ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft

ปรับปรุงเมื่อ 11 มิถุนายน 2014
มีผลบังคับใช้เมื่อ 31 กรกฎาคม 2014

ขอบคุณที่เลือก Microsoft!

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างคุณกับ Microsoft (หรือบริษัทในเครือแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศที่คุณอาศัยอยู่) ซึ่งจะอธิบายสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์และบริการตามที่ได้แสดงไว้ในข้อที่ 1.1 เพื่อความสะดวกของคุณ เราได้แสดงข้อกำหนดบางประการของข้อตกลงนี้ในรูปแบบของคำถามและคำตอบ คุณควรตรวจทานข้อตกลงทั้งหมดเนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญและจะก่อให้เกิดข้อตกลงตามกฎหมายที่จะใช้กับคุณเมื่อคุณได้ยอมรับ

1. ขอบเขตของข้อตกลง การยอมรับ และการเปลี่ยนแปลง

1.1. ข้อตกลงนี้ครอบคลุมบริการใดบ้าง Outlook.com (เดิมเรียกว่า Hotmail), OneDrive (เดิมเรียกว่า SkyDrive), บัญชี Microsoft, Microsoft Family Safety, Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker, Windows Live Mail, Windows Live Writer (บริการเหล่านี้รวมเรียกว่า “บริการของ Windows”), Office.com, Microsoft Office 365 Home Premium, Microsoft Office 365 University และบริการภายใต้ชื่อ Microsoft Office อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับข้อตกลงนี้ผ่านข้อตกลงเพิ่มเติม (“บริการของ Office”), Bing และ MSN คือบริการหลักที่ครอบคลุมในข้อตกลงนี้ โดยบริการเหล่านี้ รวมถึงซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และบริการอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับข้อตกลงนี้จะรวมเรียกว่า “บริการ” บริการนี้อาจไม่สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์หรือบริการที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอก ในการใช้บริการ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ (“ข้อตกลงนี้”)

1.2. ฉันจะยอมรับข้อตกลงนี้ได้อย่างไร โดยการใช้หรือการเข้าถึงบริการ หรือโดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อมีตัวเลือกในส่วนติดต่อผู้ใช้ให้แก่คุณ แสดงว่าคุณได้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้โดยที่คุณไม่มีการแก้ไขใดๆ หากคุณไม่ยอมรับ คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้

1.3. หลังจากที่ฉันได้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ Microsoft สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้หรือไม่ ได้ Microsoft อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว หากเรากระทำการดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางส่วนติดต่อผู้ใช้ ทางข้อความอีเมล หรือโดยวิธีอื่นใดที่เหมาะสม การใช้บริการของคุณนับจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผล แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่ได้เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องหยุดใช้บริการและยกเลิกบริการที่ได้ชำระเงินแล้ว โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อที่ 9.10 และปิดบัญชี Microsoft ของคุณ มิฉะนั้น ข้อกำหนดใหม่จะมีผลกับคุณ

1.4. การเปลี่ยนแปลงประเภทใดในบริการที่ฉันสามารถคาดได้ว่าจะมีขึ้น เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบริการและสามารถเปลี่ยนแปลงบริการได้ทุกเมื่อ เราอาจให้บริการหรือคุณลักษณะของบริการที่เป็นรุ่นเบต้า ซึ่งอาจทำงานได้อย่างไม่ถูกต้องหรือทำงานได้ไม่เหมือนกับรุ่นสุดท้าย เราอาจหยุดให้บริการบางส่วนในบางครั้ง ซึ่งเราจะทำเช่นนั้น เช่น ในกรณีที่ไม่เหมาะสมที่เราจะให้บริการอีกต่อไป เทคโนโลยีมีความรุดหน้า ความคิดเห็นจากลูกค้าที่แสดงว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงของเรากับบุคคลภายนอกที่ไม่อนุญาตให้เราให้บริการในส่วนของบุคคลภายนอกนั้นอีกต่อไป หรือประเด็นภายนอกที่เกิดขึ้นและทำให้เกิดความไม่รอบคอบหากได้ดำเนินการต่อหรือทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้

1.5. ฉันต้องมีอายุเท่าใดจึงจะใช้บริการได้ ในการใช้บริการ คุณจะต้องเป็นผู้ “บรรลุนิติภาวะ” ตามเกณฑ์อายุในประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้ผูกพันตามข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณมีอายุถึงเกณฑ์ของผู้บรรลุนิติภาวะในประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือไม่ หรือไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีขึ้นก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่สร้างบัญชี คุณจะต้องยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีหรือบริการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการซื้อสินค้า ไม่ว่าบัญชีของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะได้รับการเปิดใช้งานแล้วหรือจะถูกสร้างขึ้นในภายหลัง

2. บัญชี Microsoft

2.1. บัญชี Microsoft คืออะไร บัญชี Microsoft คือบริการที่ให้คุณลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และบริการต่างๆ ของ Microsoft รวมถึงที่ให้บริการโดยคู่ค้าของ Microsoft ที่คัดสรรแล้ว เมื่อสร้างบัญชี Microsoft เราจะขอข้อมูลบางอย่างจากคุณ เช่น ชื่อและรหัสผ่าน วันเกิด ข้อมูลประชากรบางอย่าง และข้อมูลการรักษาความปลอดภัย เช่น ที่อยู่อีเมลสำรองหรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลหรือชื่อผู้ใช้ที่คุณใช้ในการสร้างบัญชี Microsoft จะไม่ซ้ำกันตราบใดที่คุณยังมีการใช้งานบัญชี Microsoft ของคุณอยู่ ในกรณีที่มีการปิดบัญชี Microsoft ของคุณ ไม่ว่าโดยคุณหรือ Microsoft ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ ที่อยู่อีเมลหรือชื่อผู้ใช้ดังกล่าวอาจมีการนำไปใช้ใหม่ในระบบและกำหนดให้กับผู้ใช้อื่น เจ้าของบัญชี Microsoft ปัจจุบันอาจต้องให้ข้อมูลการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ใช้บัญชี Microsoft ของตนต่อไปได้ หากต้องการเข้าถึงและจัดการบัญชี Microsoft และข้อมูลการรักษาความปลอดภัย คุณสามารถไปที่เว็บเพจข้อมูลการรักษาความปลอดภัย (https://account.live.com/proofs/Manage) หากต้องการเข้าถึงบริการของ Windows และ Office คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Microsoft โปรดดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่ Microsoft เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Microsoft ของคุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อการเก็บข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านที่เป็นความลับของคุณ รวมถึงรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี Microsoft ของคุณ คุณสามารถใช้บัญชี Microsoft เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ของ Microsoft (เช่น Windows, บริการ Xbox และ Windows Phone) ในกรณีดังกล่าว หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการ รวมถึงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างไปจากข้อตกลงฉบับนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นก็อาจมีผลบังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการของคุณด้วย คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกปี เพื่อให้บริการที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ยังคงทำงานอยู่ หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อเสนอสำหรับบริการที่ได้ชำระเงิน หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะปิดบัญชีของคุณ (ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการของ Windows, Office ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในบัญชีของคุณ และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดที่ใช้บัญชี Microsoft หากบริการของคุณถูกยกเลิก เราจะลบข้อมูล (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ หรือจะยกเลิกการเชื่อมโยงข้อมูลกับคุณและบัญชี Microsoft ของคุณ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้เราต้องเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้

2.2. ฉันควรทำอย่างไรหากไม่สามารถเข้าถึงบัญชี Microsoft ของฉันได้ หากคุณลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่สามารถเข้าถึงบัญชี Microsoft ของคุณได้ คุณสามารถกู้คืนบัญชี Microsoft ของคุณได้โดยไปที่เว็บเพจการตั้งรหัสผ่านใหม่ (https://account.live.com/password/reset) เราจะพยายามอย่างดีที่สุดในการช่วยคุณกู้คืนบัญชี Microsoft ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าบัญชี Microsoft หรือเนื้อหาของคุณจะได้รับการกู้คืน

2.3. ฉันควรทำอย่างไรหากได้รับบัญชี Microsoft จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Microsoft Microsoft ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถโอนบัญชี Microsoft ของตนได้ แม้ในบางกรณี เราจะอนุญาตให้คุณรับบัญชี Microsoft จากบุคคลภายนอก เช่น โรงเรียน ธุรกิจ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ดูแลของโดเมนที่ได้รับจัดการ (http://www.domains.live.com) ในกรณีนั้น บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจมีสิทธิเพิ่มเติมเหนือบัญชี Microsoft ของคุณ เช่น ความสามารถในการตั้งรหัสผ่านของคุณใหม่ ดูการใช้บัญชีหรือข้อมูลโพรไฟล์ของคุณ อ่านหรือเก็บข้อมูลในบัญชีของคุณ หรือระงับหรือยกเลิกบัญชี Microsoft ของคุณ ในกรณีเหล่านี้ คุณต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้รวมถึงเงื่อนไขในการใช้อื่นๆ จากบุคคลภายนอก ซึ่งควรจัดเตรียมไว้ให้แก่คุณโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเงื่อนไขการใช้อื่นๆ ของบุคคลภายนอก หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบของโดเมนที่ได้รับการจัดการ คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในบัญชีที่อยู่บนโดเมนนั้น

3. ข้อมูล

3.1. ใครเป็นเจ้าของข้อมูลที่ฉันได้วางไว้ในบริการ คุณเป็นเจ้าของข้อมูลนั้น บางบริการอนุญาตให้คุณสื่อสารกับผู้อื่น รวมทั้งแบ่งปันหรือจัดเก็บแฟ้มได้หลายประเภท เช่น รูปถ่าย เอกสาร เพลง และวิดีโอ ข้อมูลในการติดต่อสื่อสารและแฟ้มของคุณคือ “ข้อมูล” ของคุณ ยกเว้นสิ่งที่เราได้ให้สิทธิการใช้งานแก่คุณซึ่งอาจได้รับการรวมเข้าไปในข้อมูลของคุณ (เช่น ภาพตัดปะ) เราจะไม่กล่าวอ้างความเป็นเจ้าของในข้อมูลที่คุณให้ไว้ในบริการ ข้อมูลของคุณยังคงเป็นของคุณ และคุณต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลนั้น เราไม่ได้ควบคุม ตรวจสอบ ชดใช้ ให้การสนับสนุน หรือรับผิดชอบต่อความรับผิดใดๆ ในข้อมูลที่คุณและผู้อื่นได้จัดให้มีขึ้นในบริการ

3.2. ใครสามารถเข้าถึงเนื้อหาของฉันได้ คุณมีอำนาจในการควบคุมบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม หากคุณได้แบ่งปันข้อมูลไว้บนพื้นที่สาธารณะของบริการผ่านคุณลักษณะที่อนุญาตให้สามารถแบ่งปันข้อมูลต่อสาธารณะ หรือในพื้นที่ที่มีการใช้งานร่วมกับบุคคลที่คุณได้เลือกไว้ แสดงว่าคุณยอมรับว่าบุคคลใดก็ตามที่คุณได้แบ่งปันข้อมูลด้วย สามารถใช้ บันทึก ทำซ้ำ แจกจ่าย เผยแพร่ แสดง และส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Microsoft หรือผู้ได้รับสิทธิการใช้งานของ Microsoft หากคุณไม่ต้องการให้บุคคลอื่นมีความสามารถดังกล่าว โปรดอย่าใช้บริการเพื่อแบ่งปันข้อมูลของคุณ ภายในระยะเวลาที่สัญญาฉบับนี้มีผล คุณแสดงและรับประกันว่าคุณมี (และจะมี) สิทธิที่จำเป็นทั้งหมดในข้อมูลที่คุณอัปโหลดหรือแบ่งปันในบริการ รวมทั้งการใช้ข้อมูลตามที่ได้พิจารณาในข้อ 3.2 นี้จะไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายใดๆ

3.3. Microsoft จะดำเนินการกับข้อมูลของฉันอย่างไร เมื่อคุณส่งหรืออัปโหลดข้อมูลไปยังบริการ คุณได้ให้สิทธิ Microsoft ในการใช้ข้อมูลของคุณตามที่จำเป็นทั่วโลกเพื่อให้บริการแก่คุณ ปกป้องคุณ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ทั้งนี้ Microsoft จะใช้และปกป้องข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลสำหรับบริการของ Windows (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=253457), คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Bing (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686), คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ MSN (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248688) และคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลสำหรับบริการของ Office (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=327851) (รวมเรียกว่า “คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล”)

3.4. บริการใช้โฆษณาประเภทใด บริการบางอย่างได้รับการสนับสนุนจากโฆษณา คุณสามารถควบคุมวิธีที่ Microsoft ปรับการโฆษณาให้เป็นแบบส่วนตัวได้ในเว็บไซต์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณและโฆษณาแบบส่วนตัวของ Microsoft (http://choice.microsoft.com) เราจะไม่ใช้ข้อความในอีเมล การสนทนา การสนทนาทางวิดีโอ หรือข้อความเสียงของคุณในการส่งโฆษณาไปถึงคุณ เราจะไม่ใช้เอกสาร ภาพถ่าย หรือแฟ้มส่วนบุคคลอื่นใดในการส่งโฆษณาไปถึงคุณคุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการโฆษณาของเราได้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

3.5. Microsoft มีบริการที่เปิดใช้งานเสียงหรือไม่ มี หากคุณใช้บริการที่เปิดใช้งานเสียง แสดงว่าคุณยินยอมให้ Microsoft บันทึกและเก็บรวบรวมคำสั่งเสียงของคุณเพื่อให้ Microsoft ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและความถูกต้องของบริการที่เปิดใช้งานเสียง รวมถึงการใช้งานอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

3.6. ข้อมูลหรือการกระทำประเภทใดที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อปกป้องลูกค้าของเราและบริการ เราจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ใช้ควบคุมการใช้บริการ ข้อมูลหรือการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ได้รับอนุญาต

 1. i. ห้ามมิให้ใช้บริการเพื่อกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย

 2. ii. ห้ามมิให้มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทำอันตราย หรือคุกคามเด็ก

 3. iii. ห้ามมิให้ส่งสแปมหรือใช้บัญชีของคุณเพื่อช่วยผู้อื่นในการส่งสแปม สแปมคือการส่งอีเมล โพสต์ หรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ไม่พึงประสงค์จำนวนมาก

 4. iv. ห้ามมิให้แสดงรูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อสาธารณะ (เช่น ภาพเปลือย การสมสู่กับสัตว์ ภาพลามกอนาจาร)

 5. v. ห้ามมิให้มีส่วนร่วมในการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือเข้าข่ายหลอกลวง (เช่น การสวมรอยเพื่อหลอกเอาเงิน การปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น)

 6. vi. ห้ามมิให้มีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นอันตรายต่อบริการหรือผู้อื่น (เช่น การกระจายไวรัส การทำให้เกิดความรำคาญ การใช้คำพูดแสดงความเกลียดชัง การสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงต่อผู้อื่น)

 7. vii. ห้ามมิให้ละเมิดสิทธิของผู้อื่น (เช่น การแบ่งปันเพลงที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต การนำไปจำหน่ายต่อหรือแจกจ่ายแผนที่ของ Bing, รูปถ่าย และข้อมูลอื่นๆ)

