การลบซีดีหรือดีวีดี


ซีดีแบบเขียนซ้ำได้ (เช่น ดิสก์ CD-RW) และดีวีดีแบบเขียนซ้ำได้ (เช่น DVD-RW, DVD+RW หรือ DVD+RAM) สามารถลบและเขียนได้หลายครั้ง หลังจากที่คุณลบแผ่นซีดี ดีวีดี หรือบลูเรย์ดิสก์แบบเขียนซ้ำได้แล้ว คุณสามารถฟอร์แมตดิสก์และเขียนแฟ้มลงในแผ่นได้อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเขียนซีดีหรือดีวีดีใน Windows Explorer

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการลบแฟ้มทั้งหมดบนดิสก์

คุณสามารถลบแฟ้มทั้งหมดในดิสก์แบบเขียนซ้ำได้ภายในครั้งเดียว เช่น ดิสก์ CD-RW, DVD-RW, DVD+RW หรือ DVD-RAM คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวกับดิสก์ที่ใช้รูปแบบดิสก์ Live File System หรือ Mastered ขั้นตอนในการลบดิสก์ต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้กับดิสก์แบบบันทึกได้ เช่น ดิสก์ CD-R, DVD-R หรือ DVD+R

 1. ใส่ดิสก์แบบเขียนซ้ำได้ เช่น ดิสก์ CD-RW, DVD-RW, DVD+RW หรือ DVD-RAM ลงในเครื่องเขียนซีดี ดีวีดี หรือบลูเรย์ดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. เปิด 'คอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 3. ใน Windows Explorer ให้คลิกไอคอนรูปเครื่องเขียนซีดี ดีวีดี หรือบลูเรย์ดิสก์

 4. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก ลบข้อมูลบนดิสก์นี้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

เมื่อต้องการลบแฟ้มอย่างน้อยหนึ่งแฟ้มบนดิสก์

ถ้าคุณมีดิสก์แบบเขียนซ้ำได้ (เช่น ดิสก์ CD-RW หรือ DVD-RW) หรือดิสก์แบบบันทึกได้ (เช่น ดิสก์ CD-R หรือ DVD-R) ที่ฟอร์แมตไว้โดยใช้ Live File System คุณสามารถลบหนึ่งแฟ้ม บางแฟ้ม หรือแฟ้มทั้งหมดบนดิสก์

 1. ใส่ดิสก์แบบบันทึกได้หรือแบบเขียนซ้ำได้ในเครื่องเขียนซีดี ดีวีดี หรือบลูเรย์ดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. เปิด 'คอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 3. คลิกสองครั้งที่ไอคอนรูปเครื่องเขียนซีดี ดีวีดี หรือบลูเรย์ดิสก์ใน Windows Explorer เพื่อดูแฟ้มในดิสก์

 4. ให้เลือกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ

  เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งแฟ้ม ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกแฟ้มที่คุณต้องการลบ

 5. กดแป้น Deleteต้องการความช่วยเหลือหรือไม่