แป้นพิมพ์ลัดของ Windows Media Center


คุณสามารถเข้าถึงคุณลักษณะใดๆ ใน Windows Media Center โดยใช้แป้นพิมพ์เพียงอย่างเดียวได้ นอกจากนี้ Media Center ยังมีแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ เพื่อให้การนำทางด้วยแป้นพิมพ์ง่ายขึ้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะ 'ความง่ายในการเข้าถึง' เช่น 'โปรแกรมผู้บรรยาย' และ 'แว่นขยาย' ให้ดูที่ การใช้คุณลักษณะ 'ความง่ายในการเข้าถึง' ใน Windows Media Center

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ของ Media Center สำหรับแป้นพิมพ์ลัดอื่นๆ ของ Windows ให้ดูที่ แป้นพิมพ์ลัด

การใช้ทางลัดในการนำทางพื้นฐาน

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีใช้ทางลัดสำหรับการนำทางพื้นฐานใน Media Center

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
ใช้แป้นนี้ หรือแป้นพิมพ์ลัดนี้

เปิด Media Center หรือกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้นของ Media Center

Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows+Alt+Enter

ยอมรับการเลือก

Enter

กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

Backspace

ไปยังตัวเลือกแรกในรายการ

Home

ไปยังตัวเลือกสุดท้ายในรายการ

End

ย้ายไปทางซ้าย ขวา ขึ้น หรือลง

แป้นลูกศร

เข้าหรือออกจากโหมดเต็มหน้าจอ

Alt+Enter

การใช้ทางลัดเพื่อควบคุมเสียง

ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการใช้ทางลัดเพื่อควบคุมเสียง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
ใช้แป้นนี้ หรือแป้นพิมพ์ลัดนี้

ปิดหรือเปิดเสียง

F8

ลดระดับเสียงให้เบาลง

F9

เพิ่มระดับเสียงให้ดังขึ้น

F10

ไปที่หน้า 'ไลบรารีเพลง'

Ctrl+M

เล่นเพลง

Ctrl+Shift+P

หยุดการเล่นเพลง

Ctrl+Shift+S

หยุดเพลงชั่วคราวหรือเล่นเพลงต่อ

Ctrl+P

ไปที่จุดเริ่มต้นของเพลงปัจจุบัน

Ctrl+B

ข้ามไปยังเพลงถัดไป

Ctrl+F

กรอเพลงไปข้างหน้า

Ctrl+Shift+F

ริพซีดี

Ctrl+R

แสดงเมนูทางลัด

Ctrl+D

การใช้ทางลัดต่างๆ เพื่อดูและบันทึกรายการทีวี

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการใช้ทางลัดเพื่อดูและบันทึกรายการทีวี

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
ใช้แป้นนี้ หรือแป้นพิมพ์ลัดนี้

ไปที่ 'รายการทีวีที่บันทึกไว้'

Ctrl+O

ไปที่ 'รายการแนะนำ'

Ctrl+G

ไปที่รายการทีวีที่ถ่ายทอดสด

Ctrl+T

เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนกว้างยาวของหน้าจอ (ย่อ/ขยาย)

Ctrl+Shift+Z

บันทึกรายการทีวี

Ctrl+R

หยุดรายการทีวีที่ถ่ายทอดสดหรือรายการทีวีที่บันทึกไว้ชั่วคราวหรือเล่นต่อ

Ctrl+P

หยุดการบันทึกหรือหยุดการเล่นรายการทีวี

Ctrl+Shift+S

เล่นรายการทีวีต่อ

Ctrl+Shift+P

กรอรายการทีวีที่ถ่ายทอดสดหรือรายการทีวีที่บันทึกไว้กลับ

Ctrl+Shift+B

กรอรายการทีวีถ่ายทอดสดหรือรายการทีวีที่บันทึกไว้ไปข้างหน้า

Ctrl+Shift+F

ข้ามย้อนหลัง

Ctrl+B

ข้ามไปข้างหน้า

Ctrl+F

แสดงเมนูทางลัด

Ctrl+D

ไปยังช่องถัดไป

Page Up

ไปยังช่องก่อนหน้า

Page Down

การใช้ทางลัดเพื่อดูรูปภาพ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการใช้ทางลัดเพื่อดูรูปภาพ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
ใช้แป้นนี้ หรือแป้นพิมพ์ลัดนี้

ไปที่รูปภาพ

Ctrl+I

ขยายรูปภาพ

Enter

เล่นการนำเสนอภาพนิ่ง

Ctrl+Shift+P

หยุดการนำเสนอภาพนิ่ง

Ctrl+Shift+S

หยุดการนำเสนอภาพนิ่งชั่วคราวหรือเล่นต่อ

Ctrl+P

ข้ามย้อนหลังไปยังรูปภาพก่อนหน้า

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรซ้าย

ข้ามไปข้างหน้าไปยังรูปภาพถัดไป

ลูกศรลงหรือลูกศรขวา

แสดงเมนูทางลัด

Ctrl+D

การใช้ทางลัดเพื่อเล่นวิดีโอ

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการใช้ทางลัดเพื่อเล่นวิดีโอ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

ไปที่ 'วิดีโอ'

Ctrl+E

เล่นวิดีโอ

Ctrl+Shift+P

หยุดวิดีโอชั่วคราวหรือเล่นวิดีโอต่อ

Ctrl+P

หยุดวิดีโอ

Ctrl+Shift+S

กรอวิดีโอกลับ

Ctrl+Shift+B

กรอวิดีโอไปข้างหน้า

Ctrl+Shift+F

ข้ามย้อนหลัง

Ctrl+B

ข้ามไปข้างหน้า

Ctrl+F

เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนกว้างยาวของหน้าจอ (ย่อ/ขยาย)

Ctrl+Shift+Z

การใช้ทางลัดเพื่อเล่นดีวีดี

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการใช้ทางลัดขณะเล่นดีวีดี

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
ใช้แป้นนี้ หรือแป้นพิมพ์ลัดนี้

ไปที่เมนูดีวีดี

Ctrl+Shift+M

เล่นดีวีดี

Ctrl+Shift+P

หยุดดีวีดีชั่วคราวหรือเล่นดีวีดีต่อ

Ctrl+P

หยุดดีวีดี

Ctrl+Shift+S

กรอดีวีดีกลับ

Ctrl+Shift+B

กรอดีวีดีไปข้างหน้า

Ctrl+Shift+F

ไปยังบทก่อนหน้า

Ctrl+B

ไปยังบทถัดไป

Ctrl+F

เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนกว้างยาวของหน้าจอ (ย่อ/ขยาย)

Ctrl+Shift+Z

เปลี่ยนแปลงการเลือกเสียงของดีวีดี

Ctrl+Shift+A

หมายเหตุ

  • แป้นพิมพ์ลัดบางแป้นที่แสดงรายการไว้ตรงนี้อาจจะไม่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือชนิดของสื่อที่คุณกำลังเล่น ยกตัวอย่างเช่น คุณจะไม่สามารถแสดง 'รายการแนะนำ' ได้ ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณทีวีไว้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่