 8. viii. ห้ามมิให้มีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

ในหลายกรณี Microsoft จะได้รับแจ้งการละเมิดแนวทางปฏิบัติจากการร้องเรียนของลูกค้า แต่เรายังมีการใช้เทคโนโลยีที่จะตรวจสอบการทำอนาจารเด็กหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบ ลูกค้าของเรา หรือผู้อื่นโดยอัตโนมัติ ในการตรวจสอบกรณีดังกล่าว Microsoft หรือตัวแทนของ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การใช้งานนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากที่เราได้อธิบายไว้ในข้อตกลงฉบับนี้และคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

3.7. Microsoft สามารถเอาข้อมูลของฉันออกจากบริการได้หรือไม่ ได้ Microsoft จะเอาข้อมูลออก จำกัดการแจกจ่าย หรือยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลของคุณในกรณีที่เราพิจารณาแล้วว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ เราได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้รายอื่น เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือคำสั่งทางกฎหมายอื่นๆ ที่ให้เอาข้อมูลดังกล่าวออก นอกจากนี้ เรายังอาจบล็อกการส่งข้อความ (เช่น อีเมลหรือข้อความโต้ตอบแบบทันที) ไปยังหรือจากบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปกป้องบริการหรือลูกค้าของเรา หรือเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้

4. การยกเลิกบริการ

4.1. จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ หากคุณละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ เราสามารถดำเนินการได้หลายอย่าง ซึ่งรวมถึงการเอาข้อมูลของคุณออกจากบริการ การระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการของคุณ การปิดใช้งานหรือยกเลิกการให้บริการบัญชี Microsoft ของคุณ (ซึ่งหมายความว่า คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลของ Microsoft ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณได้) และ/หรือแจ้งการกระทำดังกล่าวให้ผู้มีอำนาจที่เหมาะสมทราบ ข้อมูลที่ถูกลบอาจไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้

4.2. มีสาเหตุอื่นที่ฉันอาจสูญเสียการเข้าถึงบริการหรือไม่ มี การไม่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ (ไม่ว่าผ่านทาง Outlook.com, OneDrive หรือบริการอื่นใดที่ใช้บัญชี Microsoft) อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกปี (ดูข้อที่ 2.1) จะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงบริการ รวมทั้งสูญเสียข้อมูลของคุณ (หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อเสนอสำหรับบริการที่ได้ชำระเงิน) นอกจากนี้ Microsoft อาจหยุดให้บริการบางส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 1.4 หากคุณสมัครรับบริการในส่วนที่ต้องชำระเงินและไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด เราอาจระงับหรือยกเลิกบริการดังกล่าว (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อที่ 9.1)

4.3. ฉันสามารถยุติบริการได้อย่างไร คุณสามารถยุติบริการที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม โดยไปที่เว็บเพจบัญชีของคุณ (https://account.live.com/closeaccount.aspx) ในการยกเลิกบริการส่วนที่ได้ชำระเงิน โปรดดูข้อที่ 9.10 หากคุณยกเลิกบริการของคุณ วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการเอาข้อมูลของคุณออกจากบริการคือการเอาข้อมูลดังกล่าวออกจากส่วนต่างๆ ของบริการด้วยตนเอง (ตัวอย่างเช่น ลบอีเมลของคุณด้วยตนเอง) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าในขณะที่คุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณได้ลบหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกปิดลง ข้อมูลนั้นอาจยังคงอยู่ในระบบสักระยะหนึ่ง โปรดดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการเก็บข้อมูลของ Microsoft

4.4. จะเกิดอะไรขึ้นหากบริการของฉันถูกยกเลิกหรือยุติลง หากบริการของคุณถูกยกเลิกหรือยุติลง (ไม่ว่าจะเกิดจากคุณหรือเรา) สิทธิในการใช้บริการของคุณจะหยุดลงในทันทีและการให้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการจะสิ้นสุดลง จากนั้น คุณจะต้องถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์นั้น หรืออีกกรณีหนึ่ง เราอาจปิดใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าว หากบัญชี Microsoft ของคุณถูกยกเลิก (ไม่ว่าจะเกิดจากคุณหรือเรา) สิทธิในการใช้บัญชี Microsoft จะหยุดลงในทันที หากบริการของคุณถูกยกเลิกหรือยุติลง หรือหากบัญชี Microsoft ของคุณถูกปิด เราจะลบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ หรือยกเลิกการเชื่อมโยงข้อมูลกับคุณและบัญชี Microsoft ของคุณ เราไม่ต้องรับผิดชอบในการส่งคืนข้อมูลให้กับคุณ

5. ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญต่อเรา เราจะอธิบายวิธีที่เราใช้และปกป้องข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญ ดังนั้น โปรดอ่านข้อมูลอย่างละเอียด ข้อตกลงฉบับนี้ได้รวมคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลไว้สำหรับใช้อ้างอิง การใช้บริการหรือยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ แสดงว่าคุณยินยอมให้ Microsoft เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

6. การให้บริการที่ติดขัดและการสำรองข้อมูล

เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้บริการดำเนินต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม บริการออนไลน์ทั้งหมดอาจมีการทำงานที่ติดขัดและใช้งานไม่ได้ในบางครั้ง Microsoft จะไม่รับผิดต่อการทำงานที่ติดขัดหรือการสูญเสียใดๆ ที่เป็นผลตามมาซึ่งคุณอาจพบได้ คุณควรสำรองข้อมูลที่คุณได้เก็บไว้ในบริการอย่างสม่ำเสมอ การมีแผนสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามแผนดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียข้อมูลของคุณ เราได้จัดเตรียมข้อมูลสถานะของบริการอย่างละเอียดไว้บนเว็บไซต์ สถานะบริการ (http://status.live.com)

7. ซอฟต์แวร์

7.1. ข้อกำหนดใดที่ใช้กับซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ หากไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงสิทธิการใช้งานแยกต่างหาก ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เราจัดเตรียมไว้ให้กับคุณในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้ ซอฟต์แวร์จะเป็นการให้สิทธิการใช้งาน มิใช่การจำหน่าย และ Microsoft สงวนสิทธิทั้งหมดในซอฟต์แวร์ที่ Microsoft ไม่ได้ให้การอนุญาตอย่างชัดแจ้ง ไม่ว่าจะโดยนัย โดยหลักกฎหมาย หรืออื่นๆ หากเว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าชมอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ บุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของสคริปต์หรือรหัสที่ได้รับการเชื่อมโยงไปยังหรือได้รับการอ้างอิงจากเว็บไซต์นี้จะเป็นผู้ให้สิทธิการใช้งานสคริปต์หรือรหัสดังกล่าว ไม่ใช่ Microsoft

7.2. ฉันสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการจัดเตรียมไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการอย่างไร เราให้สิทธิแก่คุณในการติดตั้งและใช้สำเนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกหนึ่งสำเนาต่ออุปกรณ์สำหรับใช้โดยบุคคลเพียงคนเดียวในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการของคุณ หากคุณยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น

7.3. มีสิ่งที่ฉันไม่สามารถกระทำต่อซอฟต์แวร์หรือบริการหรือไม่ มี นอกจากข้อจำกัดอื่นๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะต้องไม่หลบเลี่ยงหรือเลี่ยงผ่านมาตรการสำหรับคุ้มครองเทคโนโลยีใดๆ ในหรือที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์หรือบริการ หรือแยกองค์ประกอบ แยกส่วน หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใดๆ หรือลักษณะอื่นใดของบริการซึ่งรวมอยู่ในหรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ ยกเว้นและเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับอยู่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งให้กระทำการดังกล่าวได้ แยกส่วนประกอบของซอฟต์แวร์หรือบริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่น เผยแพร่ ทำสำเนา ให้เช่า เช่าซื้อ หรือยืมซอฟต์แวร์หรือบริการ หรือโอนซอฟต์แวร์ สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ หรือสิทธิใดๆ ในการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณจะต้องไม่ใช้บริการในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจเป็นการแทรกแซงการใช้บริการหรือการได้รับการเข้าถึงบริการ ข้อมูล บัญชี หรือเครือข่ายของบุคคลอื่น และคุณจะต้องไม่เข้าถึงบริการจากแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

7.4. ซอฟต์แวร์จะได้รับการปรับปรุงอย่างไร เราสามารถตรวจสอบรุ่นซอฟต์แวร์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ เราสามารถดาวน์โหลดการปรับปรุงไปยังซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติเป็นครั้งคราว คุณตกลงที่จะยอมรับการปรับปรุงดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ยกเว้นกรณีที่มีข้อกำหนดอื่นซึ่งมาพร้อมกับการปรับปรุง หากมี ข้อกำหนดอื่นๆ เหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ Microsoft ไม่มีหน้าที่ที่จะดำเนินการให้มีการปรับปรุงและไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะสนับสนุนรุ่นของระบบสำหรับซอฟต์แวร์ที่คุณได้รับสิทธิการใช้งาน การปรับปรุงดังกล่าวอาจไม่สามารถทำงานร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์หรือบริการที่บุคคลภายนอกเป็นผู้ให้บริการ

8. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการของ Office, MSN และ Bing

8.1. องค์ประกอบของสื่อและแม่แบบสำหรับบริการของ Office หากคุณใช้บริการของ Office คุณจะสามารถเข้าถึงภาพสื่อ ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพลง คลิปวิดีโอ แม่แบบ และเนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบอื่น ("องค์ประกอบของสื่อ") ที่ได้รับการจัดเตรียมไว้ในซอฟต์แวร์ที่มีอยู่บน Office.com หรือเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่เชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ Microsoft ให้สิทธิการใช้งานกับคุณในการคัดลอก แจกจ่าย ดำเนินการและแสดงองค์ประกอบของสื่อ ซึ่งรวมถึงบริการของ Office ในโครงการและเอกสาร แต่คุณไม่สามารถ (i) จำหน่าย ให้สิทธิการใช้งาน หรือแจกจ่ายสำเนาองค์ประกอบของสื่อโดยตัวองค์ประกอบเองหรือในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ หากองค์ประกอบของสื่อเป็นมูลค่าหลักของผลิตภัณฑ์ (ii) ให้สิทธิแก่ลูกค้าในการให้สิทธิการใช้งานหรือแจกจ่ายองค์ประกอบของสื่อให้แก่บุคคลอื่น (iii) ให้สิทธิการใช้งานหรือแจกจ่ายองค์ประกอบของสื่อเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการเป็นตัวแทนที่ระบุตัวบุคคล รัฐบาล โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ หรือใช้ภาพประเภทที่กล่าวมานี้ในลักษณะที่แสดงนัยยะถึงการรับรองหรือการเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สิ่งของหรือการกระทำของคุณ หรือ (iv) สร้างงานลามกหรืองานที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยใช้องค์ประกอบของสื่อ องค์ประกอบของสื่ออื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์อื่นผ่านบริการบางอย่างของ Office จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเว็บไซต์เหล่านั้น

8.2. เนื้อหาของ Bing และ MSN บทความ รูปถ่าย วิดีโอ เนื้อหาของบุคคลภายนอก และโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังใน Bing และ MSN มีให้บริการแก่คุณสำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฉบับนี้หรือ Microsoft ได้ให้การอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง โดยคุณจะต้องไม่ดาวน์โหลด ทำสำเนา เผยแพร่ ให้เช่า เช่าซื้อ ยืม หรือแจกจ่ายโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้ได้ให้การอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง เนื้อหานี้จะเป็นการให้สิทธิการใช้งาน มิใช่การจำหน่าย และ Microsoft หรือเจ้าของสิทธิอื่นๆ สงวนสิทธิทั้งหมดในเนื้อหาที่ Microsoft ไม่ได้ให้การอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ว่าจะโดยนัย โดยหลักกฎหมาย หรืออื่นๆ บุคคลภายนอกอาจเลือกให้บริการเนื้อหาหรือบริการเพิ่มเติมเพื่อจำหน่ายหรือให้สิทธิการใช้งานใน Bing หรือ MSN ทั้งนี้ Microsoft จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือบริการดังกล่าว คุณไม่สามารถใช้โปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังบนเว็บไซต์ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงโฆษณา หรือเก็บรวบรวมรายได้จากการสมัครสมาชิก หรือเป็นการแข่งขันกับ Bing หรือ MSN โดยตรง ยกเว้นหากคุณได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเราก่อน คุณยอมรับว่าการใช้โปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังของคุณอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการเพิ่มเติมให้แก่บุคคลภายนอก อันรวมถึงค่าธรรมเนียมการใช้การแสดงต่อสาธารณะที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

8.3. ภาพจากมุมสูงใน Bing แผนที่ เมื่อใช้ Bing แผนที่ คุณจะไม่สามารถใช้ภาพจากมุมสูงของสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่นสำหรับการใช้งานในภาครัฐโดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากจากเรา

9. หากคุณชำระเงินให้แก่ Microsoft ข้อกำหนดเหล่านี้จะบังคับใช้กับคุณ

9.1. ค่าธรรมเนียม หากมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับบริการส่วนใดส่วนหนึ่ง คุณยอมรับที่จะชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ราคาที่ได้ระบุไว้สำหรับบริการไม่รวมภาษีและข้อตกลงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณต้องรับผิดชอบในการชำระเงินค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว เราสามารถระงับหรือยกเลิกบริการได้หากเราไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากคุณตรงตามเวลาที่กำหนด การระงับหรือการยกเลิกบริการเนื่องจากการไม่ชำระเงิน อาจทำให้คุณสูญเสียการเข้าถึงและการใช้งานบัญชีและข้อมูลในบัญชีที่คุณเป็นเจ้าของ

9.2. บัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ ในการชำระค่าธรรมเนียมของบริการ คุณจะได้รับการร้องขอให้ระบุวิธีการชำระเงินในเวลาที่คุณได้สมัครใช้บริการดังกล่าว คุณสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบัญชีการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงินของคุณได้ที่เว็บไซต์การจัดการบัญชีและการแจ้งหนี้ (https://billing.microsoft.com) นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าได้อนุญาตให้ Microsoft ใช้ข้อมูลบัญชีที่ได้ปรับปรุงใดๆ เกี่ยวกับการวิธีการชำระเงินของคุณซึ่งได้ระบุไว้ผ่านธนาคารที่คุณกำหนดหรือเครือข่ายการชำระเงินที่สามารถใช้งานได้ คุณยอมรับว่าจะทำให้ข้อมูลในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณจะไม่มีผลต่อค่าธรรมเนียมที่เราส่งไปยังบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ ก่อนที่เราจะดำเนินการตามสมควรต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ

9.3. การเรียกเก็บเงิน โดยการระบุวิธีการชำระเงินให้แก่ Microsoft คุณ (i) รับรองว่าคุณมีอำนาจในการใช้วิธีการชำระเงินที่คุณได้กำหนดไว้ และข้อมูลการชำระเงินใดๆ ที่คุณได้ให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้อง (ii) ให้อำนาจแก่ Microsoft ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการที่ใช้วิธีการชำระเงินของคุณจากคุณ และ (iii) ให้อำนาจแก่ Microsoft ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคุณลักษณะที่ชำระเงินของบริการจากคุณ ซึ่งคุณเลือกที่จะสมัครหรือใช้ในขณะที่ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับอยู่ เราอาจเรียกเก็บเงินจากคุณ (ก) ล่วงหน้า (ข) ในเวลาที่ซื้อ (ค) ในเวลาไม่นานหลังจากที่ซื้อ หรือ (ง) ตามเกณฑ์เป็นงวดสำหรับการสมัครสมาชิกบริการ นอกจากนี้ เราสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณสูงสุดได้ไม่เกินจำนวนที่คุณได้อนุมัติ และเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บสำหรับการสมัครสมาชิกบริการเป็นงวดๆ ให้คุณทราบล่วงหน้า เราอาจเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับจำนวนเงินที่ยังไม่ได้รับการดำเนินการก่อนหน้านี้มากกว่าหนึ่งงวดในเวลาเดียวกัน

