การคืนค่าสำเนาสำรองที่สร้างบน Windows รุ่นก่อนหน้า


คุณสามารถคืนค่าสำเนาสำรองที่สร้างบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows Vista ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ได้โดยการทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

เมื่อต้องการคืนค่าสำเนาสำรองบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows NT Backup - Restore Utility สำหรับ Windows 7 จากเว็บไซต์ของ Microsoft

  2. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก เครื่องมือระบบ
  3. คลิก NTBackup-RestoreUtility แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ

  • หากคุณจำเป็นต้องคืนค่าสำเนาสำรองที่สร้างบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP และบันทึกบนเทป คุณจะต้องคืนค่าสำเนาสำรองบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista 'ตัวจัดการที่เก็บข้อมูลแบบถอดได้' ไม่ได้รวมอยู่ใน Windows 7 และต้องคืนค่าสำเนาสำรองที่บันทึกไว้บนเทป

เมื่อต้องการคืนค่าสำเนาสำรองบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

  1. เปิด 'การสำรองข้อมูลและการคืนค่า' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก การสำรองข้อมูลและการคืนค่า

  2. คลิก เลือกสำเนาสำรองอื่นเพื่อใช้คืนค่าแฟ้ม แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยันต้องการความช่วยเหลือหรือไม่