การตั้งค่าลายมือส่วนบุคคลบนแท็บเล็ตพีซี


เมื่อต้องการเพิ่มความเป็นไปได้ที่ลายมือของคุณจะได้รับการรู้จำอย่างถูกต้องในแผงป้อนข้อมูลแท็บเล็ตพีซี และในโปรแกรมสำหรับแท็บเล็ตพีซี ให้ลองใช้เครื่องมือต่อไปนี้

 • การตั้งค่าลายมือส่วนบุคคล ด้วยการให้ตัวอย่างลายมือของคุณ คุณสามารถทำให้แท็บเล็ตพีซีของคุณรู้จำลักษณะลายมือของคุณได้

 • การเรียนรู้คำอัตโนมัติ การเรียนรู้คำอัตโนมัติจะเพิ่มคำที่คุณใช้และวิธีที่คุณเขียนคำเหล่านั้นไปยังพจนานุกรมลายมือของคุณ การทำเช่นนี้จะมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับ ตัวย่อ แสลง และชื่อเฉพาะที่คุณใช้บ่อย

รูปภาพของการรู้จำลายมือส่วนบุคคล
สอนตัวรู้จำให้รู้จักลักษณะลายมือเขียนของคุณ

การตั้งค่าลายมือส่วนบุคคลสามารถใช้กับภาษาอะไรได้บ้าง

การตั้งค่าการรู้จำลายมือส่วนบุคคลนั้นพร้อมใช้งานสำหรับภาษาต่อไปนี้

 • คาตาลัน

 • จีน (ประยุกต์)

 • จีน (ดั้งเดิม)

 • โครเอเชีย

 • เช็ก

 • เดนมาร์ก

 • ดัตช์

 • อังกฤษ

 • ฟินแลนด์

 • ฝรั่งเศส

 • เยอรมัน

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • เกาหลี

 • นอร์เวย์ (บอกมัล)

 • นอร์เวย์ (ไนนอสก์)

 • โปแลนด์

 • โปรตุเกส (บราซิล)

 • โปรตุเกส (โปรตุเกส)

 • โรมาเนีย

 • รัสเซีย

 • เซอร์เบีย (ซิริลลิก)

 • เซอร์เบีย (ละติน)

 • สเปน

 • สวีเดน

การตั้งค่าลายมือส่วนบุคคล

เมื่อคุณให้ตัวอย่างลักษณะลายมือตามธรรมชาติของคุณ แท็บเล็ตพีซีของคุณจะรู้จำลายมือของคุณได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

เปิด 'การตั้งค่าลายมือส่วนบุคคล' ด้วยการเคาะปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตั้งค่าการรู้จำลายมือส่วนบุคคล จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้เคาะ ตั้งค่าการรู้จำลายมือส่วนบุคคล

การตั้งค่าลายมือส่วนบุคคลมีตัวเลือกให้คุณสองตัวเลือกคือ การกำหนดเป้าหมายอักขระเฉพาะหรือคำเฉพาะที่รู้จำได้ไม่ถูกต้อง หรือการสอนเครื่องมือให้รู้จำลักษณะลายมือตามปกติของคุณ

ถ้าคุณสามารถระบุว่าอักขระใดหรือคำใดที่เป็นเหตุของข้อผิดพลาดในการรู้จำมากที่สุด ตารางต่อไปนี้จะสามารถช่วยคุณตัดสินใจได้ว่าตัวเลือกใดที่จะเริ่มทำงานด้วยกับเป้าหมายข้อผิดพลาดชนิดนั้น คุณสามารถทำให้แต่ละส่วนของเครื่องมือสมบูรณ์ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง ถ้าลายมือของคุณมักได้รับการรู้จำอย่างไม่ถูกต้อง การใช้เวลาหลายครั้งทำให้แต่ละส่วนของเครื่องมือสมบูรณ์จะสามารถปรับปรุงผลลัพธ์เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี

ข้อผิดพลาดการรู้จำเป้าหมายเฉพาะ: ตัวเลือกที่เริ่มทำงานด้วย

ตารางต่อไปนี้จะแสดงตัวเลือกที่เริ่มทำงานด้วยในส่วน ข้อผิดพลาดการรู้จำเป้าหมายเฉพาะ ของเครื่องมือ

ชนิดข้อผิดพลาดการรู้จำลายมือ ตัวเลือก
ชนิดข้อผิดพลาดการรู้จำลายมือ

ตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ์อื่นที่ระบุ มักมีการรู้จำที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณเขียนอักขระนั้นตามตัวอักขระเอง ตัวอย่างเช่น ในแผ่นแสดงอักขระหรือพื้นที่การแก้ไขใน 'แผงป้อนข้อมูล'