9.4. การต่ออายุโดยอัตโนมัติ หากประเทศ จังหวัด หรือรัฐของคุณอนุญาตให้มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลก่อนที่จะต่ออายุบริการของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อเราได้แจ้งให้คุณทราบว่าจะต่ออายุบริการโดยอัตโนมัติ เราสามารถต่ออายุบริการของคุณโดยอัตโนมัติและเรียกเก็บเงินตามราคาปัจจุบันสำหรับระยะเวลาที่ต่อออกไปจากคุณ นอกจากนี้ เรายังจะเตือนคุณว่าเราจะออกใบเรียกเก็บค่าต่ออายุบริการตามวิธีการชำระเงินที่คุณได้เลือกไว้ ไม่ว่าจะมีการจัดเตรียมใบเรียกเก็บไว้แล้วในวันที่ต่ออายุหรือจะมีการจัดเตรียมในภายหลัง นอกจากนี้ เรายังจะจัดเตรียมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถยกเลิกบริการได้ คุณต้องยกเลิกบริการก่อนวันต่ออายุเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับการเรียกเก็บเงินค่าต่ออายุ

9.5. ใบแจ้งยอดบัญชีทางออนไลน์และข้อผิดพลาด เราจะจัดเตรียมใบแจ้งยอดเรียกเก็บเงินออนไลน์ให้แก่คุณบนเว็บไซต์การจัดการบัญชีและการแจ้งหนี้ (https://commerce.microsoft.com) ที่คุณสามารถดูและพิมพ์ใบแจ้งยอดบัญชีของคุณได้ นี่คือใบแจ้งยอดเรียกเก็บเงินที่เราได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น คุณจะต้องพิมพ์หรือบันทึกสำเนาของใบแจ้งยอดบัญชีออนไลน์แต่ละรายการ รวมถึงจัดเก็บสำเนาบันทึกดังกล่าวของคุณไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิง หากเราออกใบเรียกเก็บเงินผิดพลาด คุณจะต้องแจ้งข้อผิดพลาดภายใน 120 วันหลังจากพบข้อผิดพลาดครั้งแรกในใบเรียกเก็บเงินของคุณ เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นของคุณจะให้อนุญาตไว้ในระยะเวลาที่นานกว่า จากนั้น เราจะดำเนินการตรวจสอบค่าธรรมเนียมในทันที หากคุณไม่ได้แจ้งเราภายในระยะเวลาดังกล่าว แสดงว่าคุณได้ยกเว้นความรับผิดและสิทธิเรียกร้องในการสูญเสียทั้งหมดอันเป็นผลมาจากความผิดพลาดให้แก่เรา รวมทั้งเราไม่จำเป็นต้องแก้ไขความผิดพลาดหรือดำเนินการใช้เงินคืน หาก Microsoft ได้ระบุข้อผิดพลาดในใบเรียกเก็บเงิน เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายใน 90 วัน

9.6. ระยะปลอดพันธะ เมื่อคุณร้องขอบริการจากเรา คุณยอมรับว่าเราสามารถเริ่มให้บริการนั้นได้ในทันที คุณจะไม่มีสิทธิในการยกเลิกหรือมีระยะ "ปลอดพันธะ" ยกเว้นหากกฎหมายกำหนดให้มีระยะปลอดพันธะ คุณอาจยกเลิกบริการที่ชำระเงินตามที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 9.10 หากกฎหมายของคุณกำหนดให้มีระยะปลอดพันธะ และคุณได้ดำเนินการยกเลิกภายในระยะเวลาดังกล่าว คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนภายในเวลาระยะเวลาที่เหมาะสม หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศไต้หวัน คุณอาจยกเลิกการซื้อบริการได้โดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเจ็ด (7) วันหลังจากที่ได้รับบริการโดยไม่ต้องรับภาระค่าบริการหรือการชำระเงินตามราคาที่กำหนด และคุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

9.7. ข้อเสนอสำหรับช่วงทดลองใช้งาน หากคุณกำลังเข้าร่วมข้อเสนอสำหรับช่วงทดลองใช้งานใดๆ คุณจะต้องยกเลิกบริการดังกล่าวก่อนหมดช่วงทดลองใช้งานเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใหม่ ยกเว้นหากเราได้แจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น หากคุณไม่ได้ยกเลิกบริการของคุณเมื่อหมดช่วงทดลองใช้งาน เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการจากคุณ

9.8. การเปลี่ยนแปลงราคา เราสามารถเปลี่ยนแปลงค่าบริการในเวลาใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ คุณจะต้องยกเลิกและหยุดใช้บริการก่อนที่การเปลี่ยนแปลงค่าบริการจะมีผล หากมีการเสนอราคาสำหรับบริการของคุณโดยมีระยะเวลากำหนดไว้ ราคาดังกล่าวจะยังคงมีผลเฉพาะในช่วงเวลานั้น

9.9. นโยบายการคืนเงิน ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นหรือมีข้อเสนอที่เฉพาะสำหรับบริการ การซื้อทั้งหมดถือเป็นที่สุดและไม่สามารถขอเงินคืนได้

9.10. การยกเลิกบริการ คุณสามารถยกเลิกบริการในเวลาใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสาเหตุ คุณสามารถดูข้อมูลและคำแนะนำในการยกเลิกบริการของคุณได้ที่เว็บไซต์การจัดการบัญชีและการแจ้งหนี้ (https://commerce.microsoft.com) หากกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คุณควรอ้างอิงกลับไปยังข้อเสนอซึ่งระบุถึงบริการว่า (i) คุณอาจไม่ได้รับเงินคืนในเวลาที่ยกเลิก (ii) คุณอาจมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากกฎหมายได้ให้การอนุญาตไว้ (iii) คุณอาจมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณสำหรับบริการก่อนวันที่ยกเลิก (iv) คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงและการใช้บัญชีของคุณเมื่อคุณยกเลิกบริการ หรือหากคุณอาศัยอยู่ในประเทศไต้หวัน (v) คุณอาจได้รับเงินคืนในจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ได้ใช้ที่คุณชำระสำหรับบริการโดยคำนวณ ณ เวลาที่ยกเลิก หากคุณยกเลิก บริการของคุณจะสิ้นสุดลงเมื่อหมดช่วงเวลาบริการในปัจจุบันของคุณ หรือหากเราเรียกเก็บเงินในบัญชีของคุณตามเกณฑ์ระยะเวลา ให้ใช้เวลาสิ้นสุดของช่วงเวลาที่คุณได้ยกเลิก

9.11. การชำระเงินล่าช้า คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่เราในการเก็บยอดค้างชำระในอดีต ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมของทนายความและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอื่นๆ ตามสมควรที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด

9.12. การชำระเงินให้แก่คุณ หากเราเป็นหนี้ที่ต้องชำระเงินให้แก่คุณ คุณยอมรับที่จะให้ข้อมูลใดๆ ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจำเป็นในการชำระเงินนั้นให้กับคุณแก่เรา คุณต้องรับผิดชอบต่อค่าภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการชำระเงินนี้ให้แก่คุณ นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่เราได้กำหนดไว้สำหรับสิทธิในการรับการชำระเงินใดๆ ของคุณ หากคุณรับชำระเงินด้วยความผิดพลาด เราอาจยกเลิกหรือกำหนดให้คืนการชำระเงิน คุณยอมรับที่จะให้ความร่วมมือกับเราในการพยายามดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังสามารถลดการชำระเงินให้แก่คุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อปรับการชำระเงินที่เกินมาในครั้งก่อน

9.13. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่าย คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือ Wi¬Fi ของคุณ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมสำหรับบริการที่คุณจ่ายให้แก่เรา หากคุณเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์ไร้สาย (ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์และแท็บเล็ต) ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการแจ้งเตือน การเรียกดูเว็บ การส่งข้อความ และบริการอื่นๆ ที่ต้องใช้บริการสัญญาณออกอากาศและข้อมูลไร้สาย ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณว่ามีค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่อาจมีผลกับคุณหรือไม่ คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการผ่านบริการไร้สายหรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

10. ไม่มีการรับประกัน

MICROSOFT และบริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้จำหน่ายของเรา ไม่ได้ให้การรับประกันไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย การรับรองหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ คุณเข้าใจว่าการใช้บริการเป็นความเสี่ยงของคุณและเราให้บริการในลักษณะ “ตามที่เป็น” “ภายใต้ข้อบกพร่องทั้งหมด” และ “ตามที่มี” MICROSOFT ไม่ได้รับรองความถูกต้องหรือกำหนดเวลาของข้อมูลที่มีในบริการ เราไม่ให้การรับประกันโดยนัยใดๆ รวมถึงความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ การมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน ความพยายามในด้านฝีมือ และการไม่ละเมิดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นของคุณได้บัญญัติไว้ คุณอาจมีสิทธิบางอย่างภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้มีเจตนาที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิเหล่านั้น หากใช้บังคับได้

คุณยอมรับว่าระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารไม่ได้ปราศจากความผิดพลาดและอาจมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในบางครั้ง เราไม่รับประกันว่าบริการจะทำงานได้อย่างไม่ติดขัด ใช้งานได้ในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่มีการสูญเสียข้อมูล

สำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ คุณจะได้รับการรับรองบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนดภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย และพระราชบัญญัติการรับประกันต่อผู้บริโภคของประเทศนิวซีแลนด์ ตามลำดับ และไม่มีสิ่งใดภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้มีเจตนาที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิเหล่านั้น

11. ข้อจำกัดความรับผิด

หาก Microsoft ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ คุณยอมรับว่าการแก้ไขเยียวยาโดยเฉพาะของคุณจาก Microsoft หรือบริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายตลอดจนผู้จำหน่ายใดๆ จะใช้เพื่อเยียวยาค่าเสียหายโดยตรงสูงสุดไม่เกินจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมบริการสำหรับหนึ่งเดือน (หรือสูงสุด USD$10.00 ในกรณีที่เป็นบริการฟรี) คุณไม่สามารถเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือความสูญเสีย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา ค่าเสียหายเพราะขาดผลกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้มีผลแม้ว่าการเยียวยานี้ไม่สามารถชดเชยความเสียหายใดๆ ให้แก่คุณได้อย่างครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ หรือแม้ว่าเรารู้หรือควรได้รู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว ตามที่กฎหมายได้อนุญาตไว้สูงสุด ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะใช้กับกรณีใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ เช่น การสูญเสียข้อมูล ไวรัสใดๆ ที่ติดจากการใช้บริการของคุณ ความล่าช้าหรือล้มเหลวในการเริ่มต้นหรือดำเนินการถ่ายโอนหรือการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น การกล่าวอ้างว่าผิดสัญญา การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไข ความรับผิดอย่างเคร่งครัด การประมาทเลินเล่อ การแสดงที่ผิดจากข้อเท็จจริงหรือการละเว้น การบุกรุก การละเมิดกฎหรือข้อบังคับ หรือลาภมิควรได้ ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นบางประการหรือทั้งหมดเหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ หากรัฐ จังหวัด หรือประเทศของคุณไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือค่าเสียหายอื่นๆ

12. ผู้ทำสัญญาของ Microsoft เขตอำนาจศาล และกฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. สหรัฐอเมริกา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) สหรัฐอเมริกา คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. กฎหมายของรัฐที่คุณอยู่อาศัยจะใช้บังคับการตีความสัญญานี้ การกล่าวอ้างว่าผิดข้อตกลงฉบับนี้ และการกล่าวอ้างอื่นๆ (อันรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการกล่าวอ้างว่าละเมิด) ไม่ว่าจะขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ ยกเว้นในกรณีที่ FAA เป็นผู้ควบคุมบทบัญญัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการ คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของรัฐหรือศาลสหรัฐในคิงเคาน์ตี รัฐวอชิงตัน สำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการซึ่งได้รับการพิจารณาคดีในศาล (ไม่ใช่การวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการและไม่ใช่ศาลสำหรับพิจารณาคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์ในคดีต่ำ)

 2. แคนาดา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) แคนาดา คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. กฎหมายของจังหวัดที่คุณอยู่อาศัยจะใช้บังคับการตีความสัญญานี้ การกล่าวอ้างว่าผิดข้อตกลงฉบับนี้ และการกล่าวอ้างอื่นๆ (อันรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการกล่าวอ้างว่าละเมิด) ไม่ว่าจะขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวในออนแทรีโอ สำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ

 3. อเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ที่ไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) อเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ที่ไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ให้ใช้กฎหมายของรัฐวอชิงตันเพื่อตีความข้อตกลงนี้และมีผลกับกรณีการอ้างสิทธิการละเมิดที่ผูกพัน ไม่ว่าหลักเกณฑ์การเลือกใช้กฎหมายจะเป็นอย่างไรก็ตาม การอ้างสิทธิอื่นใดทั้งหมด (รวมทั้งการอ้างสิทธิเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกรณีละเมิด) จะตกอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศซึ่งเราให้บริการแก่คุณ

 4. ยุโรป หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) ยุโรป และคุณใช้ส่วนของบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 กฎหมายของรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จะควบคุมการอ้างสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งใช้ในประเทศที่เราให้บริการ หากคุณมีการชำระค่าธรรมเนียมการใช้ส่วนหนึ่งของบริการ (เช่น Outlook.com หรือบริการของ Office ที่ไม่มีโฆษณา) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg กฎหมายของประเทศที่เราให้บริการแก่คุณโดยตรงจะควบคุมการอ้างสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการอ้างสิทธิเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากคุณเข้าถึงบริการจากภายในประเทศเยอรมนี ข้อตกลงใน http://g.msn.de/0TO_/dede จะมีผลบังคับใช้กับคุณ

 5. ตะวันออกกลางหรือแอฟริกา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) ตะวันออกกลางหรือแอฟริกา และคุณใช้ส่วนของบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 หากคุณมีการชำระค่าธรรมเนียมการใช้ส่วนหนึ่งของบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg สำหรับบริการทั้งหมด ให้ใช้กฎหมายของลักเซมเบิร์กเพื่อตีความข้อตกลงนี้และมีผลกับกรณีการอ้างสิทธิการละเมิดที่ผูกพัน ไม่ว่าจะขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ การอ้างสิทธิอื่นใดทั้งหมด (รวมทั้งการอ้างสิทธิเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกรณีละเมิด) จะตกอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศซึ่งเราให้บริการแก่คุณ คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวในลักเซมเบิร์ก สำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ

