ฮับ สวิตช์ เราเตอร์ และจุดเข้าใช้งานแตกต่างกันอย่างไร


ฮับ สวิตช์ เราเตอร์ และ จุดเข้าใช้งาน ทั้งหมดนี้ใช้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ เข้าด้วยกันบนเครือข่าย อย่างไรก็ดีอุปกรณ์แต่ละอย่างมีความแตกต่างกันในด้านความสามารถ

ฮับ

ฮับช่วยให้คอมพิวเตอร์ต่างๆ บนเครือข่ายสามารถสื่อสารกันได้ คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต่อเข้ากับฮับโดยสายอีเทอร์เน็ต และส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยผ่านฮับ ฮับไม่สามารถระบุแหล่งข้อมูลหรือปลายทางที่กำหนดของข้อมูลที่ได้รับ ดังนั้นจึงส่งข้อมูลไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับฮับ ซึ่งรวมถึงเครื่องที่ส่งข้อมูลดังกล่าวด้วย ฮับสามารถส่งหรือรับข้อมูล แต่ไม่สามารถทำทั้งสองอย่างได้ในเวลาเดียวกัน จึงทำให้ฮับทำงานช้ากว่าสวิตช์ ฮับเป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนน้อยที่สุดและมีราคาถูกที่สุดของอุปกรณ์เหล่านี้

ภาพประกอบของเครือข่ายที่มีฮับ
เครือข่ายที่ใช้ฮับ

สวิตช์

สวิตช์ทำงานแบบเดียวกับฮับ แต่สามารถระบุปลายทางที่กำหนดของข้อมูลที่ได้รับ ดังนั้นจึงส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่ควรจะได้รับข้อมูลเท่านั้น สวิตช์สามารถส่งและรับข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่าฮับ ถ้าเครือข่ายในบ้านมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสี่เครื่อง หรือคุณต้องการใช้เครือข่ายสำหรับกิจกรรมที่ต้องการการส่งข้อมูลจำนวนมากระหว่างคอมพิวเตอร์ (เช่น เล่นเกมบนเครือข่าย หรือฟังเพลงร่วมกัน) คุณควรใช้สวิตช์มากกว่าฮับ สวิตช์มีราคาแพงกว่าฮับเล็กน้อย

เราเตอร์

เราเตอร์จะช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้ และสามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่างสองเครือข่าย เช่น ระหว่างเครือข่ายในบ้านกับอินเทอร์เน็ต ความสามารถในการกำหนดปริมาณการใช้เครือข่ายนี้จึงเป็นที่มาของชื่อเราเตอร์ โดยเราเตอร์มีทั้งแบบผ่านสาย (ใช้สายอีเทอร์เน็ต) หรือไร้สาย ในกรณีที่คุณเพียงต้องการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของคุณ ฮับและสวิตช์สามารถใช้งานได้ แต่ถ้าคุณต้องการให้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดของคุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้โมเด็มเครื่องเดียว ให้ใช้เราเตอร์หรือโมเด็มที่มีเราเตอร์ในตัว นอกจากนี้โดยทั่วไปแล้วเราเตอร์ยังมีระบบการรักษาความปลอดภัยในตัว เช่น ไฟร์วอลล์ เราเตอร์จะมีราคาแพงกว่าฮับและสวิตช์

ภาพประกอบของเครือข่ายที่มีเราเตอร์แบบผ่านสาย
เครือข่ายที่ใช้เราเตอร์แบบผ่านสาย

จุดเข้าใช้งาน

จุดเข้าใช้งาน (หรือที่เรียกว่า สถานีฐาน) จะช่วยให้สามารถเข้าถึงแบบไร้สายไปยังเครือข่ายอีเทอร์เน็ตแบบผ่านสายได้ จุดเข้าใช้งานจะเสียบสายเข้ากับฮับ สวิตช์ หรือเราเตอร์แบบผ่านสาย และส่งสัญญาณแบบไร้สายออกมา ซึ่งจะช่วยให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับเครือข่ายแบบผ่านสายได้ จุดเข้าใช้งานจะทำหน้าที่คล้ายกับหอส่งสัญญาณของโทรศัพท์เคลื่อนที่ นั่นคือคุณสามารถย้ายจากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ในขณะที่ยังใช้การเข้าถึงแบบไร้สายกับเครือข่ายได้ เมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย โดยใช้เครือข่ายไร้สายสาธารณะในสนามบิน ร้านกาแฟ หรือโรงแรม โดยปกติจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านจุดเข้าใช้งาน ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของคุณแบบไร้สาย และคุณมีเราเตอร์ที่สามารถทำงานแบบไร้สายได้ คุณไม่จำเป็นต้องมีจุดเข้าใช้งาน จุดเข้าใช้งานจะไม่มีเทคโนโลยีที่มากับอุปกรณ์สำหรับการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน เมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน คุณต้องต่อสายจุดเข้าใช้งานกับเราเตอร์ หรือโมเด็มที่มีเราเตอร์ในตัว

ภาพประกอบของเครือข่ายที่มีจุดเข้าใช้งานและเราเตอร์แบบผ่านสาย
เครือข่ายที่ใช้เราเตอร์แบบมีผ่านสายและจุดเข้าใช้งาน


ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่