แป้นพิมพ์ลัดของ Internet Explorer


คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดของ Internet Explorer เพื่อทำงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว หรือทำงานได้โดยไม่ต้องใช้เมาส์

แสดงทั้งหมด

การดูและสำรวจเว็บเพจ

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้ในการดูและสำรวจเว็บเพจ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
ให้กดแป้น

แสดง 'วิธีใช้'

F1

สลับไปมาระหว่างมุมมองแบบเต็มหน้าจอและมุมมองแบบปกติของหน้าต่างเบราว์เซอร์

F11

ย้ายไปข้างหน้าผ่านรายการต่างๆ บนเว็บเพจ แถบที่อยู่ หรือแถบรายการโปรด

Tab

ย้อนกลับผ่านรายการต่างๆ บนเว็บเพจ แถบที่อยู่ หรือแถบรายการโปรด

Shift+Tab

เริ่มการเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์

F7

ไปยังโฮมเพจของคุณ

Alt+Home

ไปยังเพจถัดไป

Alt+ลูกศรขวา

ไปยังเพจก่อนหน้า

Alt+ลูกศรซ้าย หรือ Backspace

แสดงเมนูทางลัดสำหรับการเชื่อมโยง

Shift+F10

ย้ายไปข้างหน้าผ่านเฟรมและองค์ประกอบต่างๆ ของเบราว์เซอร์ (จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อปิดใช้งานการเรียกดูแบบแท็บไว้)

Ctrl+Tab หรือ F6

ย้อนกลับระหว่างเฟรม (จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อปิดใช้งานการเรียกดูแบบแท็บไว้)

Ctrl+Shift+Tab

เลื่อนไปยังส่วนต้นของเอกสาร

ลูกศรขึ้น

เลื่อนไปยังส่วนท้ายของเอกสาร

ลูกศรลง

เลื่อนไปยังส่วนต้นของเอกสารด้วยระยะห่างที่มากขึ้น

Page Up

เลื่อนไปยังส่วนท้ายของเอกสารด้วยระยะห่างที่มากขึ้น

Page Down

ย้ายไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของเอกสาร

Home

ย้ายไปที่ตำแหน่งสิ้นสุดของเอกสาร

End

ค้นหาบนเพจนี้

Ctrl+F

ฟื้นฟูเว็บเพจปัจจุบัน

F5

ฟื้นฟูเว็บเพจปัจจุบัน แม้ว่าการประทับเวลาของรุ่นที่อยู่บนเว็บและรุ่นที่เก็บไว้ในเครื่องของคุณจะเป็นเวลาเดียวกัน

Ctrl+F5

หยุดการดาวน์โหลดเพจ

Esc

เปิดเว็บไซต์หรือเพจใหม่

Ctrl+O

เปิดหน้าต่างใหม่

Ctrl+N

เปิดหน้าต่างการเรียกดูแบบ InPrivate ใหม่

Ctrl+Shift+P

ทำสำเนาแท็บ (เปิดแท็บปัจจุบันในแท็บใหม่)

Ctrl+K

เปิดแท็บสุดท้ายที่คุณปิดไปใหม่

Ctrl+Shift+T

ปิดหน้าต่างปัจจุบัน (ถ้าคุณเปิดแท็บไว้เพียงแท็บเดียวเท่านั้น)

Ctrl+W

บันทึกเพจปัจจุบัน

Ctrl+S

พิมพ์เพจปัจจุบันหรือเฟรมที่ใช้งานอยู่

Ctrl+P

เปิดใช้งานการเชื่อมโยงที่เลือก

Enter

เปิดรายการโปรด

Ctrl+I

เปิดประวัติ

Ctrl+H

เปิดเนื้อหาสรุป

Ctrl+J

เปิดเมนู 'หน้า'

Alt+P

เปิดเมนู 'เครื่องมือ'

Alt+ค

เปิดเมนู 'วิธีใช้'

Alt+ว

การทำงานกับแท็บ

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้เมื่อทำงานกับแท็บ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
ให้กดแป้น