 6. เอเชียหรือแปซิฟิกใต้ ยกเว้นหากประเทศของคุณได้รับการเรียกโดยพิเศษเป็นอย่างอื่นด้านล่าง หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) เอเชียหรือแปซิฟิกใต้ และคุณใช้ส่วนของบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 หากคุณมีการชำระค่าธรรมเนียมการใช้ส่วนหนึ่งของบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Regional Sales Corp. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายของรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา โดยมีสาขาอยู่ในสิงคโปร์ ซึ่งมีที่ตั้งทางธุรกิจหลักอยู่ที่ 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 สำหรับบริการทั้งหมด ให้ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐวอชิงตัน โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน ข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ รวมทั้งคำถามใดๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ การบังคับใช้ หรือการบอกเลิก จะได้รับอ้างอิงไปยังและแก้ไขในท้ายที่สุดด้วยการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ ตามกฎการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการของ Singapore International Arbitration Center (SIAC) ซึ่งจะถือว่ากฎเหล่านี้ได้รับการรวมอยู่โดยการอ้างอิงรวมเข้าไปในข้อนี้ องค์คณะจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ SIAC ภาษาที่ใช้ในการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการคือภาษาอังกฤษ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุด มีผลผูกพันและไม่สามารถโต้แย้งได้ รวมถึงอาจนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินที่ประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ได้

 7. ญี่ปุ่น หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) ญี่ปุ่น และคุณใช้ส่วนของบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 หากคุณมีการชำระค่าธรรมเนียมการใช้ส่วนหนึ่งของบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 สำหรับบริการทั้งหมด ให้ข้อตกลงฉบับนี้และข้อพิพาทใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีดั้งเดิมของศาลแขวงโตเกียวแต่เพียงแห่งเดียว สำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ

 8. จีน หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) จีน คุณกำลังทำสัญญากับ Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC สำหรับการใช้ MSN, Bing หรือ Windows Live Messenger ของคุณ ทั้งนี้ให้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการซึ่งดำเนินการโดย Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ สำหรับการใช้ MSN, Bing หรือ Windows Live Messenger ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ อันรวมถึงคำถามใดๆ ที่เกี่ยวกับการมีอยู่ การบังคับใช้ หรือการบอกเลิก จะถูกส่งไปยัง China International Economic and Trade Arbitration Commission (“CIETAC”) เพื่อการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการของ CIETAC ให้มีผลเมื่อบังคับใช้การวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการ คำตัดสินดังกล่าวจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย สำหรับการใช้บริการอื่นๆ ทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้ของคุณ คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. สำหรับบริการเหล่านั้น ให้ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐวอชิงตัน โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน และใช้เขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของรัฐหรือศาลสหรัฐในคิงเคาน์ตี รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ในข้อ 12(ซ) นี้ จะไม่ได้เป็นการให้อำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการหลีกเลี่ยงคำสั่งศาลจากเขตอำนาจศาลที่เหมาะสมสำหรับ (i) การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายนั้น (ii) การละเมิดข้อผูกพันในการรักษาความลับของฝ่ายนั้นภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หรือ (iii) การบังคับใช้หรือยอมรับคำตัดสินหรือคำสั่งจากเขตอำนาจศาลที่ไม่เหมาะสม

 9. สาธารณรัฐเกาหลี หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) สาธารณรัฐเกาหลี และคุณใช้ส่วนของบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 หากคุณมีการชำระค่าธรรมเนียมการใช้ส่วนหนึ่งของบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150 สำหรับบริการทั้งหมด ให้กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้ คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีดั้งเดิมของศาลแขวงโซลแต่เพียงแห่งเดียว สำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ

 10. ไต้หวัน หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) ไต้หวัน และคุณใช้ส่วนของบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 หากคุณมีการชำระค่าธรรมเนียมการใช้ส่วนหนึ่งของบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110 สำหรับบริการทั้งหมด ให้กฎหมายของไต้หวันใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Taiwan Corp. โปรดดูเว็บไซต์ที่ให้บริการโดย Ministry of Economic Affairs R.O.C. (http://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp) คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลแขวงไทเปในฐานะศาลแรกในการดำเนินคดี ซึ่งมีเขตอำนาจศาลเหนือข้อพิพาทใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ ตามที่กฎหมายไต้หวันได้อนุญาตไว้สูงสุด

13. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

คุณอาจสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกได้โดยผ่านบริการ ทั้งนี้ Microsoft ไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในบริการของบุคคลภายนอก คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บริการของบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้โฆษณา) การใช้เว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอกดังกล่าว

14. ระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล

หากคุณเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองด้วยระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) ซอฟต์แวร์ (DRM) อาจร้องขอสิทธิการใช้งานสื่อจากเซิร์ฟเวอร์สิทธิออนไลน์ รวมทั้งดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุง DRM โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถเล่นเนื้อหาได้

15. ซอฟต์แวร์ Microsoft .NET Framework

ซอฟต์แวร์นี้อาจมีซอฟต์แวร์ Microsoft .NET Framework อยู่ ซอฟต์แวร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Windows เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Windows จะมีผลกับการใช้งานซอฟต์แวร์ .NET Framework ของคุณ

16. การมีผลบังคับใช้หลังจากที่บอกเลิกหรือยกเลิกข้อตกลง

ข้อนี้ และข้อ 5, 9 (สำหรับจำนวนเงินที่เกิดขึ้นก่อนที่ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง), 10, 11, 12, 19, 20 รวมทั้งข้ออื่นๆ ที่มีข้อกำหนดให้มีผลหลังจากที่ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงหรือถูกยกเลิกจะยังคงมีผลอยู่

17. การโอนและการถ่ายโอนสิทธิ

เราสามารถโอนสิทธิในข้อตกลงฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ แต่คุณไม่สามารถโอนสิทธิในข้อตกลงฉบับนี้หรือถ่ายโอนสิทธิใดๆ ในการใช้บริการได้

18. คำบอกกล่าว

คุณยอมรับการจัดเตรียมคำบอกกล่าวของ Microsoft เกี่ยวกับบริการหรือข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องจัดเตรียมให้แก่คุณผ่านทางอีเมลที่คุณได้ระบุไว้เมื่อสมัครรับบริการ คำบอกกล่าวที่ส่งถึงคุณทางอีเมลจะถือว่าได้ดำเนินการส่งและรับในเวลาที่ส่งอีเมล คุณจะต้องหยุดใช้บริการ หากคุณไม่ยอมรับการรับคำบอกกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถแจ้ง Microsoft ตามที่ได้ระบุไว้ในการสนับสนุนลูกค้าสำหรับบริการ

19. จะต้องยื่นการอ้างสิทธิภายในระยะเวลาหนึ่งปี

การอ้างสิทธิใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการจะต้องกระทำภายในหนึ่งปีนับจากวันที่คุณสามารถอ้างสิทธิได้ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นของคุณกำหนดให้มีระยะเวลาในการยื่นการอ้างสิทธิที่ยาวนานกว่า หากคุณไม่ได้ยื่นการอ้างสิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว การอ้างสิทธินั้นจะหมดอายุอย่างถาวร

20. การตีความในสัญญา

ข้อตกลงฉบับนี้คือข้อตกลงทั้งหมดในการใช้บริการของคุณ ระหว่างคุณกับ Microsoft ข้อตกลงนี้จะยกเลิกข้อตกลงอื่นๆ ที่มีก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการใช้บริการระหว่างคุณกับ Microsoft เนื้อหาทุกส่วนของข้อตกลงฉบับนี้มีผลภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ หากศาลตัดสินว่าเราไม่สามารถบังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ตามที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ เราสามารถแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ด้วยข้อกำหนดที่เหมือนกันในขอบเขตที่สามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้ หัวข้อต่างๆ ของแต่ละส่วนในข้อตกลงฉบับนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและจะไม่มีผลใดๆ ในทางกฎหมาย

21. บุคคลภายนอกรายใดก็ตามจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ

ข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของคุณและเราเท่านั้น สิ่งนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผลประโยชน์ของบุคคลอื่น ยกเว้นผู้รับช่วงต่อและผู้รับโอนของ Microsoft

22. คอมโพเนนต์ของแบบอักษร

คุณสามารถใช้งานแบบอักษรเพื่อแสดงผลและพิมพ์เนื้อหาได้เฉพาะในขณะที่ใช้บริการเท่านั้น คุณไม่สามารถหลบเลี่ยงข้อจำกัดในการฝังแบบอักษรได้

23. การสนับสนุน

การสนับสนุนลูกค้าสำหรับบริการของ Windows มีอยู่ใน Microsoft Community (http://answers.microsoft.com) และเว็บไซต์ Windows (http://windows.microsoft.com) การสนับสนุนลูกค้าสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของ MSN มีอยู่ในเว็บไซต์เกี่ยวกับการสนับสนุนของ MSN (https://support.msn.com) การสนับสนุนทางอีเมลของลูกค้าสำหรับ Bing และลูกค้าของ Bing มีอยู่ในเว็บไซต์เกี่ยวกับการสนับสนุนของ Bing (https://support.discoverbing.com) การสนับสนุนลูกค้าแบบจำกัดสำหรับ Office 365 Home Premium และ Office 365 University มีอยู่ในเว็บไซต์เกี่ยวกับการสนับสนุนของ Office (http://office.com/support) (วิธีใช้/วิธีการ) และที่เว็บไซต์เกี่ยวกับการสนับสนุนของ Microsoft (http://support.microsoft.com/ph/13615) (การสนับสนุนด้านเทคนิค)

24. ข้อจำกัดในการส่งออก

ซอฟต์แวร์และบริการของ Microsoft ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจะอยู่ภายใต้กฎหมายด้านการส่งออกและเทคโนโลยีของเขตอำนาจศาลสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ทั้งนี้ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎที่ใช้บังคับอยู่ดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งมีผลกับซอฟต์แวร์และ/หรือบริการ ในการถ่ายโอนซอฟต์แวร์และบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้แก่รัฐบาลของประเทศใดๆ ที่ถูกห้ามหรือฝ่ายบางฝ่ายที่ถูกห้าม จะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เกี่ยวกับกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx) นอกจากนี้ บริการที่ชำระเงินจะอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งคุณจะต้องปฏิบัติตาม กฎหมายเหล่านี้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับปลายทาง ผู้ใช้ปลายทาง และการใช้งานปลายทาง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เกี่ยวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ของ Microsoft (http://www.microsoft.com/exporting)

คำบอกกล่าว

คำบอกกล่าวและกระบวนการเรียกร้องสิทธิในกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา Microsoft เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หากคุณต้องการส่งคำบอกกล่าวการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องสิทธิในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดใช้กระบวนการของเราในการส่งคำบอกกล่าวในกรณีการละเมิด (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx) ข้อสงสัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อไปนี้จะไม่ได้รับการตอบกลับ

Microsoft จะใช้กระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 17 ของประมวลกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 512 (c)(2) ในการดำเนินการกับคำบอกกล่าวกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ในกรณีที่สมควร Microsoft ยังอาจปิดใช้งานหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการของ Microsoft ซึ่งเป็นผู้ที่ทำการละเมิดซ้ำๆ

คำบอกกล่าวและกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในโฆษณา โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายการโฆษณาของเรา

คำบอกกล่าวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เนื้อหาทั้งหมดของบริการอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ © 2013 Microsoft Corporation และ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัท One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. สงวนลิขสิทธิ์ เราหรือซัพพลายเออร์ของเราเป็นเจ้าของชื่อ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบริการและข้อมูลของบริการ Microsoft และชื่อ โลโก้ และไอคอนของผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมดของ Microsoft อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ ชื่อของบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของนั้นๆ ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ ซอฟต์แวร์บางอย่างที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของ Microsoft บางเซิร์ฟเวอร์นั้นเป็นงานส่วนหนึ่งของ Independent JPEG Group ลิขสิทธิ์ © 1991-1996 Thomas G. Lane สงวนลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ "gnuplot" ซึ่งใช้ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของ Microsoft บางเซิร์ฟเวอร์อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley สงวนลิขสิทธิ์

รายงานหุ้นและข้อมูลดัชนี (รวมถึงมูลค่าของดัชนี) © 2013 Morningstar, Inc สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่มีอยู่ ณ ที่นี้ (1) เป็นทรัพย์สินของ Morningstar และ/หรือผู้ให้บริการข้อมูล (2) ต้องไม่มีการคัดลอกหรือแจกจ่าย และ (3) ไม่มีการรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือมีให้ใช้งานในเวลาที่เหมาะสม Morningstar หรือผู้ให้บริการข้อมูลของตนไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ ประสิทธิภาพการทำงานที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

คุณไม่สามารถใช้สิ่งใดๆ ในดัชนี Dow JonesSM ข้อมูลดัชนี หรือจำนวนจุดของตลาด Dow Jones ที่เกี่ยวข้องกับการออก การสร้าง การสนับสนุน การค้า การตลาด หรือการส่งเสริมการขายของเครื่องมือทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนใดๆ (ตัวอย่างเช่น อนุพันธ์ ตราสารทางการเงินที่ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างเฉพาะ กองทุน กองทุนเปิดที่ลงทุนในหุ้นทุนและจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือพอร์ตฟอลิโอการลงทุน ฯลฯ ที่ซึ่งราคา ผลตอบแทน และ/หรือประสิทธิภาพของเครื่องมือ หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับ เกี่ยวข้องกับ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามดัชนีใดๆ หรือตัวแทนของสิ่งใดๆ ในดัชนี) โดยไม่มีข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับ Dow Jones

คำบอกกล่าวทางการเงิน Microsoft ไม่ใช่นายหน้า/ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แนะนำการลงทุนที่จดทะเบียนแล้ว ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลอื่น และไม่ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ใดเพื่อการลงทุน การซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินอื่นๆ ไม่มีสิ่งใดในบริการนี้ที่เป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ทั้ง Microsoft หรือผู้ให้สิทธิการใช้งานรายงานหุ้นหรือข้อมูลดัชนีของตนไม่ได้รับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใดๆ ไม่มีส่วนใดในบริการนี้ที่มีเจตนาเพื่อให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงทุนหรือคำแนะนำทางด้านภาษี

คำบอกกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานวิดีโอ H.264/AVC, MPEG-4 Visual และ VC-1 ซอฟต์แวร์อาจมีเทคโนโลยีการถอดรหัส H.264/AVC, MPEG-4 Visual และ/หรือ VC-1 ที่อาจให้สิทธิการใช้งานโดย MPEG LA, L.L.C เทคโนโลยีนี้คือรูปแบบหนึ่งของการบีบอัดข้อมูลวิดีโอ MPEG LA, L.L.C. กำหนดให้แสดงคำบอกกล่าวนี้

“ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับสิทธิการใช้งานภายใต้สิทธิการใช้งานพอร์ตฟอลิโอของสิทธิบัตร H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL และ VC-1 สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานของลูกค้าที่ไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์ในการ (ก) เข้ารหัสวิดีโอให้สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้ (“มาตรฐานวิดีโอ”) และ/หรือ (ข) ถอดรหัสวิดีโอ H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL และ VC-1 ที่ถูกเข้ารหัสโดยลูกค้าที่ใช้งานแบบส่วนบุคคลและที่ไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์ และ/หรือได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับสิทธิการใช้งานในการให้บริการวิดีโอดังกล่าว การให้สิทธิใช้งานจะไม่ขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยไม่คำนึงว่าซอฟต์แวร์นี้จะรวมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ จะไม่มีการให้หรือได้รับสิทธิการใช้งานโดยนัยสำหรับการใช้งานอื่นๆ คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก MPEG LA, L.L.C. โปรดดูที่เว็บไซต์ MPEG LA (http://www.mpegla.com)

เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนเท่านั้น คำบอกกล่าวนี้ไม่ได้จำกัดหรือห้ามการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีให้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้สำหรับการใช้ทางธุรกิจทั่วไป ซึ่งเป็นการใช้ส่วนบุคคลเพื่อธุรกิจนั้น ซึ่งไม่รวมถึง (i) การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ต่อไปยังบุคคลภายนอก หรือ (ii) การสร้างเนื้อหาที่มีเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิดีโอเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลภายนอก

ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft เก็บถาวรแล้ว

ปรับปรุงเมื่อ 27 สิงหาคม 2012
มีผลบังคับใช้เมื่อ 19 ตุลาคม 2012

ขอบคุณที่เลือกใช้ Microsoft

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างคุณกับ Microsoft Corporation (หรือหนึ่งในบริษัทในเครือในประเทศที่คุณอาศัยอยู่) ซึ่งจะอธิบายสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์และบริการตามที่ได้แสดงไว้ในข้อที่ 1.1 เพื่อความสะดวกของคุณ เราได้แสดงข้อกำหนดบางประการของข้อตกลงนี้ในรูปแบบของคำถามและคำตอบ คุณควรตรวจทานข้อตกลงทั้งหมดเนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญและจะก่อให้เกิดข้อตกลงตามกฎหมายที่จะใช้กับคุณเมื่อคุณได้ยอมรับ

1. ขอบเขตของข้อตกลง การยอมรับ และการเปลี่ยนแปลง

1.1. ข้อตกลงนี้ครอบคลุมบริการใดบ้าง ข้อตกลงนี้ใช้กับ Microsoft Hotmail, Microsoft SkyDrive, บัญชี Microsoft, Windows Live Messenger, Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker, Microsoft Mail Desktop, Windows Live Writer (สิ่งที่กล่าวก่อนหน้านี้ได้รับการอ้างถึงโดยรวมว่า "บริการที่มีตราสินค้า Microsoft"), Bing, MSN, Office.com และซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับข้อตกลงนี้ (เรียกโดยรวมว่า "บริการ") บริการนี้อาจไม่สามารถทำงานร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์หรือบริการที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดเตรียม

1.2. ข้อกำหนดใดบ้างที่ฉันต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้บริการ เรามีเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนั้น เราจึงกำหนดว่าเมื่อใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งได้แก่ นโยบายต่อต้านอีเมลขยะของ Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) และ แนวทางปฏิบัติของ Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426) ซึ่งได้รวมเข้ากับข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิงนี้ ("ข้อตกลง")

1.3. ฉันจะตอบรับข้อตกลงนี้อย่างไร ด้วยการใช้หรือการเข้าถึงบริการ หรือโดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อมีตัวเลือกในส่วนติดต่อผู้ใช้ให้แก่คุณ แสดงว่าคุณได้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้โดยที่คุณไม่ได้แก้ไขใดๆ หากคุณไม่ยอมรับ คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้

1.4. หลังจากที่ฉันได้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ Microsoft สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้หรือไม่ ใช่ Microsoft สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว หากเรากระทำการดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางส่วนติดต่อผู้ใช้ ทางข้อความอีเมล หรือโดยวิธีอื่นใดที่เหมาะสม การใช้บริการของคุณนับจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผล จะแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่ได้เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณจะต้องหยุดใช้บริการและยกเลิกบริการที่ได้ชำระเงินแล้ว โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อที่ 9.10 มิฉะนั้น ข้อกำหนดใหม่จะมีผลกับคุณ

1.5. การเปลี่ยนแปลงประเภทใดในบริการที่ฉันสามารถคาดได้ว่าจะมีขึ้น เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบริการและสามารถเปลี่ยนแปลงบริการได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ Microsoft มีเหตุผลว่าทำไมจึงอาจหยุดให้บริการในบางส่วน อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) สิ่งซึ่งไม่เหมาะสมที่เราจะให้บริการ การให้บริการเทคโนโลยีขั้นสูง ความคิดเห็นจากลูกค้าที่แสดงว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือประเด็นภายนอกที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการไม่ระมัดระวังหากได้ดำเนินการต่อหรือไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เราสามารถเผยแพร่บริการหรือคุณลักษณะของบริการที่เป็นรุ่นเบต้า ซึ่งอาจทำงานได้อย่างไม่ถูกต้องหรือทำงานได้ไม่เหมือนกันกับเวอร์ชันสุดท้าย

2. บัญชี Microsoft

2.1. บัญชี Microsoft คืออะไร คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Microsoft หากต้องการเข้าถึงบริการบางส่วน เช่น บริการที่มีตราสินค้า Microsoft บัญชี Microsoft ซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ Windows Live ID เป็นข้อมูลประจำตัวที่คุณจะใช้เพื่อรับรองความถูกต้องกับเครือข่ายของเรา ในการสร้างบัญชี Microsoft คุณต้องเตรียมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ข้อมูลด้านประชากรบางอย่าง และ "หลักฐานสำหรับบัญชี" เช่น ที่อยู่อีเมลสำรองหรือหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ที่ถือบัญชี Microsoft อยู่แล้วอาจต้องจัดเตรียม "หลักฐานสำหรับบัญชี" เพื่อให้ใช้บัญชี Microsoft ของพวกเขาต่อได้ คุณต้องรับผิดชอบต่อการเก็บข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านที่เป็นความลับของคุณ รวมถึงรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี Microsoft ของคุณ คุณสามารถใช้บัญชี Microsoft เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ของ Microsoft (เช่น Windows, Xbox LIVE และ Windows Phone) อย่างไรก็ตาม หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้นที่แตกต่างไปจากข้อตกลงฉบับนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นก็อาจมีผลบังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการของคุณอีกด้วย บริการที่มีตราสินค้า Microsoft กำหนดให้คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณเป็นระยะๆ อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อทุกๆ 270 วัน เพื่อให้บางส่วนของบริการที่มีตราสินค้า Microsoft ยังคงทำงานอยู่ หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อเสนอสำหรับบริการที่ได้ชำระเงิน หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราสามารถยกเลิกการเข้าถึงบริการที่มีตราสินค้า Microsoft ของคุณได้ หากมีการยกเลิกบริการที่มีตราสินค้า Microsoft เนื่องจากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ข้อมูลของคุณอาจถูกลบจากเซิร์ฟเวอร์ของเราอย่างถาวร

2.2. ฉันควรทำอย่างไรหากไม่สามารถเข้าถึงบัญชี Microsoft ของฉันได้ หากคุณลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่สามารถเข้าถึงบัญชี Microsoft ของคุณได้เนื่องจากสาเหตุอื่นๆ คุณสามารถกู้คืนบัญชี Microsoft ของคุณได้โดยการไปที่เว็บเพจ กำหนดรหัสผ่านใหม่ (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656) ทั้งนี้ Microsoft ไม่ได้รับรองว่าบัญชี Microsoft ของคุณจะได้รับการกู้คืนหรือเนื้อหาของคุณ (ตามที่ระบุไว้ในภายหลัง) จะได้รับการป้องกัน

2.3. ฉันควรทำอย่างไรหากได้รับบัญชี Microsoft ของฉันจากบุคคลที่มิใช่ Microsoft ในบางกรณี เราอนุญาตให้คุณได้รับบัญชี Microsoft จากบุคคลภายนอกได้ เช่น โรงเรียน ธุรกิจ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ดูแลระบบของ โดเมนที่ได้รับจัดการ (http://www.domains.live.com) ในกรณีนั้น บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจมีสิทธิเพิ่มเติมเหนือบัญชี Microsoft ของคุณ เช่น ความสามารถที่จะตั้งค่ารหัสผ่านของคุณใหม่ ดูการใช้บัญชีหรือข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ อ่านหรือเก็บเนื้อหาในบัญชีของคุณ หรือระงับหรือยกเลิกบัญชี Microsoft ของคุณ ในกรณีเหล่านี้ คุณต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้รวมถึงเงื่อนไขในการใช้อื่นๆ จากบุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งควรจัดเตรียมไว้ให้แก่คุณโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบของโดเมนที่ได้รับการจัดการ คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในบัญชีที่อยู่บนโดเมนที่ได้รับการจัดการ

3. เนื้อหา

3.1. ใครเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ฉันได้วางไว้ในบริการ เนื้อหา ได้แก่ สิ่งใดก็ตามที่คุณได้อัปโหลดไปยัง เก็บไว้บน หรือส่งผ่านบริการ เช่น ข้อมูล เอกสาร รูปถ่าย วิดีโอ เพลง อีเมล และข้อความโต้ตอบ ("เนื้อหา") ยกเว้นสิ่งที่เราได้ให้อนุญาตแก่คุณซึ่งอาจได้รับการรวมเข้าไปในเนื้อหาของคุณ (เช่น ภาพตัดปะ) เราจะไม่กล่าวอ้างความเป็นเจ้าของในเนื้อหาที่คุณให้ไว้ในบริการ เนื้อหาของคุณยังคงเป็นของคุณ และคุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหานั้น นอกจากนี้ เรายังไม่ได้ควบคุม ตรวจสอบ ชดใช้ ให้การสนับสนุน หรือรับผิดชอบต่อความรับผิดใดๆ ในเนื้อหาที่คุณและผู้อื่นได้จัดให้มีขึ้นในบริการ

3.2. ใครสามารถเข้าถึงเนื้อหาของฉันได้ คุณมีอำนาจในการควบคุมบุคคลที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้ในเบื้องต้น หากคุณได้แบ่งปันเนื้อหาไว้บนพื้นที่สาธารณะ หรือในพื้นที่ที่มีการใช้งานร่วมกันกับบุคคลที่คุณได้เลือกไว้ แสดงว่าคุณยอมรับว่าบุคคลใดก็ตามที่คุณได้แบ่งปันเนื้อหาด้วย สามารถใช้ บันทึก ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง และส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และผลิตภัณฑ์กับบริการของ Microsoft หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Microsoft ของบุคคลเหล่านั้นได้อย่างอิสระ หากคุณไม่ต้องการให้บุคคลอื่นมีความสามารถดังกล่าว โปรดอย่าใช้บริการเพื่อแบ่งปันข้อมูลของคุณ หากคุณใช้หรือแบ่งปันเนื้อหาในบริการ โดยละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น แสดงว่าคุณกำลังผิดข้อตกลงฉบับนี้ ภายในระยะเวลาที่สัญญาฉบับนี้มีผล คุณแสดงตัวและรับประกันว่าคุณมี (และจะมี) สิทธิที่จำเป็นทั้งหมดของเนื้อหาที่คุณจะอัปโหลดหรือแบ่งปันในบริการ รวมทั้งแสดงตัวและรับประกันว่าการใช้เนื้อหาตามที่ได้พิจารณาในข้อนี้จะไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายใดๆ

3.3. Microsoft จะดำเนินการกับเนื้อหาของฉันอย่างไร เมื่อคุณได้อัปโหลดเนื้อหาของคุณไปยังบริการ คุณยอมรับว่าเนื้อหาของคุณสามารถได้รับการใช้งาน ปรับเปลี่ยน ปรับ บันทึก ทำซ้ำ แจกจ่าย และแสดงตามขอบเขตที่จำเป็น เพื่อปกป้องคุณและเพื่อจัดเตรียม คุ้มครอง และปรับปรุงการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ตัวอย่างเช่น ในบางครั้งเราอาจใช้วิธีการแยกข้อมูลจากอีเมล การสนทนา หรือรูปถ่ายโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยตรวจหาและป้องกันสแปมและมัลแวร์ หรือเพื่อปรับปรุงบริการที่มีคุณสมบัติใหม่ๆ ที่จะช่วยให้คุณใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น เมื่อประมวลผลเนื้อหา Microsoft จะดำเนินการขั้นตอนต่างๆ เพื่อช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ

3.4. Microsoft มีบริการที่เปิดใช้งานทางเสียงหรือไม่ ใช่ หากคุณใช้บริการที่เปิดใช้งานทางเสียง แสดงว่าคุณยอมรับให้ Microsoft บันทึกและเก็บรวบรวมคำสั่งเสียงของคุณ คำสั่งเสียงจะใช้เพื่อจัดเตรียมบริการที่เปิดใช้งานทางเสียงให้แก่คุณ รวมทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ทั้งนี้ Microsoft จะไม่ใช้คำสั่งเสียงของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

3.5. เนื้อหาประเภทใดที่ไม่ได้รับการอนุญาต เนื้อหาที่ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ (ซึ่งรวมถึง นโยบายป้องกันอีเมลขยะของ Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) และ แนวทางปฏิบัติของ Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426) หรือกฎหมายในท้องถิ่นของคุณจะไม่ได้รับการอนุญาตในบริการ Microsoft สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้โดย Microsoft สามารถบล็อกหรือป้องกันการส่งอีเมล ข้อความโต้ตอบ หรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ประเภทใดก็ตามไปยังหรือจากบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราที่จะคุ้มครองบริการหรือลูกค้าของเรา หรือบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้

3.6. Microsoft สามารถเอาเนื้อหาของฉันออกจากบริการได้หรือไม่ ใช่ เราอาจขอให้คุณเอาเนื้อหาของคุณออกจากบริการหากเนื้อหานั้นได้ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้หรือกฎหมาย การไม่สามารถปฏิบัติตามได้อาจส่งผลให้คุณสูญเสียการเข้าถึง หรือเกิดการยกเลิกบริการหรือบัญชี Microsoft ของคุณได้ นอกจากนี้ Microsoft อาจเอาเนื้อหาของคุณออกโดยไม่ขอคำอนุญาตจากคุณ หากเราพิจารณาว่าเนื้อหานั้นได้ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้หรือกฎหมาย หรือหากเราได้รับคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากบุคคลภายนอก

4. การยกเลิกบริการ

4.1. จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ เราสามารถดำเนินคดีกับคุณได้ อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การเอาเนื้อหาของคุณออกจากบริการ การระงับการเข้าถึงบริการของคุณ การร้องขอให้คุณยับยั้งในการทำกิจกรรมบางอย่าง การยกเลิกการให้บริการของคุณ และ/หรือ การอ้างถึงการกระทำดังกล่าวให้ผู้มีอำนาจที่เหมาะสมทราบ นอกจากนี้ เราจะบังคับใช้นโยบายที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ที่ได้ทำการละเมิด ภายในสถานการณ์ที่เหมาะสม ในกรณีที่เราได้ดำเนินคดีกับคุณเพราะฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ เราอาจลบเนื้อหาของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้บันทึกไว้ในบริการอย่างถาวร โดยที่คุณอาจเสียเนื้อหานั้นไปอย่างถาวร และ/หรือ เราอาจยกเลิกบริการของคุณทั้งหมด ข้อมูลที่ได้ลบไปอาจไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้

4.2. มีสาเหตุอื่นที่ฉันอาจสูญเสียการเข้าถึงบริการหรือไม่ ใช่ บริการบางส่วนกำหนดให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆ 270 วัน ในกรณีที่ไม่มีการลงชื่อเข้าใช้ (หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อเสนอสำหรับบริการที่ได้ชำระเงิน) จะมีการปิดการเข้าถึงและการใช้บริการในส่วนดังกล่าวของคุณ นอกจากนี้ คุณอาจสูญเสียข้อมูลที่อยู่ในบริการส่วนนั้นๆ อย่างถาวร หากคุณสมัครรับบริการสำหรับบริการส่วนที่ต้องชำระเงินและไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด เราอาจระงับหรือยกเลิกบริการดังกล่าว (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อที่ 9.1)

