โซนความปลอดภัย: การเพิ่มหรือเอาเว็บไซต์ออก


Internet Explorer กำหนดให้เว็บไซต์ทั้งหมดเป็นหนึ่งในสี่ของโซนความปลอดภัย ซึ่งได้แก่ 'อินเทอร์เน็ต' 'อินทราเน็ตเฉพาะที่' 'ไซต์ที่เชื่อถือได้' หรือ 'ไซต์ที่ถูกจำกัด' โซนที่เว็บไซต์ถูกจัดให้อยู่นั้นจะระบุการตั้งค่าความปลอดภัยที่จะนำมาใช้สำหรับไซต์นั้น คุณสามารถเลือกได้ว่าจะกำหนดเว็บไซต์ใดให้อยู่ในโซนอินทราเน็ต โซนที่เชื่อถือได้ หรือโซนที่ถูกจำกัด ด้วยการเพิ่มเว็บไซต์เข้าไปในโซนที่ระบุ คุณจะสามารถควบคุมระดับความปลอดภัยที่นำมาใช้บนไซต์นั้นได้ เช่น ถ้าคุณมีรายการเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมและคุณเชื่อถือไซต์เหล่านั้นเต็มที่ ให้เพิ่มไซต์เหล่านั้นเข้าไปในโซนที่เชื่อถือได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซนความปลอดภัย ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความปลอดภัยของ Internet Explorer

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มเว็บไซต์ลงในโซนความปลอดภัย

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. นำทางไปยังเว็บไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในโซนความปลอดภัยที่ระบุ

 3. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 4. คลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วคลิกที่โซนความปลอดภัย (อินทราเน็ตเฉพาะที่ไซต์ที่เชื่อถือได้ หรือ ไซต์ที่ถูกจำกัด)

 5. คลิก ไซต์

 6. ถ้าคุณคลิก อินทราเน็ตเฉพาะที่ ในขั้นตอนที่ 4 ให้คลิก ขั้นสูง

 7. เว็บไซต์ควรจะแสดงอยู่ในเขตข้อมูล เพิ่มเว็บไซต์นี้ไปยังโซน คลิก เพิ่ม

  ถ้าไซต์ดังกล่าวไม่ใช่ไซต์ที่ปลอดภัย (HTTPS) ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ต้องการการยืนยันจากเซิร์ฟเวอร์ (https:) สำหรับไซต์ทั้งหมดในโซนนี้

 8. คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง (หรือคลิก ตกลง สองครั้งถ้าคุณคลิก อินทราเน็ตเฉพาะที่ ในขั้นตอนที่ 4)

เมื่อต้องการเอาเว็บไซต์ออกจากโซนความปลอดภัย

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 3. คลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วคลิกที่โซนความปลอดภัย (อินทราเน็ตเฉพาะที่ไซต์ที่เชื่อถือได้ หรือ ไซต์ที่ถูกจำกัด)

 4. คลิก ไซต์

 5. ถ้าคุณคลิก อินทราเน็ตเฉพาะที่ ในขั้นตอนที่ 3 ให้คลิก ขั้นสูง

 6. ใน เว็บไซต์ ให้คลิกเว็บไซต์ที่คุณต้องการเอาออก

 7. คลิก เอาออก

 8. คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง (หรือคลิก ตกลง สองครั้งถ้าคุณคลิก อินทราเน็ตเฉพาะที่ ในขั้นตอนที่ 3)ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่