เครื่องมือวินิจฉัยที่ใช้ในเซฟโหมด


เมื่อใช้เซฟโหมดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่องมือและคุณลักษณะที่คุณสามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้

 • เปิด 'การกู้คืน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การกู้คืน แล้วคลิก การกู้คืน

  คุณสามารถใช้ 'การกู้คืน' ในการคืนค่าสถานะของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปยังช่วงเวลาก่อนหน้า หรือคืนค่าเนื้อหาในฮารด์ดิสก์ของคุณจากสำเนาสำรองได้ คุณสามารถติดตั้ง Windows ใหม่จากอิมเมจการกู้คืนที่ติดตั้งในฮาร์ดดิสก์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกู้คืนในแผงควบคุมคืออะไร

 • เปิด 'แผงควบคุม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม

  คุณสามารถใช้ 'แผงควบคุม' เพื่อเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใน Windows

 • เปิดตัวจัดการอุปกรณ์โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย จากนั้นภายใต้ ระบบ ให้คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  คุณสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์และกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลจึงจะสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล คุณจะเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะการตั้งค่าที่นำไปใช้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณเท่านั้น

 • เปิด Event Viewer ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย คลิก เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิกสองครั้งที่ Event Viewer ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  คุณสามารถใช้ Event Viewer เพื่อดูรายการโดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ของระบบและโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลจึงจะสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล คุณจะเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะการตั้งค่าที่นำไปใช้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ มีข้อมูลใดปรากฏในบันทึกเหตุการณ์ (Event Viewer) บ้าง

 • เปิด 'ข้อมูลระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ข้อมูลระบบ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก ข้อมูลระบบ

  คุณสามารถใช้ 'ข้อมูลระบบ' เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ คอมโพเนนต์ และโปรแกรมควบคุมของคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ข้อมูลระบบคืออะไร

 • เปิดหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก พร้อมท์คำสั่ง

  ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถใช้หน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' เพื่อใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่งได้ คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลจึงจะสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล คุณจะเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะการตั้งค่าที่นำไปใช้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ พร้อมท์คำสั่ง: คำถามที่ถามบ่อย

 • เปิด Registry Editor ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' พิมพ์ regedit ในกล่องค้นหา แล้วกด Enter ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถใช้ Registry Editor เพื่อเปลี่ยนแปลงแฟ้มรีจิสทรีของ Windows คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลจึงจะสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่นำไปใช้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Registry Editor คืออะไรต้องการความช่วยเหลือหรือไม่