การเปิด 'ตัวแสดงเหตุการณ์'


Event Viewer เป็นเครื่องมือที่แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญๆ (ตัวอย่างเช่น โปรแกรมที่ไม่ได้เริ่มระบบตามที่คาด หรือการปรับปรุงที่ดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ) ในคอมพิวเตอร์ของคุณ Event Viewer มีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดของ Windows และโปรแกรมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Event Viewer ให้ดูที่ มีข้อมูลใดปรากฏในบันทึกเหตุการณ์ (Event Viewer) บ้าง

  • เปิด Event Viewer ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย คลิก เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิกสองครั้งที่ Event Viewer ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน