การรับและส่งโทรสาร: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โทรสารและการสแกนของ Windows

แสดงทั้งหมด

โทรสารและการสแกนของ Windows คืออะไร

โทรสารและการสแกนของ Windows คือโปรแกรมที่คุณสามารถใช้ส่งและรับโทรสาร รวมทั้งสแกนเอกสารหรือรูปภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณได้รับโทรสาร คุณสามารถใช้โทรสารและการสแกนของ Windows เพื่อตอบกลับหรือส่งต่อโทรสารไปยังผู้อื่นทางโทรสารหรืออีเมล ถ้าคุณสแกนเอกสารหรือรูปภาพและเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณยังสามารถใช้โทรสารและการสแกนของ Windows เพื่อส่งเอกสารหรือรูปภาพเหล่านั้นไปยังผู้อื่นทางโทรสารหรืออีเมลได้ด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้โทรสารและการสแกนของ Windows เพื่อสร้างใบปะหน้าโทรสาร กำหนดข้อมูลผู้ส่งของคุณเอง และเลือกผู้รับจากโฟลเดอร์ 'ที่ติดต่อของ Windows' ได้ด้วย

เมื่อต้องการเปิดโทรสารและการสแกนของ Windows

  1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก โทรสารและการสแกนของ Windows
  2. เมื่อต้องการใช้มุมมอง 'โทรสาร' ให้คลิก โทรสาร ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย
    หรือ
    เมื่อต้องการใช้มุมมอง 'สแกน' ให้คลิก สแกน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งโทรสารโดยใช้โทรสารและการสแกนของ Windows ให้ดูที่ การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ส่งและรับโทรสาร

อุปกรณ์หรือเครื่องมือใดที่ฉันต้องใช้ในการส่งและรับโทรสารโดยใช้โทรสารและการสแกนของ Windows

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีโมเด็มโทรสารแบบติดตั้งในตัว หรือถ้าคุณมีโมเด็มโทรสารแบบภายนอก คุณจะต้องเชื่อมต่อสายโทรศัพท์แบบแอนะล็อกเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย คุณไม่สามารถส่งหรือรับโทรสารผ่านสายโทรศัพท์ดิจิทัลได้ เมื่อต้องการส่งและรับโทรสารโดยใช้เซิร์ฟเวอร์โทรสาร คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณต้องทราบที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์โทรสาร และคุณจะต้องมีสิทธิในการใช้เซิร์ฟเวอร์โทรสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ส่งและรับโทรสาร

เครื่องโทรสารแบบสแตนด์อโลนหรือเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันที่มีความสามารถด้านโทรสารของฉันจะทำงานร่วมกับโทรสารและการสแกนของ Windows ได้หรือไม่

ไม่ได้ โทรสารและการสแกนของ Windows จะทำงานร่วมกับโมเด็มโทรสารแบบติดตั้งในตัวและแบบภายนอก แต่ไม่ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับเครื่องโทรสารแบบสแตนด์อโลนหรือเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันที่มีความสามารถด้านโทรสาร ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์บางรายอาจมีโปรแกรมควบคุมที่ทำให้เครื่องพิมพ์ของคุณทำหน้าที่เหมือนโมเด็มโทรสารด้วยโทรสารและการสแกนของ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณ

ฉันจำเป็นต้องรับโทรศัพท์เพื่อรับโทรสารหรือไม่ หรือ โทรสารและการสแกนของ Windows สามารถทำสิ่งนี้ให้ฉันได้

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ คุณสามารถรับโทรสารด้วยตนเอง หรือคุณสามารถตั้งค่าโทรสารและการสแกนของ Windows ให้รับโทรศัพท์แต่ละสายเป็นโทรสารโดยอัตโนมัติหลังจากสัญญาณเรียกเข้าดังขึ้นตามจำนวนครั้งที่คุณกำหนดไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การรับโทรสารด้วยโทรสารและการสแกนของ Windows

ถ้าผู้อื่นมีเครื่องโทรสาร พวกเขาสามารถรับโทรสารที่ฉันส่งโดยใช้คอมพิวเตอร์ของฉันได้หรือไม่

ได้ โทรสารที่คุณส่งโดยใช้โทรสารและการสแกนของ Windows สามารถรับทางเครื่องโทรสาร เซิร์ฟเวอร์โทรสาร และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีโทรสารและการสแกนของ Windows ข้อดีอย่างหนึ่งของการส่งและรับโทรสารโดยใช้คอมพิวเตอร์คือ คุณสามารถเก็บและตรวจทานโทรสารที่คุณส่งหรือรับได้เช่นเดียวกับแฟ้มอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์สำเนา

โทรสารและการสแกนของ Windows จะแปลงแฟ้มที่แนบให้เป็นรูป TIFF (แฟ้มที่มีชื่อลงท้ายด้วยส่วนขยายของแฟ้ม .tiff) เพื่อให้สามารถรับผ่านอุปกรณ์โทรสารใดๆ ก็ได้ ถ้าผู้รับของคุณใช้อุปกรณ์โทรสารแบบสแตนด์อโลน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โทรสารแต่ละหน้ารวมทั้งแฟ้มที่แนบจะถูกพิมพ์ออกมาตามลำดับการรับโทรสาร ถ้าผู้รับของคุณใช้โทรสารและการสแกนของ Windows หรือโปรแกรมโทรสารอื่น โทรสารของคุณจะได้รับเป็นแฟ้ม TIFF ซึ่งสามารถดูบนหน้าจอได้ และอาจพิมพ์หรือจัดการได้เหมือนแฟ้มอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรม

ฉันสามารถใช้โทรสารและการสแกนของ Windows เพื่อส่งโทรสารเอกสารหรือรูปภาพที่พิมพ์ออกมาได้หรือไม่

ได้ ถ้าคุณสามารถสแกนเอกสารหรือรูปภาพนั้นให้เป็นแฟ้มก่อน หลังจากบันทึกแฟ้มที่สแกนไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างโทรสารและส่งแฟ้มที่สแกนเป็นสิ่งที่แนบได้ เมื่อต้องการแนบเอกสารหรือรูปภาพไปกับโทรสาร ให้ลากแฟ้มนั้นไปยังหน้าต่าง สร้างโทรสาร

คุณยังสามารถสแกนเอกสารหรือรูปภาพ แล้วส่งแฟ้มที่สแกนเป็นสิ่งที่แนบไปกับโทรสารหรือข้อความอีเมลได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การส่งโทรสารหรืออีเมลเอกสารที่สแกน

ฉันสามารถส่งโทรสารไปยังบุคคลมากกว่าหนึ่งคนได้หรือไม่

ได้ เมื่อคุณสร้างหรือส่งต่อโทรสาร ให้พิมพ์หมายเลขโทรสารของผู้รับแต่ละรายโดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาคลงในกล่อง ถึง คุณยังสามารถเลือกผู้รับอย่างน้อยหนึ่งรายจากโฟลเดอร์ 'ที่ติดต่อของ Windows' ได้ด้วย (ถ้าคุณใช้โฟลเดอร์ดังกล่าวในการเก็บหมายเลขโทรสารสำหรับที่ติดต่อของคุณ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การส่งโทรสารด้วยโทรสารและการสแกนของ Windows และ การส่งโทรสารหรืออีเมลเอกสารที่สแกน

ฉันสามารถส่งต่อโทรสารที่ได้รับได้หรือไม่

ได้ ในโทรสารและการสแกนของ Windows ให้คลิกขวาที่โทรสารที่คุณต้องการส่งต่อ แล้วคลิก ส่งต่อเป็นโทรสาร คุณยังสามารถส่งต่อโทรสารเป็นสิ่งที่แนบไปกับข้อความอีเมลได้ด้วย ในโทรสารและการสแกนของ Windows ให้คลิกโทรสารที่คุณต้องการส่งต่อ แล้วคลิก ส่งต่อเป็นอีเมล บนแถบเครื่องมือ

ฉันต้องส่งใบปะหน้าหรือไม่เมื่อฉันส่งโทรสาร

ไม่ต้อง อย่างไรก็ตาม การส่งใบปะหน้าจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้รับที่คุณต้องการเห็นเนื้อหาที่พิมพ์หรือเนื้อหาบนหน้าจอของโทรสาร (ซึ่งอาจเป็นเรื่องสำคัญถ้าโทรสารมีข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการส่งใบปะหน้าพร้อมโทรสาร ให้ดูที่ การสร้างหรือแก้ไขใบปะหน้าโทรสาร และการส่งโทรสารด้วยโทรสารและการสแกนของ Windowsต้องการความช่วยเหลือหรือไม่