4.3. ฉันสามารถยุติบริการได้อย่างไร คุณสามารถยุติบริการได้ทุกเมื่อด้วยสาเหตุใดก็ได้ คุณสามารถทำได้โดยไปที่หน้าเว็บ บัญชี ของคุณ (https://account.live.com) และปฏิบัติตามขั้นตอนการปิดบัญชี ในการยกเลิกบริการส่วนที่ได้ชำระเงิน โปรดดูข้อที่ 9.10 หากคุณยกเลิกบริการของคุณ วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการกำจัดเนื้อหาของคุณจากบริการคือการลบเนื้อหาดังกล่าวจากส่วนต่างๆ ของบริการด้วยตนเอง (ตัวอย่างเช่น ลบอีเมลของคุณด้วยตนเอง) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าในขณะที่คุณไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่คุณไำด้ลบหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกปิดลง เนื้อหานั้นอาจยังคงอยู่ในระบบสักระยะหนึ่ง

4.4. จะเกิดอะไรขึ้นหากบริการของฉันถูกยกเลิกหรือยุติลง หากบริการของคุณถูกยกเลิกหรือยุติลง (ไม่ว่าจะเกิดจากคุณหรือเรา) สิทธิในการใช้บริการของคุณจะหยุดลงในทันทีและการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ของเราจะสิ้นสุดลง จากนั้น คุณจะต้องถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์หรืออีกกรณีหนึ่ง เราอาจปิดการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว หากบริการของคุณถูกยกเลิกหรือยุติลง เราอาจลบเนื้อหาของคุณออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราอย่างถาวรและเราจะไม่มีหน้าที่ใดๆ ที่จะต้องคืนเนื้อหาดังกล่าวให้แก่คุณ

5. สิทธิความเป็นส่วนตัว

5.1. Microsoft จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของฉันหรือไม่ ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญต่อเรา เราใช้ข้อมูลบางอย่างที่เราเก็บรวบรวมมาจากคุณเพื่อดำเนินการและจัดเตรียมบริการ นอกจากนี้ เรายังอาจอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องของคุณ การใช้บริการของคุณและประสิทธิภาพในบริการโดยอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการ เราอาจใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้เราเก็บข้อมูลดังล่าวได้ เช่น การวางคุกกี้ไว้ในเครื่องของคุณ โปรดอ่าน คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลแบบออนไลน์ของ Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) เพื่อเรียนรู้วิธีที่เราใช้และคุ้มครองข้อมูลของคุณ

5.2. Microsoft จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของฉันให้แก่บุคคลภายนอก Microsoft หรือไม่ คุณยอมรับและตกลงว่า Microsoft สามารถเข้าถึง เปิดเผย หรือเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ข้อมูลและเนื้อหาส่วนบุคคลของคุณ หรือข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ Microsoft ได้รับผ่านการใช้บริการของคุณ (เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลหรือข้อมูลของบุคคลภายนอก) หาก Microsoft ได้เชื่อโดยสุจริตว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น (ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่หรือปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายของผู้มีอำนาจหน้าที่ (ข) เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้ หรือคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของ Microsoft หรือของลูกค้าของเรา หรือ (ค) เพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างร้ายแรงของบุคคลใดก็ตาม

5.3. Microsoft จะปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างไร Microsoft จะดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและคำร้องขอของการบังคับใช้กฎหมาย องค์กรของรัฐบาลและผู้ฟ้องร้องที่เป็นเอกชนสำหรับเนื้อหาที่ได้เก็บไว้บนเครือข่ายของเรา เหมือนกันกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายอื่น ข้อมูลนี้อาจเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญาหรือประเด็นในคดีแพ่ง และโดยปกติแล้วจะได้รับการร้องขอตามกระบวนการทางกฎหมายตามปกติของประเทศหรือท้องที่ซึ่งการกระทำดังกล่าวได้เกิดขึ้น ทั้งนี้ Microsoft อาจมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามคำร้องขอข้อมูลของคุณหรือเนื้อหาของคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนหรือกระบวนการทางกฎหมายดังกล่าว

6. การขัดจังหวะการให้บริการและการสำรองข้อมูล

เราได้พยายามเพื่อให้บริการดำเนินต่อไปได้และเรียกใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการขัดจังหวะและใช้งานการให้บริการออนไลน์ทั้งหมดไม่ได้เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ Microsoft จะไม่รับผิดต่อการขัดจังหวะหรือการสูญเสียใดๆ ที่เป็นผลตามมาซึ่งคุณอาจพบได้ คุณควรสำรองเนื้อหาที่คุณได้เก็บไว้ในบริการอย่างสม่ำเสมอ การมีแผนสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามแผนดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียข้อมูลของคุณ

7. ซอฟต์แวร์

7.1. ข้อกำหนดใดที่ใช้กับซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ หากคุณใช้หรือได้รับซอฟต์แวร์จากเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ สิ่งนั้นจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิชุดใดชุดหนึ่งในสองชุด ("ข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ"): หากมีการเสนอการอนุญาตสำหรับซอฟต์แวร์ให้แก่คุณ ข้อกำหนดของการอนุญาตดังกล่าวจะใช้กับซอฟต์แวร์นั้นๆ แต่หากไม่มีการเสนอการอนุญาตให้แก่คุณ ให้ใช้ข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ไม่เฉพาะกับบริการ แต่ยังรวมถึงซอฟต์แวร์ด้วย การใช้ซอฟต์แวร์เป็นการให้อนุญาต มิใช่การจำหน่าย และ Microsoft สงวนสิทธิ์ทั้งหมดในซอฟต์แวร์ โดย Microsoft ไม่มีการให้อนุญาตภายใต้ข้อกำหนดของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ไม่ว่าจะโดยนัย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรืออื่นๆ หากเว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าชมอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ บุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของสคริปต์หรือรหัสที่ได้รับการเชื่อมโยงไปจากหรือได้รับการอ้างอิงไปจากเว็บไซต์นี้จะเป็นผู้ให้อนุญาตในสคริปต์หรือรหัสดังกล่าว ไม่ใช่ Microsoft

7.2. ฉันสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการจัดเตรียมไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการอย่างไร เราให้สิทธิแก่คุณในการติดตั้งและใช้สำเนาซอฟต์แวร์หนึ่งสำเนาต่ออุปกรณ์สำหรับใช้โดยบุคคลเพียงคนเดียวในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการของคุณ หากคุณยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น

7.3. มีสิ่งที่ฉันไม่สามารถทำต่อซอฟต์แวร์หรือบริการหรือไม่ ใช่ นอกจากข้อจำกัดอื่นๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ คุณอาจไม่หลบเลี่ยงหรือเลี่ยงผ่านมาตรการสำหรับคุ้มครองเทคโนโลยีใดๆ ในหรือที่เกี่ยวข้องในซอฟต์แวร์หรือบริการ หรือแยกองค์ประกอบ หรือแยกส่วน หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใดๆ หรือลักษณะใดๆ ของบริการซึ่งรวมอยู่ในหรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ ยกเว้นและเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับอยู่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งให้กระทำการดังกล่าวได้ แยกส่วนประกอบของซอฟต์แวร์หรือบริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่น เผยแพร่ ทำสำเนา ให้เช่า หรือให้ยืมซอฟต์แวร์หรือบริการ หรือโอนซอฟต์แวร์หรือบริการ การอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับบริการ ยกเว้นในกรณีที่ข้อตกลงฉบับนี้ได้ให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง คุณไม่สามารถใช้บริการในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจเป็นการแทรกแซงการใช้บริการหรือการได้รับการเข้าถึงบริการ ข้อมูล บัญชี หรือเครือข่ายของบุคคลอื่น คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการได้จากโปรแกรมประยุกต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

7.4. ซอฟต์แวร์จะได้รับการปรับปรุงอย่างไร เราสามารถตรวจสอบรุ่นซอฟต์แวร์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ เราสามารถดาวน์โหลดการปรับปรุงไปยังซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติเป็นครั้งคราว คุณตกลงที่จะยอมรับว่าการปรับปรุงดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ยกเว้นหากมีข้อกำหนดอื่นที่มาพร้อมกับการปรับปรุง หากมี ข้อกำหนดอื่นๆ เหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ Microsoft ไม่มีหน้าที่ที่จะดำเนินการให้มีการปรับปรุงและไม่สามารถรับรองได้ว่าเราจะสนับสนุนรุ่นของระบบสำหรับซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตของคุณ การปรับปรุงดังกล่าวอาจไม่สามารถทำงานร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์หรือบริการที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดเตรียม

8. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ Office.com, MSN และ Bing

8.1. องค์ประกอบของสื่อและแม่แบบของ Office.com และ Office Web App หากคุณใช้ Microsoft Office.com หรือ Microsoft Office Web Apps คุณสามารถเข้าถึงภาพสื่อ ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพลง คลิปวิดีโอ แม่แบบ และเนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบอื่น ("องค์ประกอบของสื่อ") ที่ได้รับการจัดเตรียมไว้ในซอฟต์แวร์ที่มีอยู่บน Office.com หรือเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่เชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ คุณสามารถคัดลอกและใช้องค์ประกอบของสื่อในโครงการและเอกสารต่างๆ คุณไม่สามารถ (i) ขาย ให้อนุญาตการใช้สิทธิ หรือแจกจ่ายสำเนาองค์ประกอบของสื่อโดยตัวองค์ประกอบเองหรือในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ หากองค์ประกอบของสื่อเป็นมูลค่าหลักของผลิตภัณฑ์ (ii) ให้สิทธิแก่ลูกค้าในการให้อนุญาตหรือการแจกจ่ายองค์ประกอบของสื่อให้แก่บุคคลอื่น (iii) ให้อนุญาตหรือแจกจ่ายองค์ประกอบของสื่อเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการเป็นตัวแทนที่ระบุตัวบุคคล รัฐบาล โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ หรือใช้ภาพประเภทที่กล่าวมานี้ในลักษณะที่แสดงนัยยะถึงการรับรองหรือการเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สิ่งของหรือการกระทำของคุณ หรือ (iv) สร้างงานลามกโดยใช้องค์ประกอบของสื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เว็บเพจการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของ Microsoft (http://www.microsoft.com/permission)

8.2. MSN Video วิดีโอและโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังที่มีอยู่บน MSN Video มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่สามารถดาวน์โหลด ทำสำเนาหรือแจกจ่ายใหม่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิ์ ยกเว้นว่าได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นที่ใดก็ตามในข้อตกลงฉบับนี้ คุณไม่สามารถใช้โปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังบนเว็บไซต์ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงโฆษณา หรือเก็บรวบรวมรายได้จากได้การสมัครสมาชิก หรือเป็นการแข่งขันกับ MSN Video ยกเว้นหากคุณได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน คุณยอมรับว่าการใช้โปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังของคุณอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการเพิ่มเติมให้แก่บุคคลภายนอก อันรวมถึงค่าธรรมเนียมการใช้การแสดงสาธารณะที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

8.3. Bing. หากคุณเปิดใช้งานการระบุตำแหน่งบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณใช้ m.bing.com แสดงว่าคุณยินยอมให้ Microsoft เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลของสถานที่ของคุณตาม คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลแบบออนไลน์ของ Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) เราใช้ข้อมูลของสถานที่ของคุณเพื่อจัดเตรียมและพัฒนาผลลัพธ์ของการค้นหาและการแมป

9. หากคุณชำระเงินให้แก่ Microsoft ข้อกำหนดเหล่านี้จะบังคับใช้กับคุณ

9.1. ค่าธรรมเนียม หากมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับบริการส่วนใดส่วนหนึ่ง คุณยอมรับที่จะชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ราคาที่ได้ระบุไว้สำหรับบริการไม่รวมภาษีและข้อตกลงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณต้องรับผิดชอบในการชำระเงินค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว เราสามารถระงับหรือยกเลิกบริการ หากเราไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากคุณตรงตามเวลาที่กำหนด การระงับหรือการยกเลิกบริการเนื่องจากการไม่ชำระเงินอาจก่อให้เกิดการสูญเสียการเข้าถึงและการใช้บัญชีกับเนื้อหาของบัญชีที่คุณเป็นเจ้าของ

9.2. บัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ ในการชำระค่าธรรมเนียมของบริการ คุณจะได้รับการร้องขอให้จัดเตรียมวิธีการชำระเงินในเวลาที่คุณได้สมัครรับบริการดังกล่าว คุณสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบัญชีการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงินของคุณได้ที่ เว็บไซต์การจัดการบัญชีและการแจ้งหนี้ (https://billing.microsoft.com) นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าอนุญาตให้ Microsoft ใช้ข้อมูลบัญชีที่ได้ปรับปรุงใดๆ อันเกี่ยวกับการวิธีการชำระเงินของคุณที่ได้จัดเตรียมไว้ผ่านธนาคารที่คุณกำหนดหรือเครือข่ายการชำระเงินที่สามารถใช้งานได้ คุณยอมรับว่าจะทำให้ข้อมูลในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณจะไม่มีผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมที่เราส่งไปยังบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ ก่อนที่เราอาจดำเนินการอย่างมีเหตุผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ

9.3. การเรียกเก็บเงิน โดยการจัดเตรียมวิธีการชำระเงินให้แก่ Microsoft คุณ (i) รับรองว่าคุณมีอำนาจในการใช้วิธีการชำระเงินที่คุณได้กำหนดไว้ และข้อมูลการชำระเงินใดๆ ที่คุณได้ให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้อง (ii) ให้อำนาจแก่ Microsoft ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการที่ใช้วิธีการชำระเงินของคุณจากคุณ และ (iii) ให้อำนาจแก่ Microsoft ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคุณลักษณะที่ชำระเงินของบริการจากคุณ ซึ่งคุณเลือกที่จะสมัครหรือใช้ในขณะที่ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับอยู่ เราอาจเรียกเก็บเงินจากคุณ (ก) ล่วงหน้า (ข) ในเวลาที่ซื้อ (ค) ในเวลาไม่นานหลังจากที่ซื้อ หรือ (ง) ตามเกณฑ์เป็นงวดสำหรับการสมัครสมาชิกบริการ นอกจากนี้ เราสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณสูงสุดได้ไม่เกินจำนวนที่คุณได้อนุมัติ และเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บสำหรับการสมัครสมาชิกบริการเป็นงวดๆ ให้คุณทราบล่วงหน้า เราอาจเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนเงินที่ยังไม่ได้รับการประมวลผลก่อนหน้านี้จากคุณ ในเวลาเดียวกันกับรอบการเรียกเก็บที่มีก่อนหน้า

9.4. การต่ออายุโดยอัตโนมัติ หากประเทศ จังหวัดหรือมลรัฐของคุณอนุญาตให้มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านอีเมลก่อนที่จะต่ออายุโดยอัตโนมัติให้แก่บริการของคุณ เมื่อเราได้แจ้งให้คุณทราบว่าจะต่ออายุบริการโดยอัตโนมัติ เราสามารถต่ออายุบริการของคุณโดยอัตโนมัติและคิดค่าธรรมเนียมในราคาปัจจุบันสำหรับระยะเวลาที่ต่อออกไปจากคุณ นอกจากนี้ เรายังจะเตือนคุณว่าเราจะออกใบเรียกเก็บค่าต่ออายุบริการตามวิธีการชำระเงินของคุณที่ได้เลือกไว้ ไม่ว่าใบเรียกเก็บจะอยู่ในแฟ้มเมื่อวันที่ต่ออายุหรือเมื่อได้จัดเตรียมให้ในภายหลังหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ เรายังจะจัดเตรียมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่คุณอาจยกเลิกบริการให้แก่คุณ คุณต้องยกเลิกบริการก่อนวันหมดอายุเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับการเรียกเก็บเงินค่าต่ออายุ

