คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของโปรแกรมซอฟต์แวร์ Microsoft ของแท้

ปรับปรุงล่าสุด: มิถุนายน 2556

Microsoft มุ่งมั่นที่จะป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณ ตลอดจนช่วยปกป้องลูกค้าและคู่ค้าของตนจากซอฟต์แวร์ปลอม การใช้สำเนาซอฟต์แวร์ของแท้ของ MicrosoftMicrosoft ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้องช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะสามารถเข้าถึงคุณสมบัติและการปรับปรุงล่าสุดทั้งหมดจาก

เครื่องมือโปรแกรมซอฟต์แวร์ของแท้ของ Microsoft (เรียกอีกชื่อว่า “Windows Genuine Advantage” ใน Windows XP และ “Windows Activation Technologies” ใน Windows Vista และ Windows 7) ประกอบด้วย

 • การตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งจะกำหนดว่าคุณกำลังเรียกใช้สำเนาซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้องหรือไม่ การตรวจสอบจะตรวจหาและอาจปิดการใช้งาน "การโจมตีการเปิดใช้งาน" ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการหลีกเลี่ยงหรือข้ามการเปิดใช้งาน การตรวจสอบ หรือคอมโพเนนต์การอนุญาตสิทธิ์ใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Microsoft การมีการโจมตีการเปิดใช้งานเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์อาจเคยทำการแก้ไขระบบในซอฟต์แวร์ Microsoft ของแท้เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายซอฟต์แวร์ปลอม การโจมตีการเปิดใช้งานนี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานซอฟต์แวร์ตามปกติของคุณ

 • การแจ้งเตือนจะแจ้งคำเตือนเรื่องต่างๆ เป็นระยะๆ เช่น ปัญหาเรื่องคอมโพเนนต์การอนุญาตสิทธิ์ใช้งานผลิตภัณฑ์ของ WindowsWindows ของคุณ หรือเมื่อมี Service Pack เพิ่มเติมล่าสุดสำหรับซอฟต์แวร์ ในปัจจุบัน คอมโพเนนต์การแจ้งเตือนมีอยู่ใน Windows XP, Windows Vista และ Windows 7 และใน Office XP, Office 2003 และ Office 2007 ในบางประเทศ

 • Windows Activation Exploit Detection Update สำหรับ Windows Vista และ Update to Activation Technologies สำหรับ Windows 7 ซึ่งใช้สำหรับตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อค้นหาการโจมตีการเปิดใช้งานที่ทราบ และแจ้งเตือนคุณว่าพบการโจมตีการเปิดใช้งานหรือไม่

เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง เครื่องมือเหล่านี้จึงได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ Microsoft

มีการเก็บข้อมูลใดบ้าง

เพื่อช่วยในการตรวจสอบซอฟต์แวร์ของคุณ เครื่องมือซอฟต์แวร์ Microsoft ของแท้จะเก็บรวบรวมข้อมูลการกำหนดค่าและข้อมูลสถานะจากคอมพิวเตอร์ของคุณไว้บางส่วน เครื่องมือดังกล่าวจะไม่รวบรวมข้อมูลที่เป็นชื่อ ที่อยู่ หรือที่อยู่อีเมลของคุณ

เครื่องมือเหล่านี้จะเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น

 • ผู้ผลิตและรุ่นของคอมพิวเตอร์

 • โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน ได้แก่ ข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ IP รุ่นของระบบปฏิบัติการ รุ่นของซอฟต์แวร์ รุ่นของเบราว์เซอร์ และการตั้งค่าภาษาและภูมิภาค

 • หมายเลขเฉพาะที่กำหนดให้แก่ยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเครื่องมือ (รหัสเฉพาะสากล หรือ GUID)

 • หมายเลขผลิตภัณฑ์ (แฮช) และรหัสผลิตภัณฑ์

 • ชื่อ BIOS, หมายเลขการตรวจทาน และวันที่ตรวจทาน

 • หมายเลขซีเรียลของไดรฟ์ข้อมูลของฮาร์ดไดรฟ์ (แฮช)

 • ข้อมูลที่ระบุว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ ถ้ามีการดำเนินการ

