การคืนค่าแฟ้มจากสำเนาสำรอง


คุณสามารถคืนค่าแฟ้มรุ่นที่มีการสำรอง ซึ่งสูญหาย ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตั้งใจได้ คุณยังสามารถคืนค่าแต่ละแฟ้ม กลุ่มแฟ้ม หรือแฟ้มทั้งหมดที่คุณสำรองไว้ได้ด้วย

 1. เปิด 'การสำรองข้อมูลและการคืนค่า' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก การสำรองข้อมูลและการคืนค่า

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มของคุณ ให้คลิก คืนค่าแฟ้มของฉัน

  • เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มของผู้ใช้ทั้งหมด ให้คลิก คืนค่าแฟ้มทั้งหมดของผู้ใช้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียกดูเนื้อหาของสำเนาสำรอง ให้คลิก เรียกดูแฟ้ม หรือ เรียกดูโฟลเดอร์

   เมื่อคุณกำลังเรียกดูโฟลเดอร์ คุณจะไม่สามารถดูแต่ละแฟ้มในโฟลเดอร์ได้ เมื่อต้องการดูแฟ้มแต่ละแฟ้ม ให้ใช้ตัวเลือก เรียกดูแฟ้ม

  • เมื่อต้องการค้นหาเนื้อหาของสำเนาสำรอง ให้คลิก ค้นหา แล้วพิมพ์ชื่อแฟ้มทั้งหมดหรือบางส่วน จากนั้น คลิก ค้นหา

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณกำลังค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาได้ด้วยการพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นในกล่อง ค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาแฟ้ม JPG ทั้งหมดซึ่งได้มีการสำรองไว้ ให้พิมพ์ JPG ในกล่อง ค้นหา เมื่อต้องการค้นหาเฉพาะแฟ้ม JPG ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ชื่อ Wirote ให้พิมพ์ C:\ผู้ใช้\Wirote\JPG ในกล่อง ค้นหา

 • คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน เช่น *.jpg เพื่อค้นหาแฟ้ม JPG ทั้งหมดที่มีการสำรองข้อมูลไว้

เมื่อต้องการคืนค่าสำเนาสำรองที่ทำไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

คุณสามารถคืนค่าแฟ้มจากสำเนาสำรองที่สร้างไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows 7

 1. เปิด 'การสำรองข้อมูลและการคืนค่า' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก การสำรองข้อมูลและการคืนค่า

 2. คลิก เลือกสำเนาสำรองอื่นเพื่อใช้คืนค่าแฟ้ม แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มที่คืนค่าจากสำเนาสำรองที่ดำเนินการบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ถ้าคุณกำลังคืนค่าแฟ้มจากสำเนาสำรองที่ทำขึ้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แฟ้มเหล่านั้นจะถูกคืนค่าไว้ในโฟลเดอร์ภายใต้ชื่อผู้ใช้ที่ใช้ในการสร้างสำเนาสำรองนั้น ถ้าชื่อผู้ใช้แตกต่างกัน คุณจะต้องนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่มีการคืนค่าแฟ้มเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อผู้ใช้ของคุณคือ กฤติยา บนคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินการสำรองข้อมูลไว้ แต่ชื่อผู้ใช้ของคุณคือ กฤติยาอ. บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังมีการคืนค่าการสำรองข้อมูลนั้น แฟ้มที่คืนค่าจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ที่ชื่อ กฤติยา คุณสามารถค้นหาแฟ้มที่คืนค่าด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'คอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 2. คลิกสองครั้งที่ไอคอนของไดรฟ์ที่มีการบันทึกแฟ้ม ตัวอย่างเช่น C:\

 3. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ ผู้ใช้

  คุณจะเห็นโฟลเดอร์สำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชี

 4. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์สำหรับชื่อผู้ใช้ที่ใช้สร้างสำเนาสำรอง

  แฟ้มที่คืนค่าจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่างๆ ตามตำแหน่งที่ตั้งเดิมที่แฟ้มเหล่านั้นเคยอยู่

เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มจากสำเนาสำรองแฟ้มหลังจากคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณจากสำเนาสำรองอิมเมจระบบ

หลังจากที่คุณคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณจากสำเนาสำรองอิมเมจระบบแล้ว อาจมีบางแฟ้มของคุณที่มีรุ่นที่ใหม่กว่าในสำเนาสำรองแฟ้มที่คุณต้องการคืนค่า เนื่องจากคุณได้แปลงคอมพิวเตอร์ของคุณกลับสู่สถานะเมื่อมีการสร้างสำเนาสำรองอิมเมจระบบ Windows Backup จะไม่แสดงสำเนาสำรองแฟ้มใดๆ ในตัวช่วยสร้างการคืนค่าแฟ้ม ซึ่งสร้างขึ้นหลังจากการสร้างสำเนาสำรองอิมเมจระบบ เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มจากสำเนาสำรองแฟ้มที่สร้างขึ้นหลังจากการสร้างสำเนาสำรองอิมเมจระบบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'การสำรองข้อมูลและการคืนค่า' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก การสำรองข้อมูลและการคืนค่า

 2. คลิก เลือกสำเนาสำรองอื่นเพื่อใช้คืนค่าแฟ้ม ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ใน ช่วงเวลาการสำรอง ให้เลือกช่วงวันที่ของสำเนาสำรองที่มีแฟ้มที่คุณต้องการคืนค่า แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างต้องการความช่วยเหลือหรือไม่