9.5. รายการทางบัญชีออนไลน์และข้อผิดพลาด เราจะจัดเตรียมรายการเรียกเก็บเงินออนไลน์ให้แก่คุณบน เว็บไซต์การจัดการบัญชีและการแจ้งหนี้ (https://billing.microsoft.com) ที่ซึ่งคุณสามารถดูและพิมพ์รายการทางบัญชีของคุณได้ นี่คือรายการเรียกเก็บเงินที่เราได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น คุณมีความรับผิดชอบในการพิมพ์หรือบันทึกสำเนาของรายการทางบัญชีออนไลน์แต่ละรายการ รวมถึงจัดเก็บสำเนาบันทึกดังกล่าวของคุณไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิง หากเราได้ออกใบเรียกเก็บเงินที่ผิดพลาด คุณจะต้องแจ้งข้อผิดพลาดภายใน 120 วันหลังจากพบข้อผิดพลาดแรกในใบเรียกเก็บเงินของคุณ จากนั้น เราจะดำเนินการตรวจสอบค่าธรรมเนียมในทันที หากคุณไม่ได้แจ้งเราภายในระยะเวลาดังกล่าว แสดงว่าคุณได้ปลดความรับผิดและสิทธิเรียกร้องในการสูญเสียทั้งหมดอันเป็นผลมาจากความผิดพลาดให้แก่เรา รวมทั้งเราจะไม่ถูกกำหนดให้แก้ไขความผิดพลาดหรือดำเนินการใช้เงินคืน หาก Microsoft ได้ระบุข้อผิดพลาดในใบเรียกเก็บเงิน เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายใน 90 วัน

9.6. ระยะปลอดพันธะ เมื่อคุณร้องขอบริการจากเรา คุณยอมรับว่าเราสามารถเริ่มจัดเตรียมบริการให้ในทันที คุณจะไม่มีสิทธิในการยกเลิกหรือมีระยะ "ปลอดพันธะ" ยกเว้นหากกฎหมายกำหนดให้มีระยะปลอดพันธะ คุณอาจยกเลิกบริการที่ชำระเงินตามที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 9.10 หากกฎหมายของคุณกำหนดให้มีระยะปลอดพันธะ และคุณได้ดำเนินการยกเลิกภายในระยะเวลาดังกล่าว คุณจะได้รับเงินจำนวนใดๆ ที่ได้ชำระไปภายในระยะเวลาที่เหมาะสมกลับคืน

9.7. ข้อเสนอสำหรับช่วงทดลองใช้งาน หากคุณกำลังเข้าร่วมข้อเสนอสำหรับช่วงทดลองใช้งานใดๆ คุณจะต้องยกเลิกบริการดังกล่าวก่อนหมดช่วงทดลองใช้งานเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใหม่ ยกเว้นหากเราได้แจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น หากคุณไม่ได้ยกเลิกบริการของคุณเมื่อหมดช่วงทดลองใช้งาน เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการจากคุณ

9.8. การเปลี่ยนแปลงราคา เราสามารถเปลี่ยนแปลงค่าบริการในเวลาใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ คุณจะต้องยกเลิกและหยุดใช้บริการก่อนที่การเปลี่ยนแปลงค่าบริการจะมีผล หากมีการเสนอราคาสำหรับบริการของคุณโดยมีระยะเวลากำหนดไว้ ราคาดังกล่าวจะยังคงมีผลเฉพาะในช่วงเวลานั้น

9.9. นโยบายการคืนเงิน ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นหรือมีข้อเสนอที่เฉพาะสำหรับบริการ การซื้อทั้งหมดถือเป็นที่สุดและไม่สามารถขอเงินคืนได้

9.10. การยกเลิกบริการ คุณสามารถยกเลิกบริการในเวลาใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสาเหตุ ข้อมูลและคำแนะนำในการยกเลิกบริการของคุณได้รับการจัดเตรียมไว้ที่ เว็บไซต์การจัดการบัญชีและการแจ้งหนี้ (https://billing.microsoft.com) หากกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คุณควรอ้างอิงกลับไปยังข้อเสนอซึ่งระบุถึงบริการว่า (i) คุณอาจไม่ได้รับเงินคืนในเวลาที่ยกเลิก (ii) คุณอาจมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิก (iii) คุณอาจมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณสำหรับบริการก่อนวันที่ยกเลิก หรือ (iv) คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงและการใช้บัญชีของคุณเมื่อคุณยกเลิกบริการ หากคุณยกเลิก บริการของคุณจะสิ้นสุดลงเมื่อหมดช่วงเวลาบริการในปัจจุบันของคุณ หรือหากเราเรียกเก็บเงินในบัญชีของคุณตามเกณฑ์ระยะเวลา ให้ใช้เวลาสิ้นสุดของช่วงเวลาที่คุณได้ยกเลิก

9.11. การชำระเงินล่าช้า คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่เราในการเก็บยอดค้างชำระในอดีต ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้แก่ ค่าธรรมเนียมของทนายความและค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอื่นๆ ตามสมควร

9.12. การชำระเงินให้แก่คุณ หากเราเป็นหนี้ที่ต้องชำระเงินให้แก่คุณ คุณได้ยอมรับที่จะจัดเตรียมข้อมูลใดๆ ให้แก่เราได้อย่างตรงเวลาและถูกต้องตามที่เราต้องการเพื่อดำเนินการชำระเงินให้แก่คุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อค่าภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการชำระเงินนี้ให้แก่คุณ นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่เราได้กำหนดไว้ในสิทธิในการชำระเงินใดๆ ของคุณ หากคุณรับชำระเงินด้วยความผิดพลาด เราอาจยกเลิกหรือกำหนดให้คืนการชำระเงิน คุณยอมรับที่จะร่้วมมือกับเราในการพยายามดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังสามารถลดการชำระเงินให้แก่คุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อปรับการชำระเงินที่เกินมาในครั้งก่อน

9.13. การเข้าถึงบริการทางอินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่าย หากบริการไม่ได้รวมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคุณ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมสำหรับบริการที่คุณจ่ายให้แก่เรา หากคุณเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์ไร้สาย (ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต) ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการแจ้งเตือน การเรียกดูเว็บ การส่งข้อความและบริการอื่นๆ ที่ต้องการการใช้บริการสัญญาณออกอากาศและข้อมูลไร้สาย ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณว่ามีค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่อาจมีผลกับคุณหรือไม่ คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการผ่านบริการไร้สายหรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณแต่เพียงผู้เดียว

ส่วนที่เหลือของข้อที่ 9.13 จะใช้ต่อเมื่อบริการของคุณมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต บริการนี้อาจไม่มีอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ หากคุณใช้โมเด็มการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ อาจมีค่าใช้จ่ายในการโทร การใช้งานข้ามเขต หรือการเข้าถึงอื่นๆ เกิดขึ้นกับคุณ โดยขึ้นอยู่กับหมายเลยที่คุณโทรถึงและสถานที่ที่คุณโทรออก คุณควรตรวจสอบกับบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์ประจำท้องถิ่นของคุณก่อนเพื่อพิจารณาว่าหมายเลขที่คุณวางแผนจะใช้งานจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหรือไม่ ถึงแม้ว่าเราได้แนะนำหมายเลขโทรศัพท์ให้แก่คุณเพื่อใช้โทร ค่าใช้จ่ายก็ยังอาจเกิดขึ้นกับคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการประจำท้องถิ่น สถานที่ที่โทร และแผนการใช้งานของการโทร เราจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่คุณ

10. ไม่มีการรับประกัน

MICROSOFT และบริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้จำหน่ายของเรา ไม่ได้ให้การรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย การรับรองหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ คุณเข้าใจว่าการใช้บริการเป็นความเสี่ยงของคุณและเราจัดเตรียมการให้บริการบนพื้นฐาน “ตามที่เป็น” “ภายใต้ข้อบกพร่องทั้งหมด” และ “ตามที่มี” MICROSOFT ไม่ได้รับรองความถูกต้องหรือกำหนดเวลาของข้อมูลที่มีในบริการ เราไม่ให้การรับประกันโดยนัยใดๆ รวมถึงสำหรับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ การมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน ความพยายามในด้านฝีมือและการไม่ละเมิด ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายประจำท้องถิ่นของคุณได้บัญญัติไว้ คุณอาจมีสิทธิบางอย่างภายใต้กฎหมายประจำท้องถิ่นของคุณ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้มีเจตนาที่จะกระทบต่อสิทธิเหล่านั้น หากใช้บังคับได้

คุณรับรู้ว่าระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารไม่ได้ปราศจากความผิดพลาดและอาจมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในบางครั้ง เราไม่รับรองว่าบริการจะไม่ถูกรบกวน เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือการสูญเสียเนื้อหาจะไม่เกิดขึ้น

สำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย คุณจะได้รับการรับรองบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนดภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย และไม่มีสิ่งใดภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้มีเจตนาที่จะกระทบต่อสิทธิเหล่านั้น

11. ข้อจำกัดความรับผิด

หาก Microsoft ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ คุณยอมรับว่าการแก้ไขเยียวยาโดยเฉพาะของคุณจาก Microsoft หรือบริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายตลอดจนผู้จำหน่ายใดๆ จะใช้เพื่อเยียวยาค่าเสียหายโดยตรงสูงสุดไม่เกินจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมบริการหนึ่งเดือนของคุณ คุณไม่สามารถเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือความสูญเสีย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา ค่าเสียหายเพราะขาดผลกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายเกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้มีผลแม้ว่าการเยียวยานี้ไม่สามารถชดเชยความเสียหายใดๆ ให้แก่คุณได้อย่างครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ หรือแม้ว่าเรารู้หรือควรได้รู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว ตามที่กฎหมายได้อนุญาตไว้สูงสุด ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะใช้กับกรณีใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ เช่น การสูญเสียเนื้อหา ไวรัสใดๆ ที่ติดการใช้บริการของคุณ ความล่าช้าหรือล้มเหลวในการเริ่มต้นหรือดำเนินการถ่ายโอนหรือการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น การกล่าวอ้างว่าผิดสัญญา การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไข ความรับผิดอย่างเคร่งครัด การประมาทเลินเล่อ การแสดงผิดจากข้อเท็จจริงหรือการละเว้น การบุกรุก การละเมิดกฎหรือข้อบังคับ หรือลาภมิควรได้ ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นเหล่านี้บางประการหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลกับคุณ หากมลรัฐ จังหวัด หรือประเทศของคุณไม่ได้อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือค่าเสียหายอื่นๆ

12. ผู้ทำสัญญาของ Microsoft

12.1. สหรัฐอเมริกา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน) สหรัฐอเมริกา คุณกำลังทำข้อตกลงกับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US กฎหมายของมลรัฐที่คุณอยู่อาศัยจะใช้บังคับการตีความสัญญานี้ การกล่าวอ้างว่าผิดข้อตกลงฉบับนี้ และการกล่าวอ้างอื่นๆ (อันรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการกล่าวอ้างว่าละเมิด) ไม่ว่าจะขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีของมลรัฐหรือศาลสหรัฐในคิง เคาน์ตี้ มลรัฐวอชิงตันโดยเฉพาะแต่เพียงอย่างเดียว สำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการซึ่งได้รับการพิจารณาคดีในศาล (ไม่ใช่การวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการและไม่ใช่ศาลสำหรับพิจารณาคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์ในคดีต่ำ)

12.2. ประเทศในอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน) เมริกาใต้หรือเหนือที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณกำลังทำข้อตกลงกับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US ใช้กฎหมายของมลรัฐวอชิงตันเพื่อตีความกฎหมายนี้และมีผลกรณีอ้างสิทธิ์การละเมิดที่ผูกพัน ไม่ว่าหลักเกณฑ์การเลือกกฎหมายจะเป็นอย่างไรก็ตาม การอ้างสิทธิอื่นใดทั้งหมด รวมทั้งการอ้างสิทธิเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกรณีละเมิด จะตกอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศซึ่งเราจัดทำบริการให้แก่คุณ

12.3. ยุโรป หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน) ยุโรป คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของลักเซมเบิร์กเพื่อตีความในสัญญาฉบับนี้ และใช้กับการกล่าวอ้างว่าผิดข้อตกลงฉบับนี้ โดยต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกันประกอบด้วย ยกเว้นคุณอาศัยอยู่ในหรือธุรกิจของคุณมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสเปน ให้ใช้กฎหมายของสเปนในการตีความสัญญานี้ การอ้างสิทธิอื่นใดทั้งหมด รวมทั้งการอ้างสิทธิเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และในกรณีที่มีการละเมิด จะตกอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศซึ่งเราจัดทำบริการให้แก่คุณ โดยคำนึงถึงเขตอำนาจศาล คุณและ Microsoft สามารถเลือกประเทศที่เราจัดทำบริการให้แก่คุณสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ หรือในอีกทางหนึ่ง คุณอาจเลือกดำเนินการในศาลที่ลักเซมเบิร์ก หากคุณกำลังเข้าถึงบริการภายในเยอรมนี ข้อตกลงของเยอรมนี (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266428) จะมีผลกับคุณ

12.4. ตะวันออกกลางหรือแอฟริกา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน) ตะวันออกกลางหรือแอฟริกา คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของลักเซมเบิร์กเพื่อตีความในข้อตกลงฉบับนี้ และใช้กับการกล่าวอ้างว่าผิดข้อตกลงฉบับนี้ โดยต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกันประกอบด้วย การอ้างสิทธิอื่นใดทั้งหมด รวมทั้งการอ้างสิทธิเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกรณีละเมิด จะตกอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศซึ่งเราจัดทำบริการให้แก่คุณ คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีของศาลลักเซมเบิร์กสำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้ทั้งหมดโดยเฉพาะ

12.5. เอเซียหรือแปซิฟิกใต้ ยกเว้นหากประเทศของคุณได้รับการเรียกโดยพิเศษเป็นอย่างอื่น หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน) เอเซียหรือแปซิฟิกใต้ คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Regional Sales Corp. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายของมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา โดยมีสาขาอยู่ในสิงคโปร์ ซึ่งมีที่ตั้งทางธุรกิจหลักอยู่ที่ 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 ทั้งนี้ ให้สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของมลรัฐวอชิงตัน โดยต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกันประกอบด้วย ข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งคำถามใดๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ การบังคับใช้ หรือการบอกเลิก จะได้รับอ้างอิงไปยังและแก้ไขในท้ายที่สุดด้วยการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ ตามกฎการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการของ Singapore International Arbitration Center (SIAC) ซึ่งจะถือว่ากฎเหล่านี้ได้รับการรวมอยู่โดยการอ้างอิงรวมเข้าไปในข้อนี้ องค์คณะจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ SIAC ภาษาที่ใช้ในการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการคือภาษาอังกฤษ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุด มีผลผูกพันและไม่สามารถโต้แย้งได้ รวมถึงอาจนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินที่ประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ได้

12.6. ประเทศญี่ปุ่น หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน) ประเทศญี่ปุ่น คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงฉบับนี้และข้อพิพาทใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีดั้งเดิมของศาลแขวงโตเกียวสำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้โดยเฉพาะ