 • ผลลัพธ์ของการตรวจสอบ รวมถึงรหัสข้อผิดพลาดและข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีการเปิดใช้งาน และซอฟต์แวร์ที่ประสงค์ร้ายหรือที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตรวจพบหรือถูกปิดการทำงาน รวมถึง:

  • ตัวระบุการโจมตีการเปิดใช้งาน

  • สถานะปัจจุบันของการโจมตีการเปิดใช้งาน เช่น ถูกกำจัดหรือกักกัน

  • หมายเลขระบุผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม

  • ชื่อแฟ้มของการโจมตีการเปิดใช้งานและแฮชของแฟ้ม ตลอดจนแฮชของคอมโพเนนต์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องที่อาจแสดงถึงการโจมตีการเปิดใช้งาน

 • ชื่อและแฮชของเนื้อหาของแฟ้มคำสั่งการเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าแฟ้มการเริ่มต้นระบบ) เพื่อช่วยให้เราสามารถค้นพบการโจมตีการเปิดใช้งานที่ปรับเปลี่ยนแฟ้ม

มีการเก็บข้อมูลเมื่อใด

เครื่องมือสำหรับซอฟต์แวร์ Microsoft ของแท้จะเก็บข้อมูลที่ระบุข้างต้นตามระยะเวลาต่อไปนี้

 • สำหรับเครื่องที่ใช้ Windows Vista SP1 และ Service Pack หลังจากนั้น จะมีการเก็บข้อมูลหลังจากที่มีการติดตั้ง Windows Activation Exploit Detection Update สำหรับ Windows Vista แล้ว นอกจากนี้ จะมีการเก็บและส่งข้อมูลไปยัง Microsoft ทุก 30 วัน แม้ว่าจะไม่ตรวจพบการโจมตีการเปิดใช้งานก็ตาม จะไม่มีการส่งข้อมูลจาก Windows Vista RTM

 • สำหรับเครื่องที่ใช้ Windows 7 จะมีการเก็บข้อมูลหลังจากมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Windows Activation Technologies สำหรับ Windows 7 แล้ว นอกจากนี้จะมีการเก็บและส่งข้อมูลไปยัง Microsoft ทุก 90 วัน แม้ว่าจะไม่ตรวจพบการโจมตีการเปิดใช้งานก็ตาม อย่างไรก็ตาม ถ้าการปรับปรุง Windows Activation Technologies สำหรับ Windows 7 พบว่าไฟล์ที่สำคัญของ Windows ถูกแก้ไข ข้อมูลที่เก็บจากเครื่องนั้นจะถูกส่งทุก 7 วัน จนกว่า Windows จะมีสถานะเป็นของแท้

หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บระหว่างการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ของ Microsoft นั้นจะมีอยู่ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น

ข้อมูลนี้จะมีการใช้งานอย่างไร

เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อ

 • ช่วยป้องกันการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง

 • ปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของเรา

 • พัฒนาสถิติโดยรวม

เราอาจนำข้อมูลรวมที่ได้ไปให้ผู้อื่นใช้ร่วมกันด้วย เช่น ผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งผู้ใช้ประเภท Volume License เพื่อช่วยปกป้องคีย์สิทธิ์การใช้งานของบุคคลเหล่านั้น ทั้งนี้ Microsoft จะไม่ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลนี้ในการระบุตัวตนหรือติดต่อคุณ ยกเว้นเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

มีตัวควบคุมใดที่ใช้งานได้

ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าบางค่าของคอมโพเนนต์การแจ้งเตือนใน Windows XP ได้เอง เมื่อติดตั้งคอมโพเนนต์แล้ว ให้คลิกขวาที่ไอคอนการแจ้งเตือนในถาดระบบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุมที่มีอยู่

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

เราอาจปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว เมื่อมีการดำเนินการปรับปรุง เราจะปรับแก้วันที่ "ปรับปรุงครั้งล่าสุด" ที่ด้านบนสุดของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ขอแนะนำให้คุณตรวจทานคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้เป็นประจำ เพื่อรับทราบว่า Microsoft ปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำชี้แจงนี้ หรือหากคิดว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ โปรดติดต่อเราโดยใช้ เว็บฟอร์ม ของเรา หรือ คุณสามารถส่งอีเมลมาได้ที่

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052