ฉันจะป้องกันไม่ให้โปรแกรมเปลี่ยนผู้ให้บริการค้นหาเริ่มต้นของฉันได้อย่างไร


คุณอาจรู้สึกไม่พอใจเมื่อโปรแกรมเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการรายนั้น แต่คุณสามารถหยุดสิ่งนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ เมื่อโปรแกรม เช่น Add-onหรือแถบเครื่องมือแนะนำให้เปลี่ยนผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของคุณ Internet Explorer จะแสดงกล่องโต้ตอบที่ให้คุณตัดสินใจว่าจะเก็บหรือเปลี่ยนผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นในปัจจุบันของคุณ

ถ้าคุณต้องการให้ Internet Explorer เก็บผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นไว้และไม่พร้อมท์ถามคุณอีก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ป้องกันไม่ให้โปรแกรมแนะนำการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของฉัน ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นเมื่อโปรแกรมแนะนำการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้คุณยังสามารถดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก จัดการ Add-on

  3. ใน จัดการ Add-on ภายใต้ ชนิด Add-on ให้คลิก ผู้ให้บริการการค้นหา

  4. ไปยังด้านล่างของหน้าจอ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ป้องกันไม่ให้โปรแกรมแนะนำการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของฉัน แล้วคลิก ปิด