การส่งแฟ้มในอีเมล


คุณสามารถใช้เอกสาร เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอร่วมกันโดยการแนบแฟ้มไ้ว้ในข้อความอีเมล

เมื่อต้องการส่งแฟ้มในอีเมล

  1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • คลิกขวาที่แฟ้มที่คุณต้องการส่งในอีเมล ชี้ไปที่ ส่งไปยัง แล้วคลิก ผู้รับจดหมาย ถ้าคุณมีโปรแกรมอีเมลติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ ข้อความจะปรากฏขึ้นพร้อมกับมีแฟ้มนั้นแนบไว้แล้ว

    • เปิดโปรแกรมอีเมลของคุณ จากนั้นลากแฟ้มไปยังข้อความอีเมลที่เปิดอยู่โดยตรง แฟ้มนั้นจะปรากฏขึ้นเป็นสิ่งที่แนบซึ่งพร้อมสำหรับส่ง

  2. เขียนข้อความในอีเมลให้แล้วเสร็จ จากนั้นคลิก ส่ง

หมายเหตุ

  • คุณต้องมีโปรแกรมอีเมลติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์จึงจะส่งแฟ้มด้วยวิธีนี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งานอีเมล และ เกิดอะไรขึ้นกับ Windows Mail

  • โปรแกรมอีเมลบางอย่างจะบล็อกแฟ้มบางชนิด (เช่น แฟ้มที่มีส่วนขยายของแฟ้มเป็น .exe, .bat หรือ.reg) ที่มีแนวโน้มว่าอาจเป็น ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ถ้าคุณมีปัญหาในการส่งแฟ้มชนิดนี้ ให้บีบอัดแฟ้มลงในแฟ้ม zip ก่อน จากนั้นค่อยส่งอีเมลแฟ้ม zip นั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การบีบอัดและยกเลิกการบีบอัดแฟ้ม (แฟ้ม zip)ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่