ตัวเลือก

อักขระหรือคำที่คุณระบุ

ชนิดข้อผิดพลาดการรู้จำลายมือ

คำเฉพาะหรือวลีสั้นๆ มักได้รับการรู้จำอย่างไม่ถูกต้อง

ตัวเลือก

อักขระหรือคำที่คุณระบุ

ถ้าคำหรือวลีที่คุณพยายามกำหนดเป้าหมายนั้นมีความยาวมากกว่าที่อนุญาตคือ 20 อักขระ บนหน้า ใส่ตัวอักขระหรือคำที่คุณต้องการแสดง คุณสามารถแยกอักขระหรือคำนั้นเป็นหลายส่วน ตัวอย่างเช่น "http://www.contoso.com" นั้นยาวเกินไป แต่คุณสามารถแยกเป็น "http://" "www." "contoso" และ ".com" แล้วระบุเป้าหมายแต่ละส่วนสำหรับผลลัพธ์เดียวกัน

ชนิดข้อผิดพลาดการรู้จำลายมือ

ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่างๆ ได้รับการรู้จำอย่างไม่ถูกต้องเช่นเดียวกับอักขระอื่นๆ ที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกัน เช่น ตัวอักษร I กับหมายเลข 1 หรือ S ตัวพิมพ์ใหญ่ กับ s ตัวพิมพ์เล็ก

ตัวเลือก

อักขระที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกัน

ถ้าชุดอักขระไม่ได้อยู่ในรายการ ให้เริ่มต้นด้วย อักขระหรือคำที่คุณระบุ แทน

การสอนตัวรู้จำให้รู้จักลักษณะลายมือเขียนของคุณ: ตัวเลือกที่เริ่มทำงานด้วย

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวเลือกที่เริ่มทำงานด้วยในส่วน สอนตัวรู้จำให้รู้จักลักษณะลายมือเขียนของคุณ ของเครื่องมือ

ชนิดข้อผิดพลาดการรู้จำลายมือ ตัวเลือก
ชนิดข้อผิดพลาดการรู้จำลายมือ

ตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ์อื่นๆ จำนวนมาก มักมีการรู้จำที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณเขียนอักขระนั้นตามตัวอักขระเอง ตัวอย่างเช่น ในแผ่นแสดงอักขระหรือพื้นที่การแก้ไขของ 'แผงป้อนข้อมูล'

ตัวเลือก

ตัวเลข สัญลักษณ์ และตัวอักษร

ชนิดข้อผิดพลาดการรู้จำลายมือ

คำต่างๆ มักจะได้รับการรู้จำอย่างไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเขียนลงในแผ่นสำหรับเขียน

ตัวเลือก

ประโยค

การเรียนรู้คำอัตโนมัติ

การเรียนรู้คำอัตโนมัติจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำที่คุณใช้และวิธีที่คุณเขียนคำเหล่านั้น เพื่อที่ตัวรู้จำลายมือจะสามารถเรียนรู้คำศัพท์และลักษณะลายมือของคุณ

ข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมด้วยการเรียนรู้คำอัตโนมัติจะเก็บไว้ในโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ และไม่มีการส่งไปยัง Microsoft เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและวิธีการใช้ ให้ไปที่ส่วน 'การรู้จำลายมือ' ของ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลแบบออนไลน์ ถ้าคุณปิดการเรียนรู้คำอัตโนมัติ ข้อมูลใดๆ ที่ได้รวบรวมและเก็บไว้ด้วยการเรียนรู้คำอัตโนมัติจะถูกลบทิ้ง

คุณสามารถเปิดหรือปิดการเรียนรู้คำอัตโนมัติได้ทุกเวลาบนแท็บ 'ลายมือ' ใน 'ปากกาและการสัมผัส' ใน 'แผงควบคุม'

เปิด 'ปากกาและการสัมผัส' ด้วยการเคาะปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วเคาะ แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ปากกาและการสัมผัส แล้วในรายการผลลัพธ์ ให้เคาะ ปากกาและการสัมผัส (ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้แท็บเล็ตพีซี หรือคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอสัมผัสอยู่ คุณจะไม่สามารถเห็น 'ปากกาและการสัมผัส' ได้)

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนแท็บ 'ลายมือ' ใน 'ปากกาและการสัมผัส' ใน 'แผงควบคุม' ได้ การตั้งค่าเหล่านั้นอาจถูกควบคุมโดยนโยบายกลุ่ม ถ้าการตั้งค่าไม่พร้อมใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เหตุใด Windows จึงไม่อนุญาตให้ฉันเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบ

 • การเรียนรู้คำอัตโนมัติจะใช้ดัชนีWindows Search ในการเรียนรู้คำศัพท์ของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับดัชนี หรือถ้า Windows Search ปิดอยู่ ปัญหานั้นอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้คำอัตโนมัติได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนี Windows Search ให้ดูที่ การค้นหาใน Windows: คำถามที่ถามบ่อย

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีอื่นๆ ในการปรับปรุงการรู้จำลายมือ ให้ดูที่ กลวิธีในการปรับปรุงการรู้จำลายมือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่