เปิดการเชื่อมโยงในแท็บใหม่ ให้ทำงานอยู่เบื้องหลัง

Ctrl+คลิก

เปิดการเชื่อมโยงในแท็บใหม่ ให้ทำงานอยู่เบื้องหน้า

Ctrl+Shift+คลิก

เปิดแท็บใหม่ ให้ทำงานอยู่เบื้องหน้า

Ctrl+T

สลับระหว่างแท็บ

Ctrl+Tab หรือ Ctrl+Shift+Tab

ปิดแท็บปัจจุบัน (หรือหน้าต่างปัจจุบัน ถ้าการเรียกดูแบบแท็บถูกปิดใช้งานอยู่)

Ctrl+W

เปิดแท็บใหม่ให้ทำงานอยู่เบื้องหน้าโดยไม่ต้องแสดงแถบที่อยู่

Alt+Enter

สลับไปยังหมายเลขแท็บที่ระบุ

Ctrl+n (โดยที่ n คือตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 8)

สลับไปยังแท็บสุดท้าย

Ctrl+9

ปิดแท็บอื่นๆ

Ctrl+Alt+F4

สลับเพื่อเปิดหรือปิด 'แท็บด่วน' (มุมมองรูปขนาดย่อ)

Ctrl+Q

การใช้การย่อ/ขยาย

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้สำหรับการย่อ/ขยาย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
ให้กดแป้น

เพิ่มการขยาย (+ 10%)

Ctrl+เครื่องหมายบวก

ลดการขยาย (- 10%)

Ctrl+เครื่องหมายลบ

ย่อ/ขยายเป็น 100%

Ctrl+0

การใช้การค้นหา

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้สำหรับการค้นหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
ให้กดแป้น

ไปยังกล่องค้นหา

Ctrl+E

เปิด 'แบบสอบถามการค้นหา' ในแท็บใหม่

Alt+Enter

เปิดเมนู 'ผู้ให้บริการการค้นหา'

Ctrl+ลูกศรลง

การใช้ 'ตัวอย่างก่อนพิมพ์'

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้เพื่อแสดงตัวอย่างและพิมพ์เว็บเพจ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
ให้กดแป้น

ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์และพิมพ์เพจ

Alt+P

เปลี่ยนแปลงกระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ การวางแนว และระยะขอบสำหรับเพจนี้

Alt+ง

แสดงหน้าแรกที่จะพิมพ์

Alt+Home

แสดงหน้าก่อนหน้าที่จะพิมพ์

Alt+ลูกศรซ้าย

พิมพ์หมายเลขหน้าที่คุณต้องการแสดง

Alt+A

แสดงหน้าถัดไปที่จะพิมพ์

Alt+ลูกศรขวา

แสดงหน้าสุดท้ายที่จะพิมพ์

Alt+End

ระบุลักษณะของการพิมพ์เฟรม (ตัวเลือกนี้จะมีให้เมื่อคุณกำลังพิมพ์เว็บเพจที่ใช้เฟรมเท่านั้น)

Alt+ฟ

ปิดตัวอย่างก่อนพิมพ์

Alt+C

การใช้แถบที่อยู่

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้กับแถบที่อยู่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
ให้กดแป้น

เลือกข้อความในแถบที่อยู่

Alt+D

แสดงรายการที่อยู่ที่คุณเคยพิมพ์

F4

เมื่ออยู่ในแถบที่อยู่ จะย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดตัดคำถัดไปทางด้านซ้ายในที่อยู่ (จุดหรือเครื่องหมายทับ)

Ctrl+ลูกศรซ้าย

เมื่ออยู่ในแถบที่อยู่ จะย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดตัดคำถัดไปทางด้านขวาในที่อยู่ (จุดหรือหรือเครื่องหมายทับ)

Ctrl+ลูกศรขวา

เพิ่ม "www." ที่ตำแหน่งก่อนหน้า และ".com" ต่อท้ายข้อความที่พิมพ์ในแถบที่อยู่

Ctrl+Enter

เลื่อนขึ้นไปยังรายการที่ตรงกันที่ได้มาจาก 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ'