12.7. ประเทศจีน หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน) ประเทศจีน คุณกำลังจะทำสัญญากับ Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC สำหรับการใช้ MSN, Bing หรือ Windows Live Messenger ของคุณ ทั้งนี้ ให้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการซึ่งดำเนินการโดย Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ สำหรับการใช้ MSN, Bing หรือ Windows Live Messenger ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ อันรวมถึงคำถามใดๆ ที่เกี่ยวกับการมีอยู่ การบังคับใช้ หรือการบอกเลิก จะได้รับอ้างอิงไปยังและแก้ไขในท้ายที่สุดด้วยการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการในฮ่องกง ภายใต้การดำเนินการของ Hong Kong International Arbitration Centre ("HKIAC") ตามกฎการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการของ UNCITRAL ซึ่งถือว่าได้รับการรวมอยู่โดยการอ้างอิงรวมเข้าไปในข้อนี้ สำหรับการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการดังกล่าว จะมีอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดย HKIAC ตามกฎการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการของ UNCITRAL ภาษาที่ใช้ในการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการคือภาษาอังกฤษ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุด มีผลผูกพันและไม่สามารถโต้แย้งได้ รวมถึงอาจนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินที่ประเทศจีนหรือที่อื่นๆ ได้ สำหรับการใช้บริการอื่นๆ ทั้งหมดของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณกำลังทำข้อตกลงกับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US เนื่องจากสำหรับบริการดังกล่าว จะใช้กฎหมายมลรัฐวอชิงตันสำหรับข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือไม่ อย่างไรก็ตาม อำนาจของศาลมลรัฐหรือศาลกลางในคิง เคาน์ตี้ มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอำนาจที่ไม่เฉพาะเจาะจง

12.8. สาธารณรัฐเกาหลี หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน) สาธารณรัฐเกาหลี คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea ทั้งนี้ ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีดั้งเดิมของศาลแขวงโซลสำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้โดยเฉพาะ

12.9. ไต้หวัน หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน) ไต้หวัน คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110 ทั้งนี้ ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของไต้หวัน คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในเขตอำนาจศาลแขวงไทเปในฐานะที่เป็นศาลแรกในการดำเนินคดี ซึ่งมีเขตอำนาจศาลเหนือข้อพิพาทใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้

13. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

คุณอาจสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกได้โดยผ่านบริการ ทั้งนี้ Microsoft ไม่รับผิดชอบสำหรับเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในบริการของบุคคลภายนอก คุณต้องรับผิดชอบในการเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้โฆษณา) แต่เพียงผู้เดียว การใช้เว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอก

14. DRM

หากคุณเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองด้วย Microsoft Digital Rights Management (DRM) ซอฟต์แวร์อาจร้องขอสิทธิการใช้งานสื่อจากเซิร์ฟเวอร์สิทธิออนไลน์และดาวน์โหลด รวมทั้งติดตั้งการปรับปรุง DRM โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถเล่นเนื้อหาได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อมูล DRM ใน คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857)

15. ซอฟต์แวร์ Microsoft .NET Framework

ซอฟต์แวร์นี้อาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์ Microsoft .NET Framework ซอฟต์แวร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Windows เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Windows จะมีผลกับการใช้งานซอฟต์แวร์ .NET Framework ของคุณ

16. การมีผลบังคับใช้หลังจากที่บอกเลิกหรือยกเลิกข้อตกลง

ส่วนที่เกี่ยวกับ "สิทธิ์ส่วนบุคคล" และข้อที่ 9 (สำหรับจำนวนเงินที่เกิดขึ้นก่อนที่ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง), 10, 11, 12, 19, 20 รวมทั้งข้ออื่นๆ ที่มีข้อกำหนดให้มีผลหลังจากที่ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงจะยังคงมีผลอยู่ แม้จะได้มีการบอกเลิกหรือยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้แล้วก็ตาม

17. การโอนและการถ่ายโอนสิทธิ

เราสามารถโอนสิทธิในข้อตกลงฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า แต่คุณไม่สามารถโอนสิทธิในข้อตกลงฉบับนี้หรือถ่ายโอนสิทธิใดๆ ในการใช้บริการได้

18. คำบอกกล่าว

คุณยอมรับการจัดเตรียมคำบอกกล่าวของ Microsoft เกี่ยวกับบริการหรือข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องจัดเตรียมให้แก่คุณผ่านทางอีเมลที่คุณได้ระบุไว้เมื่อคุณได้สมัครรับบริการ คำบอกกล่าวที่อีเมลถึงคุณจะถือว่าได้ดำเนินการส่งและรับในเวลาที่ส่งอีเมล คุณจะต้องหยุดใช้บริการ หากคุณไม่ยอมรับการรับคำบอกกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถแจ้ง Microsoft ตามที่ได้ระบุไว้ในการสนับสนุนลูกค้าสำหรับบริการ

19. การอ้างสิทธิจะต้องได้รับการยื่นภายในระยะเวลาหนึ่งปี

การอ้างสิทธิใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการจะต้องกระทำภายในหนึ่งปีนับจากวันที่คุณสามารถอ้างสิทธิได้ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายประจำท้องถิ่นของคุณกำหนดให้มีระยะเวลาในการยื่นการอ้างสิทธิที่ยาวนานกว่า หากคุณไม่ได้ยื่นการอ้างสิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว การอ้างสิทธินั้นจะหมดอายุอย่างถาวร

20. การตีความในสัญญา

ข้อตกลงฉบับนี้คือข้อตกลงทั้งหมดในการใช้บริการของคุณ ระหว่างคุณกับ Microsoft ข้อตกลงนี้จะยกเลิกข้อตกลงอื่นๆ ที่มีก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการใช้บริการระหว่างคุณกับ Microsoft เนื้อหาทุกส่วนของข้อตกลงฉบับนี้มีผลภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ หากศาลตัดสินว่าเราไม่สามารถบังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ตามที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ เราสามารถแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ด้วยข้อกำหนดที่เหมือนกันภายใต้ขอบเขตที่สามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้ หัวข้อต่างๆ ของแต่ละส่วนในสัญญาฉบับนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและจะไม่มีผลใดๆ ในทางกฎหมาย

21. บุคคลภายนอกรายใดก็ตามจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ

ข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของคุณและเราเท่านั้น สิ่งนี่ไม่ได้มีไว้สำหรับผลประโยชน์ของบุคคลอื่น ยกเว้นผู้รับมรดกและผู้รับโอนของ Microsoft

22. คอมโพเนนต์ของแบบอักษร

คุณสามารถใช้งานแบบอักษรเพื่อแสดงผลและพิมพ์เนื้อหาได้เฉพาะในขณะที่ใช้บริการเท่านั้น คุณไม่สามารถหลบเลี่ยงข้อจำกัดในการฝังแบบอักษรได้

23. การสนับสนุน

การสนับสนุนลูกค้าของบริการที่มีตราสินค้า Microsoft มีอยู่ใน Microsoft Answers (http://answers.microsoft.com) และเว็บไซต์ Windows (http://windows.microsoft.com) การสนับสนุนลูกค้าสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของ MSN มีอยู่ใน การสนับสนุนของ MSN (https://support.msn.com) การสนับสนุนทางอีเมลของลูกค้าสำหรับ Bing และลูกค้าของ Bing มีอยู่ใน การสนับสนุนของ Bing (https://support.discoverbing.com)

24. ข้อจำกัดในการส่งออก

ซอฟต์แวร์และบริการ Microsoft ที่ฟรีจะอยู่ภายใต้กฎหมายด้านการส่งออกและเทคโนโลยีของเขตอำนาจศาลสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ทั้งนี้ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎที่ใช้บังคับอยู่ดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งมีผลกับซอฟต์แวร์ และ/หรือ บริการ ในการถ่ายโอนซอฟต์แวร์และบริการที่ฟรีเหล่านี้ให้แก่รัฐบาลของประเทศใดๆ ที่ถูกห้ามหรือฝ่ายบางฝ่ายที่ถูกห้าม จะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206) นอกจากนี้ บริการที่ชำระเงินจะอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งคุณจะต้องปฏิบัิติตาม กฎหมายเหล่านี้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับปลายทาง ผู้ใช้ปลายทางและการใช้งานปลายทาง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Exporting Microsoft Products (http://www.microsoft.com/exporting)

คำบอกกล่าว

คำบอกกล่าวและกระบวนการเรียกร้องสิทธิในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ คำบอกกล่าวสำหรับการฟ้องคดีการละเมิดลิขสิทธิ์ควรได้รับการส่งให้แก่ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของ Microsoft ข้อสงสัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อไปนี้จะไม่ได้รับการตอบกลับ โปรดดูรายละเอียดและข้อมูลในการติดต่อได้ที่ คำบอกกล่าวและกระบวนการเรียกร้องสิทธิในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm)

คำบอกกล่าวและกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในโฆษณาของไซต์ที่สนับสนุน โปรดตรวจทาน คำแนะนำเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่ (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายการโฆษณาของเรา

คำบอกกล่าวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เนื้อหาทั้งหมดของบริการเป็นลิขสิทธิ์ของ © 2012 Microsoft Corporation และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. สงวนลิขสิทธิ์ เราหรือซัพพลายเออร์ของเราเป็นเจ้าของชื่อ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบริการและเนื้อหาของบริการ Microsoft และชื่อ โลโก้ และไอคอนของผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมดของ Microsoft อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ ชื่อของบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของโดยเฉพาะ ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ ซอฟต์แวร์บางอย่างที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของ Microsoft บางเซิร์ฟเวอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานของ Independent JPEG Group ลิขสิทธิ์ © 1991-1996 Thomas G. Lane สงวนลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ "gnuplot" ซึ่งใช้ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของ Microsoft บางเซิร์ฟเวอร์เป็นลิขสิทธิ์ของ © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley สงวนลิขสิทธิ์

รายงานหุ้นและข้อมูลดัชนี (รวมถึงมูลค่าของดัชนี) ข้อมูลทั้งหมดที่จัดเตรียมโดย Interactive Data Corporation ("IDC") และบริษัทในเครือ ("ข้อมูลของ IDC") ซึ่งรวมอยู่ในบริการเป็นกรรมสิทธิ์ของหรือได้ให้อนุญาตแก่ IDC และบริษัทในเครือ คุณได้รับอนุญาตให้เก็บ จัดการ วิเคราะห์ จัดรูปแบบใหม่ จัดพิมพ์ และแสดงข้อมูลของ IDC เฉพาะสำหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้น คุณไม่สามารถเผยแพร่ ส่งต่อ แจกจ่ายต่อ หรือผลิตซ้ำซึ่งข้อมูลของ IDC ใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามให้แก่บุคคลอื่น คุณจะไม่ใช้ข้อมูลของ IDC ใดๆ ในหรืออย่างเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือองค์กรเพื่อการค้าใดๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักทรัพย์ การลงทุน การบัญชี การธนาคาร กฎหมาย หรือธุรกิจและองค์กรสื่อต่างๆ ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลของ IDC คุณจะต้องปรึกษากับนายหน้าหรือตัวแทนทางการเงินอื่นๆ ของคุณเพื่อยืนยันข้อมูลราคา IDC หรือบริษัทในเครือ หรือผู้ให้อนุญาตโดยเฉพาะของ IDC หรือบริษัทในเครือ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผู้ใช้รายใดหรือบุคคลอื่นๆ หากมีการติดขัด ความไม่ถูกต้อง ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือการละเว้น ในข้อมูลของ IDC หรือสำหรับความเสียหายใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ) โดยคำนึงถึงสาเหตุที่ส่งผลกระทบ ข้อกำหนดของข้อนี้จะแสดงให้เห็นการจัดเตรียมของ Microsoftกับ IDC และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ คุณยอมรับว่าข้อกำหนดข้อนี้จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของ IDC ไม่ใช่ส่วนอื่นของข้อตกลงฉบับนี้ หากมีการขัดกันหรือไม่สอดคล้องกันของข้อกำหนดอื่นๆ ในข้อตกลงฉบับนี้

คุณไม่สามารถใช้สิ่งใดๆ ในดัชนี Dow JonesSMข้อมูลดัชนี หรือจำนวนจุดของตลาด Dow Jones ที่เกี่ยวข้องกับการออก การสร้าง การสนับสนุน การค้า การตลาด หรือการส่งเสริมการขายของเครื่องมือทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนใดๆ (ตัวอย่างเช่น อนุพันธ์ ตราสารทางการเงินที่ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างเฉพาะ กองทุน กองทุนเปิดที่ลงทุนในหุ้นทุนและจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือพอร์ตโฟลิโอการลงทุน ที่ซึ่งราคา ผลตอบแทน และ/หรือ ประสิทธิภาพของเครื่องมือ หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับ เกี่ยวข้องกับ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามดัชนีใดๆ หรือตัวแทนของสิ่งใดๆ ในดัชนี) โดยปราศจากข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับ Dow Jones

คำบอกกล่าวทางการเงิน Microsoft ไม่ใช่นายหน้า/ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แนะนำการลงทุนที่จดทะเบียนแล้ว ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลอื่น และจะไม่ให้คำแนะนำแก่ผู้ใดเพื่อการลงทุน การซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ หรือบริการที่สมควรดำเนินการ ไม่มีสิ่งใดในบริการนี้ที่เป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ทั้ง Microsoft หรือผู้ให้อนุญาตในรายงานหุ้นหรือข้อมูลดัชนีของ Microsoft จะไม่รับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใดๆ ไม่มีส่วนใดในบริการนี้ที่มีเจตนาเพื่อให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทุนหรือคำแนะนำทางด้านภาษี

คำบอกกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานภาพ H.264/AVC และมาตรฐานวิดีโอ VC-1 ซอฟต์แวร์อาจมี H.264/MPEG-4 AVC และ/หรือเทคโนโลยีการถอดรหัส VC-1 MPEG LA, L.L.C. ต้องการใช้คำบอกกล่าวนี้:

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตสิทธิบัตร AVC และ VC-1 สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ของผู้บริโภคเพื่อ (ก) เข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน ("มาตรฐานวิดีโอ") และ/หรือ (ฺข) ถอดรหัสวิดีโอ AVC และ VC-1 ที่ถูกเข้ารหัสโดยผู้บริโภคเพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ/หรือที่ได้รับจากผู้จัดหาวิดีโอที่ได้รับอนุญาตให้จัดหาวิดีโอดังกล่าว การอนุญาตให้ใช้งานจะไม่ขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยไม่ต้องคำนึงว่าซอฟต์แวร์นี้จะรวมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ จะไม่มีการให้อนุญาตหรือการให้อนุญาตโดยนัยสำหรับการใช้งานอื่นๆ คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก MPEG LA, L.L.C โปรดดูเว็บไซต์ MPEG LA WEBSITE (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690)

เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนเท่านั้น คำบอกกล่าวนี้ไม่ได้จำกัดหรือห้ามการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีให้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้สำหรับการใช้ทางธุรกิจทั่วไป ซึ่งเป็นการใช้ส่วนบุคคลเพื่อธุรกิจนั้น ซึ่งไม่รวมถึง (i) การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ต่อไปยังบุคคลภายนอก หรือ (ii) การสร้างเนื้อหาที่มีเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิดีโอเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลภายนอก