การจบกระบวนการ


ถ้าคุณเห็นว่ากระบวนการหนึ่งกำลังลดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เนื่องจากใช้ทรัพยากรของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ในเปอร์เซ็นต์ที่สูง หรือใช้งานหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM)เป็นปริมาณมาก คุณสามารถใช้ 'ตัวจัดการงาน' จบกระบวนการดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม คุณควรลองปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่เพื่อดูว่ากระบวนการนั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ ก่อนที่จะใช้ 'ตัวจัดการงาน' จบกระบวนการนั้น

คำเตือน

  • ให้ระมัดระวังเมื่อจบกระบวนการต่างๆ ถ้าคุณจบกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่เปิดอยู่ เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมนั้นจะถูกปิดลงด้วยเช่นกัน และคุณจะสูญเสียข้อมูลที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ ถ้าคุณจบกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบริการของระบบ บางส่วนของระบบอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์

  1. เปิด 'ตัวจัดการงาน' โดยคลิกขวาที่แถบงาน แล้วคลิก เริ่ม 'ตัวจัดการงาน'

  2. คลิกแท็บ กระบวนการ เพื่อดูรายการของกระบวนการทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้ภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณ และคำอธิบายของแต่ละกระบวนการ เมื่อต้องการดูกระบวนการทั้งหมดที่เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ ให้คลิก แสดงกระบวนการจากผู้ใช้ทั้งหมด ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. คลิกที่กระบวนการ แล้วคลิก จบกระบวนการ

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการดูว่าบริการใดบ้างที่กำลังเรียกใช้ในแต่ละกระบวนการเช่น svchost.exe ให้คลิกขวาที่กระบวนการนั้น แล้วคลิก ไปยังบริการ บริการต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการนั้นจะถูกเน้นบนแท็บ บริการ ถ้าคุณไม่เห็นบริการใดๆ ที่ถูกเน้นไว้ แสดงว่ากระบวนการนั้นไม่มีบริการใดๆ ที่เชื่อมโยงกัน

  • ถ้าต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการที่เรียกใช้ใน 'ตัวจัดการงาน' ให้คลิกขวาที่กระบวนการนั้นแล้วคลิก คุณสมบัติ ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ รวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งและขนาดได้ คลิกแท็บ รายละเอียด เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการต้องการความช่วยเหลือหรือไม่