การตั้งค่ารหัสผ่าน Windows ของคุณใหม่ขั้นตอนที่คุณควรทำตามจะแตกต่างกัน ขึ้นกับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนโดเมนหรือเวิร์กกรุ๊ป เมื่อต้องการดู ให้ดูที่ "เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในเวิร์กกรุ๊ปหรือไม่" ใน โดเมน เวิร์กกรุ๊ป และโฮมกรุ๊ป แตกต่างกันอย่างไร

แสดงทั้งหมด

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่บนโดเมน

เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนโดเมน มีเฉพาะผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเท่านั้นที่สามารถตั้งค่ารหัสผ่านโดเมนของคุณใหม่ได้ เมื่อต้องการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ให้กับบัญชีผู้ใช้ภายใน (บัญชีที่ให้การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ให้การเข้าถึงโดเมน) ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก บัญชีผู้ใช้ คลิก บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  2. บนแท็บ ผู้ใช้ ภายใต้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ให้คลิกชื่อบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

  3. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ แล้วยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิก ตกลง

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่ในเวิร์กกรุ๊ป

ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่โดยใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ (หรือข้อมูลการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ที่เก็บไว้บน USB แฟลชไดรฟ์) ได้ ถ้าคุณไม่มีดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ คุณอาจต้องให้บุคคลอื่นที่มีบัญชีผู้ดูแลของคอมพิวเตอร์ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ให้คุณ

หมายเหตุ

  1. ถ้าคุณพิมพ์รหัสผ่านผิดเมื่อพยายามเข้าสู่ระบบ Windows จะแสดงข้อความแจ้งว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้อง คลิก ตกลง เพื่อปิดข้อความ

  2. คลิก ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ แล้วใส่ดิสก์หรือเสียบ USB แฟลชไดรฟ์สำหรับการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ของคุณ

  3. ทำตามขั้นตอนใน 'ตัวช่วยสร้างการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่' เพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่

  4. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่ ถ้าคุณลืมรหัสผ่านของคุณอีกครั้ง คุณสามารถใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่แผ่นเดิมนี้ได้ คุณไม่จำเป็นต้องสร้างดิสก์แผ่นใหม่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ดูที่ การเปลี่ยนรหัสผ่าน Windows ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ ให้ดูที่ การสร้างดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่