การเปิดพอร์ตในไฟร์วอลล์ Windows


ถ้าไฟร์วอลล์ Windows กำลังบล็อกโปรแกรมอยู่ และคุณต้องการอนุญาตให้โปรแกรมนั้นสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ได้ โดยปกติคุณสามารถทำได้ด้วยการเลือกโปรแกรมในรายการโปรแกรมที่อนุญาต (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า รายการข้อยกเว้น) ในไฟร์วอลล์ Windows เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำสิ่งนี้ ให้ดูที่ การอนุญาตให้โปรแกรมสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ Windows

อย่างไรก็ตาม ถ้าโปรแกรมไม่ได้อยู่ในรายการ คุณอาจต้องเปิดพอร์ต ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเล่นเกมกับเพื่อนหลายคนทางออนไลน์ คุณอาจต้องเปิดพอร์ตสำหรับเกมเพื่อให้ไฟร์วอลล์ยอมรับข้อมูลของเกมเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ พอร์ตจะเปิดตลอดเวลา ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดพอร์ตที่คุณไม่ต้องการให้เปิดอีก

  1. เปิดไฟร์วอลล์ Windows ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ไฟร์วอลล์ แล้วคลิก ไฟร์วอลล์ Windows

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก การตั้งค่าขั้นสูง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. ในกล่องโต้ตอบ Windows Firewall with Advanced Security ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก Inbound Rules จากนั้นในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิก New Rule

  4. ปฏิบัติตามคำแนะนำใน 'ตัวช่วยสร้าง New Inbound Rule'

ถ้าคุณประสบปัญหาในการอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านไฟร์วอลล์ Windows คุณสามารถลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อขาเข้า' เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างโดยอัตโนมัติ

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อขาเข้า' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา คลิก ดูทั้งหมด แล้วคลิก การเชื่อมต่อขาเข้า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟร์วอลล์ขั้นสูง ให้ดูที่คู่มือการแก้ไขปัญหา Windows Firewall with Advanced Security: การวินิจฉัยและเครื่องมือต่างๆ และ การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าไฟร์วอลล์ Windows ใน Windows XP Service Pack 2 สำหรับผู้ใช้ขั้นสูงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่