรือพาร์ติชันเป็นรูปแบบ NTFS


ระบบแฟ้ม NTFS ให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่เหนือกว่าสำหรับข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์และพาร์ติชัน หรือ ไดรฟ์ข้อมูล เมื่อเปรียบเทียบกับระบบแฟ้ม FAT ที่ใช้ใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้บางรุ่น ถ้าคุณมีพาร์ติชันที่ใช้ระบบแฟ้ม FAT16 หรือ FAT32 รุ่นก่อนหน้า คุณสามารถแปลงพาร์ติชันนั้นให้เป็น NTFS โดยใช้คำสั่ง convert การแปลงเป็น NTFS ไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลบนพาร์ติชัน

หมายเหตุ

  • หลังจากที่คุณแปลงพาร์ติชันเป็น NTFS แล้ว คุณจะไม่สามารถแปลงกลับเป็นแบบเดิมได้อีก ถ้าคุณต้องการใช้ระบบแฟ้ม FAT บนพาร์ติชันนั้นอีก คุณจะต้องฟอร์แมตพาร์ติชันนั้นอีกครั้ง และการฟอร์แมตครั้งนี้จะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดบนพาร์ติชันออก

  • Windows รุ่นก่อนหน้าบางรุ่นไม่สามารถอ่านข้อมูลบนพาร์ติชัน NTFS ภายในเครื่องได้ ถ้าคุณต้องการใช้ Windows รุ่นก่อนหน้าเพื่อเข้าถึงพาร์ติชันในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น อย่าแปลงพาร์ติชันเป็น NTFS

  • ถึงแม้ว่าโอกาสที่ข้อมูลจะเสียหายหรือสูญหายระหว่างการแปลงจะมีน้อย แต่คุณก็ควรสำรองข้อมูลทั้งหมดบนพาร์ติชันก่อนที่จะเริ่มการแปลง

การแปลงฮาร์ดดิสก์หรือพาร์ติชันเป็นรูปแบบ NTFS

  1. ให้ปิดโปรแกรมใดๆ ที่เปิดอยู่ซึ่งกำลังทำงานอยู่บนพาร์ติชันหรือไดรฟ์แบบลอจิคัลที่ต้องการแปลง

  2. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิกขวา พร้อมท์คำสั่ง แล้วจึงคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  3. ในหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ convert drive_letter: /fs:ntfs โดยที่ drive_letter คือตัวอักษรของไดรฟ์ที่คุณต้องการแปลง จากนั้นกด Enter ตัวอย่างเช่น convert E: /fs:ntfs จะแปลงไดรฟ์ E ไปเป็นรูปแบบ NTFS

  4. พิมพ์ชื่อไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการแปลง แล้วกด Enter คุณต้องใช้ชื่อที่มีอยู่แล้วของไดรฟ์ข้อมูล มิฉะนั้นการแปลงจะถูกยกเลิก คุณสามารถดูไดรฟ์ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดได้ในโฟลเดอร์ คอมพิวเตอร์ ภายใต้ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

    เปิด 'คอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

ถ้าพาร์ติชันที่คุณกำลังแปลงมีแฟ้มระบบอยู่ ซึ่งจะเป็นกรณีที่คุณกำลังแปลงฮาร์ดดิสก์ที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการไว้ คุณจะต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้การแปลงมีผล ถ้าดิสก์ของคุณใกล้จะเต็ม กระบวนการแปลงอาจไม่สำเร็จ ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดใดๆ ให้ลองลบแฟ้มที่ไม่จำเป็นออก หรือสำรองแฟ้มไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นเพื่อช่วยเพิ่มเนื้อที่ดิสก์ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่