ลูกศรขึ้น

เลื่อนลงไปยังรายการที่ตรงกันที่ได้มาจาก 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ'

ลูกศรลง

การเปิดเมนูแถบเครื่องมือของ Internet Explorer

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้เพื่อเปิดแถบเครื่องมือของ Internet Explorer และเมนูต่างๆ ของแถบคำสั่ง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
ให้กดแป้น

เปิดเมนู 'หน้าแรก'

Alt+M

เปิดเมนู 'พิมพ์'

Alt+ร

เปิดเมนู 'RSS'

Alt+ล

เปิดเมนู 'เครื่องมือ'

Alt+ค

เปิดเมนู 'ความปลอดภัย'

Alt+S

เปิดเมนู 'วิธีใช้'

Alt+ใ

การทำงานกับเนื้อหาสรุป ประวัติ และรายการโปรด

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้เมื่อทำงานกับเนื้อหาสรุป ประวัติ และรายการโปรด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
ให้กดแป้น

เพิ่มเพจปัจจุบันไว้ในรายการโปรด (หรือสมัครใช้งานเนื้อหาสรุปเมื่ออยู่ในมุมมองเนื้อหาสรุป)

Ctrl+D

ลบประวัติการเรียกดู

Ctrl+Shift+Del

เปิดหน้าต่างการเรียกดูแบบ InPrivate

Ctrl+Shift+P

เปิดกล่องโต้ตอบ 'จัดระเบียบรายการโปรด'

Ctrl+B

เลื่อนรายการที่เลือกในรายชื่อรายการโปรดขึ้นภายในกล่องโต้ตอบ 'จัดระเบียบรายการโปรด'

Alt+ลูกศรขึ้น

เลื่อนรายการที่เลือกในรายชื่อรายการโปรดลงภายในกล่องโต้ตอบ 'จัดระเบียบรายการโปรด'

Alt+ลูกศรลง

เปิด 'ศูนย์กลางรายการโปรด' และแสดงรายการโปรดของคุณ

Alt+C

เปิด 'ศูนย์กลางรายการโปรด' และแสดงประวัติของคุณ

Ctrl+H

เปิด 'ศูนย์กลางรายการโปรด' และแสดงเนื้อหาสรุปของคุณ

Ctrl+J

เปิด 'ศูนย์กลางรายการโปรด' และแสดงเนื้อหาสรุปของคุณ

Ctrl+Shift+J

เปิดเมนู 'เพิ่มในรายการโปรด' (หรือเปิด 'สมัครใช้งานเนื้อหาสรุป' เมื่ออยู่ในมุมมองเนื้อหาสรุป)

Alt+Z

เปิดเมนู 'รายการโปรด' จากแถบเมนู

Alt+A

แสดงเนื้อหาสรุปทั้งหมด (เมื่ออยู่ในมุมมองเนื้อหาสรุป)

Alt+ท

ทำเครื่องหมายเนื้อหาสรุปว่าอ่านแล้ว (เมื่ออยู่ในมุมมองเนื้อหาสรุป)

Alt+M

วางเคอร์เซอร์ในกล่องค้นหาในมุมมองเนื้อหาสรุป

Alt+S

การแก้ไข

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้เมื่อแก้ไขเว็บเพจ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
ให้กดแป้น

เอารายการที่เลือกออก และคัดลอกลงในคลิปบอร์ด

Ctrl+X

คัดลอกรายการที่เลือกลงในคลิปบอร์ด

Ctrl+C

แทรกเนื้อหาของคลิปบอร์ดลงในตำแหน่งที่เลือก

Ctrl+V

เลือกรายการทั้งหมดบนเว็บเพจปัจจุบัน

Ctrl+A

เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Internet Explorer

F12

การใช้แถบข้อมูล

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้เมื่อทำงานกับแถบข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
ให้กดแป้น

เลื่อนโฟกัสไปยังแถบข้อมูล

Alt+N

คลิกแถบข้อมูล

Spacebarต้องการความช่วยเหลือหรือไม่